Ο διορθωτής

Ο διορθωτής σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης περιλαμβάνει ισχυρές δυνατότητες εισαγωγής του κώδικα καθώς και δυνατότητες που σχετίζονται με τη γλώσσα προγραμματισμού όπως: Σε περιβάλλοντα που στοχεύουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων με γραφικό σύστημα διεπαφής με το χρήστη συχνά υπάρχει και διορθωτής ο οποίος επιτρέπει το σχεδιασμό του συστήματος διεπαφής. Ο διορθωτής αυτό επιτρέπει την εισαγωγή στοιχείων του γραφικού περιβάλλοντος. Μερικά στοιχεία που απαντώνται συχνά είναι: Το παρακάτω σχήμα δείχνει ένα πλαίσιο διαλόγου σχεδιασμένο μέσα στο περιβάλλον του διορθωτή.