Πρόσθετες λειτουργίες στην STL

Επικεφαλίδα algorithm

Στην επικεφαλίδα algorithm ορίζονται μέθοδοι που ενεργούν πάνω σε περιέχοντες:
adjacent_find
βρίσκει δύο ίσα στοιχεία σε διπλανές θέσεις
binary_search
δυαδική ανίχνευση
copy
αντιγραφή περιοχής
copy_backward
αντίστροφη αντιγραφή περιοχής
count
μέτρημα
count_if
μέτρημα υπό συνθήκη
equal
σύγκριση περιοχών
equal_range
σύγκριση περιοχών με συγκεκριμένη ακρίβεια
fill
πλήρωση περιοχής με τιμή
fill_n
πλήρωση αριθμού στοιχείων με τιμή
find
εύρεση στοιχείου
find_end
εύρεση στοιχείου από το τέλος
find_first_of
εύρεση στοιχείου ίσου με κάποιο μέλος από σύνολο στοιχείων
find_if
εύρεση στοιχείου που να ικανοποιεί συνθήκη
for_each
εκτέλεση συνάρτησης για όλα τα στοιχεία σε περιοχή
generate
πλήρωση περιοχής με αποτέλεσμα συνάρτησης
generate_n
πλήρωση αριθμού στοιχείων με αποτέλεσμα συνάρτησης
includes
έλεγχος αν μια περιοχή εμπεριέχει μια άλλη
inplace_merge
σύζευξη δεδομένων στον ίδιο περιέχοντα
iter_swap
εναλλαγή δύο τιμών
lexicographical_compare
σύγκριση δύο περιοχών α, β για α < β
lower_bound
εύρεση μιας ελάχιστης τιμής σε περιοχή σε σχέση με μιαν άλλη τιμή
make_heap
μετατροπή περιοχής σε σωρό (heap) (δυαδικό δένδρο στο οποίο τα παιδιά έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από αυτή των γονέων τους).
max
το μέγιστο από δύο στοιχεία
max_element
εύρεση του μέγιστου στοιχείου σε περιοχή
merge
σύζευξη δύο περιοχών σε τρίτη
min
το ελάχιστο από δύο στοιχεία
min_element
εύρεση του ελαχίστου στοιχείου σε περιοχή
mismatch
εύρεση του πρώτου διαφορετικού στοιχείου ανάμεσα σε δύο περιοχές
next_permutation
υπολογισμός της επόμενης μετάθεσης σε μια περιοχή
nth_element
θέτει ένα στοιχείο στη θέση που θα έπρεπε να έχει αν η περιοχή ήταν ταξινομημένη
partial_sort
ταξινομεί τα πρώτα στοιχεία μιας περιοχής
partial_sort_copy
ταξινομεί τα πρώτα στοιχεία μιας περιοχής σε μιαν άλλη
partition
χωρίζει μια περιοχή στα δύο με βάση μια συνάρτηση και επιστρέφει το σημείο που είναι ο χωρισμός
pop_heap
αφαίρεση στοιχείου από σωρό
prev_permutation
υπολογισμός της προηγούμενης μετάθεσης σε μια περιοχή
push_heap
προσθήκη στοιχείου από σωρό
random_shuffle
ανακατεύει μια περιοχή
remove
αφαιρεί στοιχεία ίσα με μια τιμή
remove_copy
αφαιρεί στοιχεία ίσα με μια τιμή μεταφέροντας το αποτέλεσμα σε μιαν άλλη περιοχή
remove_copy_if
αφαιρεί στοιχεία για τα οποία μια συνάρτηση είναι αληθής μεταφέροντας το αποτέλεσμα σε μιαν άλλη περιοχή
remove_if
αφαιρεί στοιχεία για τα οποία μια συνάρτηση είναι αληθής
replace
αλλάζει τιμή σε στοιχεία ίσα με μια τιμή
replace_copy
αλλάζει τιμή σε στοιχεία ίσα με μια τιμή μεταφέροντας το αποτέλεσμα σε μιαν άλλη περιοχή
