Σελιδοποίηση

  1. Μην καθορίζετε την αρχή νέας σελίδας με την εντολή Insert - Page Break. Τις περισσότερες φορές οι εντολές Format - Paragraph - Text Flow - Page Break Before ή ο συνδυασμός Home - Paragraph - Text Flow - Keep with Next και Home - Paragraph - Text Flow - Keep Lines Together εκφράζουν σωστότερα αυτό που θέλετε να επιτύχετε.
  2. Να καθορίζετε ποιες γραμμές ενός πίνακα περιέχουν τις επικεφαλίδες των στηλών (εντολή (Table) Layout - Repeat header rows έτσι ώστε οι γραμμές αυτές να εμφανίζονται στην αρχή κάθε σελίδας στην οποία συνεχίζεται ο πίνακας.
  3. Τα περιθώρια για όλο το έγγραφο να τα ορίζετε με την εντολή Layout - Page Setup και όχι αλλάζοντας τα περιθώρια των παραγράφων.
  4. Προσπαθήτε να αποφεύγετε το χωρισμό πινάκων και μικρών παραγράφων ανάμεσα σε σελίδες.