Παρακολουθητές

Οι παρακολουθητές (monitors) (ή ελεγκτές) είναι δομή της γλώσσας προγραμματισμού που εξασφαλίζει ότι σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπορεί να εκτελείται. το πολύ μια διαδικασία μέσα στον παρακολουθητή.

Η δομή αυτή εξασφαλίζει τον αμοιβαίο αποκλεισμό κρισίμων τμημάτων. H αναστολή διεργασιών που δεν μπορούν να συνεχίσουν εξασφαλίζεται με τη χρήση των μεταβλητών συνθήκης (condition variables)