Γλώσσες εξειδεικευμένου πεδίου βασισμένες στην XML (καταργήθηκε 2007)

Υποσυστήματα λογισμικού μπορούν συχνά να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με καθαρό ευσύνοπτο και αισθητικά άρτιο τρόπο με τη χρήση εξειδικευμένων γλωσσικών φορμαλισμών. Σε περιπτώσεις όπου ο φορμαλισμός αυτός είναι ασύμβατος με την κύρια γλώσσα υλοποίησης χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες "μικρές γλώσσες". Τις γλώσσες αυτές τις ονομάζουμε γλώσσες εξειδικευμένου πεδίου (ΓΕΠ) - domain-specific languages (DSL). Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν όταν στοιχεία του προγράμματος ή των δεδομένων επαναλαμβάνονται, στην προδιαγραφή σύνθετων σταθερών, στην υποστήριξη μιας περίπλοκης διεργασίας ανάπτυξης, στην υλοποίηση συστημάτων για τα οποία δεν υπάρχει άμεση υποστήριξη από το περιβάλλον ανάπτυξης, στον πολυπαραδειγματικό προγραμματισμό και σε άλλες σύνθετες υλοποιήσεις. Ένα πρόβλημα με τη χρήση των ΓΕΠ είναι οι εξοικίωση των χρηστών τους με τη σύνταξη που η κάθε μια χρησιμοποιεί.

Η εργασία αυτή θα διερευνήσει το κατά πόσο η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ΓΕΠ γενικής εφαρμογής. Στοιχεία που ενδιαφέρουν είναι:

Βιβλιογραφία