Απενεργοποίηση και αφύπνιση

Η οργάνωση της διαδιεργασιακής επικοινωνίας γίνεται χρησιμοποιώντας αφηρημένες βασικές αρχές διαδιεργασιακής επικοινωνίας (interprocess communication primitives). To ζεύγος είναι μια τέτοια αρχή. Με τις κλήσεις αυτές μπορεί να εκφραστεί το πρόβλημα του παραγωγού-καταναλωτή (producer-consumer).

const N = 100;

int queue[N];
int count;

void
producer(void)
{
        int item;

        for (;;) {
                create(&item);
                if (count == N)
                        sleep();
                count = count + 1;
                queue[count - 1] = item;
                if (count == 1)
                        wakeup(consumer);
        }
}

void
consumer(void)
{
        int item;

        for (;;) {
                if (count == 0)
                        sleep();
                item = queue[count - 1];
                count = count - 1;
                if (count == N - 1)
                        wakeup(producer);
                consume(&item);
        }
}
Η παραπάνω λύση έχει πρόβλημα συνθήκης ανταγωνισμού ως προς τη χρήση της μεταβλητής count.