Σχεσιακή πρόσβαση σε δομές δεδομένων (καταργήθηκε 2006)

Οι σύγχρονες γλώσσες, όπως η Java και η C++, επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία τυποποιημένων δομών δεδομένων μέσω περιεχόντων (containers). Συχνά όμως θέλουμε μια πιο σύνθετη πρόσβαση σε ένα σύστημα που περιέχει τέτοιες δομές, για να θέσουμε λ.χ. απαιτητικά ερωτήματα. Αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια σχεσιακή γλώσσα διεπαφής, όπως η SQL.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μετατροπή μιας ενσωματωμένης σχεσιακής βάσης δεδομένων όπως η HSQLDB (Java) ή η SQLite (C) έτσι ώστε να μπορεί να δίνει εύκολα σχεσιακή πρόσβαση σε περιέχοντες. Ανάλογο παράδειγμα είναι η βιβλιοθήκη SWILL που επιτρέπει εύκολα σ'ένα πρόγραμμα να δρα ως εξυπηρετητής ιστού.

Βιβλιογραφία