Παραλληλία με τη χρήση αγωγών

Παραδείγματα

Ανάγνωση αποτελεσμάτων

υπολογισμός |
μετατροπή σε λέξη |
φωνητική ανάγνωση

bc | 
number | 
speak

Συχνότητα λέξεων

Μετατροπή κειμένου σε λέξεις |
φιλτράρισμα λέξεων |
ταξινόμηση |
μέτρηση κοινών γραμμών |
ταξινόμηση

tr -cs A-Za-z '\012' | 
grep '^A-Za-z' | 
sort | 
uniq -c | 
sort -rn