Σημαφόροι

To ζεύγος των σημαφόρων (semaphores) επιτρέπει την οργάνωση της διαδιεργασιακής επικοινωνίας μια και αυτοί εκφράζουν ατομικές ενέργειες (atomic action). Με τις κλήσεις αυτές μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του παραγωγού-καταναλωτή.
const N = 100;

semaphore mutex = 1;
semaphore empty = N;
semaphore full = 0;

void
producer(void)
{
        int item;

        for (;;) {
                create(&item);
                signal(&empty);

                signal(&mutex);
                count = count + 1;
                queue[count - 1] = item;
                wait(&mutex)

                wait(&full);
        }
}

void
consumer(void)
{
        int item;

        for (;;) {
                signal(&full);

                signal(&mutex);
                item = queue[count - 1];
                count = count - 1;
                wait(&mutex);

                wait(&empty);
                consume(&item);
        }
}