Είδη εξαρτήσεων

Με τη χρήση μιας εξάρτησης εκφράζουμε σημασιολογικές (semantic) σχέσεις ανάμεσα σε στοιχεία του μοντέλου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μια αλλαγή σε ένα στοιχείο της εξάρτησης μπορεί να έχει επίπτωση στο άλλο. Διακρίνουμε τα παρακάτω είδη εξάρτησης:
πρόσβαση (access)
Άδεια σε κάποια στοιχεία από ένα τμήμα να έχουν πρόσβαση σε στοιχεία από άλλο τμήμα (access).
σύνδεση (binding)
Παροχή τιμών σε ένα πρότυπο για να δημιουργήσει ένα νέο στοιχείο (bind).
κλήση (call)
Μια μέθοδος καλεί μια άλλη (call).
απόρρεια (derivation)
Ένα στοιχείο που μπορεί να υπολογιστεί από κάποιο άλλο (derive).
friend
Ένα στοιχείο μπορεί να έχει πρόσβαση σε στοιχεία άλλης κλάσης παρά τους όποιους περιορισμούς (friend).
εισαγωγή (import)
Άδεια σε ένα τμήμα να εισάγει και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ενός άλλου τμήματος (import).
δημιουργία (instantiation)
Μια μέθοδος μιας κλάσης δημιουργεί αντικείμενα μιας άλλης κλάσης (instantiate).
παράμετρος (parameter)
Σχέση ανάμεσα σε μια λειτουργία και τις παραμέτρους της (parameter).
δημιουργία (realization)
Σχέση ανάμεσα σε μια προδιαγραφή και την υλοποίησή της (realize).
εκλέπτυνση (refinement)
Δήλωση για την ύπαρξη απεικόνισης ανάμεσα σε δύο σημασιολογικά επίπεδα (refine).
αποστολή (send)
Σχέση ανάμεσα στον αποστολέα και τον παραλήπτη ενός μηνύματος (send).
ίχνος (trace)
Σχέση ανάμεσα σε δύο στοιχεία δύο διαφορετικών μοντέλων που δεν αποτελεί όμως απεικόνιση (trace).
χρήση (usage)
Ένα στοιχείο απαιτεί την ύπαρξη ενός άλλου στοιχείο για τη λειτουργία του (π.χ. call, instantiate, parameter, send) (use).
Στο διάγραμμα της UML γράφουμε μέσα σε εισαγωγικά το είδος της εξάρτησης (αυτό που εμφανίζεται στο τέλος κάθε ορισμού στον παραπάνω πίνακα) πάνω από την αντίστοιχη γραμμή με το βέλος: