Θέματα ύφους

 1. Σχεδιάστε τη δομή του εγγράφου σας πριν αρχίσετε να γράφετε. Γράψτε στην προβολή διάρθρωσης του επεξεργαστή κειμένου τους τίτλους των ενοτήτων και των υποενοτήτων.
 2. Δομήστε το κείμενό σας γύρω από την παράγραφο. Κάθε παράγραφος πρέπει να περιγράφει ένα μόνο θέμα.
 3. Χρησιμοποιείτε ενεργητική φωνή, ειδικά στα αγγλικά.
  Use the file foo.log to find more information on error causes.
  Όχι:The file foo.log can be used to find more information on error causes.
 4. Να εκφράζετε παρόμοιες ιδέες με όμοιο τρόπο.
  Για να εισάγετε έναν τύπο πληκτρολογήστε =. Για να εισάγετε μια λέξη πληκτρολογήστε ένα κενό.
  Όχι:Για να εισάγετε έναν τύπο πληκτρολογήστε =. Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη πληκτρολογώντας ένα κενό.