Αφηρημένες κλάσεις

Για παράδειγμα, ένας σχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημίου μπορεί να ορίσει την αφηρημένη κλάση person ως βασική κλάση για τις υποκλάσεις student, employee και visitor. Αν και δε θα μπορεί να οριστεί μια μεταβλητή για την αφηρημένη κλάση person, αυτή μπορεί να περιέχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά όπως birth_date και να επιβάλει την υλοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων όπως home_page_URL() ορίζοντάς τις ως θεωρητικές.