Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Abstract
Αφηρημένη
Access
Πρόσβαση
Aggregation
Συγκρότημα
Atomic action
Ατομικές ενέργειες
Atoms
τομα
Base class
Βασική κλάση
Binding
Σύνδεση
Bitmap display
Οθόνη χαρτογραφικής απεικόνισης
Call
Κλήση
Call graph
Γράφου των καλούντων
Call stack
Στοίβας κλήσεων
Callers graph
Γράφου των καλούμενων
Class
Κλάσης
Class
Κλάσης
Class browser
Φυλλομετρητή των κλάσεων
Client process
Πελάτης
Client/server
Πελάτη/εξυπηρετητή
Columns
Στήλες
Command button
Κουμπί εντολής
Components
Εξαρτήματα
Composition
Σύνθεση
Condition variables
Μεταβλητών συνθήκης
Constructor
Μέθοδος κατασκευής
Container
Περιέχοντα
Controls
Όργανα
Critical section
Κρίσιμο τμήμα
Database
Βάση δεδομένων
Database management system (DBMS)
Σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ)
Default
Εξ' ορισμού
Default constructor
Εξ' ορισμού μέθοδος κατασκευής
Dependency
Εξάρτηση
Derivation
Απόρρεια
Desktop metaphor
Μεταφορά του γραφείου
Destructor
Μέθοδος καταστροφής
Distributed
Κατανεμημένη
Distributed applications
Κατανεμημένες εφαρμογές
Edit box
Εισαγωγή κειμένου
Edit box
Εισαγωγή κειμένου
Embedded
Ενσωματωμένες
Facts
Γεγονότα
Forms
Φόρμες
Frame
Πλαίσιο
Functional programming
Συναρτησιακός προγραμματισμός
Generalisation
Γενίκευση
Hardware
Υλικού
Heap
Σωρό
Heterogeneous distributed applications
Ετερογενών κατανεμημένων εφαρμογών
Higher order function
Συνάρτηση ανωτέρου βαθμού
Icons
Εικονίδια
Import
Εισαγωγή
In-process
Στην ίδια διεργασία
Inheritance
Κληρονομικότητας
Inherits
Κληρονομεί
Interprocess communication primitives
Βασικές αρχές διαδιεργασιακής επικοινωνίας
Iterator
Επαναλήπτη
Lazy evaluation
Ράθυμος υπολογισμός
Legacy
Κληρονομημένο
List
Λίστα
Local
Τοπικός
Mailbox
Γραμματοκιβωτίων
Mainframes
Κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων
Members
Μέλη
Menus
Μενού
Message passing
Μεταβίβαση μηνύματος
Methods
Μεθόδους πρόσβασης
Monitors
Παρακολουθητές
Mouse
Ποντίκι
Multiple inheritance
Πολλαπλή κληρονομικότητα
Multiple instruction multiple data (MIMD)
Πολλαπλών εντολών πολλαπλών δεδομένων (ΠΕΠΔ)
Multiplicity
Πολλαπλότητα
Mutual exclusion
Αμοιβαίου αποκλεισμού
Namespace
Χώρο ονομάτων
Object-oriented programming
Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό
Overloading
Υπερφόρτωση
Parameter
Παράμετρος
Pipe
Αγωγό
Pointer
Δείκτη
Polymorphic
Πολυμορφικός
Producer-consumer
Παραγωγού-καταναλωτή
Profiler
Υπολογιστή κατανομής
Programming support environments
Περιβάλλοντα υποστήριξης της κωδικοποίησης
Progress bar
Δείκτης προόδου
Properties
Ιδιότητες
Pure
Θεωρητική
Push button
Πιεζόμενο κουμπί
Queries
Ερωτήσεις
Queries
Ερωτήσεις
Realization
Δημιουργία
Reference
Αναφορά
References
Παραπομπών
Referential transparency
Αναφορική διαφάνεια
Refinement
Εκλέπτυνση
Relational model
Σχεσιακό μοντέλο
Relationship
Σχέση
Remote
Απομακρυσμένος
Rendezvous
Συνάντησης
Request
Αίτηση
Reverse engineering
Αντίστροφος σχεδιασμός
Row
Γραμμή
Rules
Κανόνες
Scrollbar
Μπάρα κύλισης
Semantic
Σημασιολογικές
Semaphores
Σημαφόρων
Send
Αποστολή
Server process
Διεργασία του εξυπηρετητή
Shared memory
Κοινή πρόσβαση στη μνήμη
Single instruction multiple data (SIMD)
Μονής εντολής πολλαπλών δεδομένων (ΜΕΠΔ)
Sleep
Απενεργοποίηση
Software components
Εξαρτημάτων λογισμικού
Software components technology
Τεχνολογίας των εξαρτημάτων λογισμικού
Software engineering environment
Περιβάλλον τεχνολογίας λογισμικού
Source code browser
Φυλλομετρητή του πηγαίου κώδικα
Subclass
Υποκλάση
Table
Πίνακας
Template
Πρότυπο
Term
Όρος
Threads
Νηματικές διεργασίες
Time sharing
Διαμερισμός χρόνου
Trace
Ίχνος
Transaction
Συναλλαγών
Unification
Ταυτοποίησης
Unified modeling language
Ενοποιημένη γλώσσα σχεδιασμού
Union
Ένωσης
Universal facts
Γενικευμένα γεγονότα
Usage
Χρήση
Views
Όψεων
Wakeup
Αφύπνιση
Windows
Παράθυρα
Wizards
Οδηγούς