Σχέσεις

Η βάση της Prolog είναι τα γεγονότα (facts), οι κανόνες (rules) και οι ερωτήσεις (queries). Υπάρχει μόνο μια δομή δεδομένων, ο όρος (term). Τα γεγονότα ορίζουν μια αληθή σχέση ανάμεσα σε αντικείμενα.

Παράδειγμα 1 (ορισμός σχέσεων ανάμεσα σε ακέραιούς):

sum(0, 0, 0).
sum(0, 1, 1).
sum(1, 0, 1).
sum(1, 1, 2).

Παράδειγμα 2 (ορισμός σχέσεων ανάμεσα σε ανθρώπους):

father(anthi, giannis). father(petros, giannis). father(thanasis, giannis). father(iro, giannis). father(nikos, thanasis). father(giorgos, thanasis). mother(anthi, maria). Οι λέξεις nikos, petros, anthi, στο παραπάνω παράδειγμα είναι σταθερές της γλώσσας (όπως και οι ακέραιοι στο προηγούμενο). Ονομάζονται άτομα (atoms) και γράφονται με αρχικό μικρό γράμμα.

Με βάση τα παραπάνω γεγονότα μπορούμε να εκτελέσουμε ερωτήσεις για να μάθουμε αν μια σχέση είναι αληθής ή ψευδής. Όταν η Arity Prolog βρει μια αληθή λύση στην ερώτησή μας μας εμφανίζει το σύμβολο ->. Στο σημείο εκείνο μπορούμε να πατήσουμε Enter για να δηλώσουμε πως μας ικανοποιεί η λύση, ή ; για να δηλώσουμε πως θέλουμε να δούμε και άλλες λύσεις. Παράδειγμα:

?- sum(0, 0, 0).
 ->

yes
?- sum(1, 1, 2).
 ->

yes
?- sum(1, 1, 0).

no
?- sum(5, 3, 9).

no