Στίξη και τυπογραφικά στοιχεία

 1. Μετά οποιοδήποτε σημείο στίξης πρέπει πάντα να ακολουθεί κενό.
 2. Στην τυπογραφία χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη από παύλες:
  1. Το ενωτικό - που χρησιμοποιείται σε λέξεις όπως Αγια-Σοφιά, X-ray. Να το εισάγετε με το συνδυασμό CTRL _.
  2. Το ενωτικό - που χρησιμοποιείται για να χωρίσει λέξεις που δεν χωράν στο τέλος της γραμμής. Σε περιπτώσεις που ο αυτόματος χωρισμός λέξεων του επεξεργαστή κειμένου (Tools-Hyphenate) δε σας ικανοποιεί να το εισάγετε με το συνδυασμό CTRL -.
  3. Η μεσαία παύλα (en dash) που χρησιμοποιείται για να δηλώσει περιοχές αριθμών π.χ. 12-14. Να την εισάγετε με το συνδυασμό CTRL numeric -.
  4. Η διπλή παύλα - em dash - χρησιμοποιείται σε παρενθετικές προτάσεις. Να την εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL numeric -.
 3. Γράφετε τα εισαγωγικά σε ελληνικό κείμενο χρησιμοποιώντας τους ειδικούς χαρακτήρες << και >>. Επειδή η εισαγωγή τους με την εντολή Insert - Symbol είναι δύσκολη μπορείτε να ορίσετε με την εντολή (File - Options - Proofing - AutoCorrect options) να εισάγονται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε >>.
 4. Υπάρχουν τέσσερα είδη αγγλικών εισαγωγικών τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε αντί για τους χαρακτήρες " ,' , `:
  1. διπλά εισαγωγικά αρχής: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ` ",
  2. μονά εισαγωγικά αρχής: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ` ',
  3. διπλά εισαγωγικά τέλους: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ' ",
  4. μονά εισαγωγικά τέλους: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ' '.
 5. 'Αλλα σύμβολα τυπογραφικής ποιότητας που πρέπει να χρησιμοποιείτε είναι τα εξής:
  1. η έλλειψη (...): την εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL .,
  2. το σύμβολο copyright symbol (©): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL C,
  3. το σύμβολο registered trademark (®): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL R,
  4. το σύμβολο trademark (TM): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL T.
 6. Με την εντολή (File - Options - Proofing - AutoCorrect options) μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εισαγωγή πολλών από τα παραπάνω.