Φλοιός XML (καταργήθηκε - 2002)

Η XML επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό και την επεξεργασία σύνθετων δομών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί γράφοντας κώδικα, με τη χρήση γλωσσών μετασχηματισμού, μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον ή μέσα από έναν φλοιό εντολών (command shell). Στόχος της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός φλοιού εντολών για την επεξεργασία σύνθετων δομών ορισμένων με XML. Η εργασία θα εκμεταλλεύεται υπάρχουσες βιβλιοθήκες XML ανοικτού κώδικα.

Βιβλιογραφία