Η βιβλιοθήκη της C++

Η βιβλιοθήκη της C++ μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω κατηγορίες:
  1. Γενικές λειτουργίες
  2. Λειτουργίες μετατροπής και αρχείων (iostreams)
  3. Αλγόριθμοι με τη χρήση ενός επαναλήπτη (iterator) πάνω σε έναν περιέχοντα (container). Οι λειτουργίες αυτές αποτελούν τη βιβλιοθήκη με το όνομα Standard Template Library (STL).
  4. Συμβατότητα με τη C
Οι τρεις πρώτες κατηγορίες της βιβλιοθήκης ορίζονται σε επικεφαλίδες χωρίς το επίθεμα .h. Για να μην υπάρχει πιθανότητα τα ονόματα που ορίζονται στις επικεφαλίδες να ταυτίζονται με ονόματα που ορίζει ο χρήστης, τα ονόματα που ορίζουν οι επικεφαλίδες αυτές βρίσκονται απομονωμένα σε έναν ξεχωριστό χώρο ονομάτων (namespace) με το πρόθεμα "std::". Για να τα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας χωρίς το πρόθεμα αυτό μπορούμε μετά τις επικεφαλίδες να δηλώσουμε:
using namespace std;
Στις επόμενες ενότητες περιγράφουμε συνοπτικά μόνο τις γενικές λειτουργίες της βιβλιοθήκης και με περισσότερες λεπτομέρειες τις λειτουργίες της STL.