replace_copy_if
αλλάζει τιμή σε στοιχεία για τα οποία μια συνάρτηση είναι αληθής μεταφέροντας το αποτέλεσμα σε μιαν άλλη περιοχή
replace_if
αλλάζει τιμή σε στοιχεία για τα οποία μια συνάρτηση είναι αληθής
reverse
αντιστρέφει τη σειρά σε μια περιοχή
reverse_copy
αντιστρέφει τη σειρά σε μια περιοχή μεταφέροντάς την σε μιαν άλλη περιοχή
rotate
περιστρέφει τη σειρά των στοιχείων σε μια περιοχή
rotate_copy
περιστρέφει τη σειρά των στοιχείων σε μια περιοχή μεταφέροντάς την σε μιαν άλλη περιοχή
search
εύρεση σειράς στοιχείων σε μια περιοχή ίσης με στοιχεία μιας άλλης
search_n
εύρεση σειράς στοιχείων σε μια περιοχή ίσης με αριθμό στοιχείων μιας άλλης
set_difference
θέτει μια περιοχή ίση με τη διαφορά των στοιχείων δύο άλλων περιοχών (διαφορά συνόλων)
set_intersection
θέτει μια περιοχή ίση με την τομή των στοιχείων δύο άλλων περιοχών (τομή συνόλων)
set_symmetric_difference
θέτει μια περιοχή ίση με τα μη κοινά των στοιχείων δύο άλλων περιοχών
set_union
θέτει μια περιοχή ίση με την ένωση των στοιχείων δύο άλλων περιοχών (ένωση συνόλων)
sort
ταξινομεί μια περιοχή
sort_heap
ταξινομεί έναν σωρό
stable_partition
χωρίζει μια περιοχή στα δύο με βάση μια συνάρτηση και επιστρέφει το σημείο που είναι ο χωρισμός. Ο χωρισμός γίνεται χωρίς να αλλάξει η σχετική σειρά των στοιχείων.
stable_sort
ταξινομεί μια περιοχή. Η ταξινόμηση γίνεται χωρίς να αλλάξει η σχετική σειρά των στοιχείων που είναι μεταξύ τους ίσα.
swap
αντιστρέφει μεταξύ τους δύο στοιχεία
swap_ranges
αντιστρέφει μεταξύ τους δύο περιοχές
transform
εφαρμόζει έναν τελεστή σε μια περιοχή ή μεταξύ δύο περιοχών
unique
αφαιρεί τα όμοια στοιχεία από μια περιοχή
unique_copy
αφαιρεί τα όμοια στοιχεία από μια περιοχή μεταφέροντάς την σε μιαν άλλη περιοχή
upper_bound
εύρεση μιας μέγιστης τιμής σε περιοχή σε σχέση με μια άλλη τιμή

Επικεφαλίδα numeric

Στην επικεφαλίδα algorithm ορίζονται αριθμητικές μέθοδοι που ενεργούν πάνω σε περιέχοντες:
accumulate
υπολογίζει ένα σύνολο πάνω σε μια περιοχή
adjacent_difference
υπολογίζει τις διαφορές τιμών μεταξύ στοιχείων μιας περιοχής
inner_product
υπολογίζει ένα εσωτερικό γινόμενο μεταξύ δύο περιοχών
partial_sum
υπολογίζει ένα μερικό άθροισμα τιμών μιας περιοχής σε μιαν άλλη

Άλλες επικεφαλίδες

Ακόμα στην STL ορίζονται οι παρακάτω επικεφαλίδες:
utility
πρότυπη κλάση που ορίζει διάταξη σε ζεύγη τιμών
functional
κλάση που επιτρέπει συναρτησιακό προγραμματισμό
memory
ορίζει την κλάση allocator η οποία κατανέμει τη μνήμη σε όλους τους περιέχοντες. Ο επανακαθορισμός της επιτρέπει την υλοποίηση άλλων στρατηγικών καταμερισμού και πρόσβασης στη μνήμη.