Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων

Ένα σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (ΣΔΒΔ) (database management system (DBMS)) αποτελείται από ένα σύνολο δεδομένων και προγράμματα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. Το σύνολο των δεδομένων καλείται βάση δεδομένων (database). Στόχος του ΣΔΒΔ είναι η εύκολη και γρήγορη χρήση και ανάκτηση των δεδομένων. Η διαχείριση των δεδομένων περιλαμβάνει: Ο ορισμός της δομής της βάσης δεδομένων βασίζεται σε ένα μοντέλο δεδομένων το οποίο ορίζει τον τρόπο που περιγράφονται τα δεδομένα, οι σχέσεις τους, η σημασία τους και οι περιορισμοί πάνω στα δεδομένα αυτά.

Το σχεσιακό μοντέλο (relational model) δεδομένων παριστάνει δεδομένα και τις σχέσεις τους ως ένα σύνολο πινάκων. Κάθε πίνακας (table) αποτελείται από στήλες (columns) με μοναδικά ονόματα. Μια γραμμή (row) του πίνακα παριστάνει μια σχέση (relationship) ανάμεσα σε ένα σύνολο από τιμές. Ο πίνακας που ακολουθεί παριστάνει έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Αποτελείται από δύο στήλες και πέντε γραμμές.
ΌνομαΤηλέφωνο
Γιώργος32560
Μαρία61359
Θανάσης98756
Λίνα78999
Πέτρος12356

Η SQL (structured query language) αποτελεί σήμερα την πιο διαδεδομένη γλώσσα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Η SQL παρέχει δυνατότητες για:

Η SQL είναι ορισμένη ως διεθνές πρότυπο. Στις επόμενες ενότητες θα εξετάσουμε ένα υποσύνολο της SQL όπως υποστηρίζεται από την εγκατεστημένη στα εργαστήρια βάση δεδομένων Microsoft Access.

Στην περιγραφή της σύνταξης της SQL θα χρησιμοποιήσουμε τα παρακάτω σύμβολα:

[ έκφραση ]
η έκφραση εμφανίζεται προαιρετικά
έκφραση1 | έκφραση2
μπορεί να γραφεί η έκφραση1 ή η έκφραση2
έκφραση ...
η έκφραση μπορεί να επαναληφθεί