Ποιες βελτιστοποιήσεις υποστηρίζουν οι σύγχρονοι μεταγλωττιστές C++; (καταργήθηκε - 2002)

Ένας μεγάλος αριθμός από συχνά χρησιμοποιούμενες δομές κώδικα της C++ μπορεί εύκολα να βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τον τελικό κώδικα. Η εργασία αυτή θα ερευνήσει κατά πόσο μεταγλωττιστές παραγωγής όπως η Microsoft C++ και ο GNU C++ Compiler υλοποιούν τις βελτιστοποιήσεις αυτές. Η έρευνα θα γίνει ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω.
  1. Περιγραφή των τεχνικών βελτιστοποίησης που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία (κυρίως στο βιβλίο του Stroustrup).
  2. Κατασκευή μικρών προγραμμάτων που να υλοποιούν την κάθε τεχνική.
  3. Μεταγλώττιση και ανάγνωση του παραγόμενου κώδικα.
  4. Συγκέντρωση και σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφία