Βιβλιογραφία

 1. Philipp Leitner. "Some Frequent Writing Tips I Give Software Engineering Thesis Students". Διαθέσιμο στη θέση https://philippleitner.medium.com/some-frequent-writing-tips-i-give-software-engineering-thesis-students-da2acab30381 (Τελευταία επίσκεψη: Ιούλιος 2021.)
 2. Νεοελληνική γραμματική: αναπροσαρμογή της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, Αθήνα.
 3. Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία Umberto Eco. Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 1994.
 4. Ψηφιακή τυπογραφία με το XeLaTeX Απόστολος Συρόπουλος. Επίκεντρο, Αθήνα 2010.
 5. Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας Χρήστος Θεοφιλίδης. Εκδόσεις Γ. Δαρδάνος, Αθήνα 1995.
 6. Οδηγός για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ελληνικά Διαθέσιμο στη θέση http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf (Τελευταία επίσκεψη: Ιούλιος 2010.)
 7. Aviel William Strunk Jr. and E. B. White. The Elements of Style. Macmillan Publishing Co., 1979.
 8. The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers University of Chicago, 14th Edition, 1993.
 9. Charles H. Sides. How to Write and Present Technical Information. Cambridge University Press, 1991.
 10. Michael Shortland and Jane Gregory. Communicating Science: A Handbook. Longman Scientific & Technical, 1991.
 11. Roger C. Parker. Looking Good in Print: A Guide to Basic Design for Desktop Publishing. Vantana Press, third edition.
 12. Michael Gosney, John Odam, and Jim Benson. The Gray Book: Designing in Black & White on your Computer. Vantana Press, second edition, 1990.