Συμβατότητα με τη C

Ακόμα παρέχονται επικεφαλίδες που παρέχουν υπηρεσίες όμοιες με τις αντίστοιχες της γλώσσας C. Καλό είναι οι επικεφαλίδες αυτές να χρησιμοποιούνται μόνο όταν απαιτείται συμβατότητα με κληρονομημένο (legacy) (παλιό) κώδικα.
cassert
απόδειξη ιδιοτήτων κατά την εκτέλεση συναρτήσεων
cctype
χαρακτηρισμός χαρακτήρων
cerrno
πρόσβαση στα λάθη από την εκτέλεση συναρτήσεων της βιβλιοθήκης
cfloat
ιδιότητες αριθμών κινητής υποδιαστολής
ciso646
ορισμός λέξεων που επιτρέπουν τον προγραμματισμό σε συστήματα με τις κωδικοσελίδες ISO 646 (δεν αφορά την Ελλάδα)
climits
ιδιότητες των ακεραίων
clocale
προσαρμογή του προγράμματος σε τοπικά χαρακτηριστικά
cmath
μαθηματικές συναρτήσεις
csetjmp
αδόμητη μετάβαση ελέγχου μεταξύ συναρτήσεων
csignal
έλεγχος διακοπών
cstdarg
πρόσβαση σε ορίσματα με μεταβλητό αριθμό παραμέτρων
cstddef
ορισμός χρησίμων τύπων
cstdio
είσοδος και έξοδος όμοια με τη C
cstdlib
πρόσβαση στις αντίστοιχες συναρτήσεις της C
cstring
επεξεργασία συμβολοσειρών της C
ctime
χρήση ώρας και ημερομηνίας
cwchar
επεξεργασία "πλατιών" χαρακτήρων
cwctype
χαρακτηρισμός "πλατιών" χαρακτήρων