Προσθήκη καθοριζόμενου τελεστή για πρόσβαση σε μέλη της C++ (καταργήθηκε 2007)

Η γλώσσα C++ δεν επιτρέπει τον καθορισμό του τελεστή . μια και ο δεξιός του τελεστέος δεν είναι τιμή αλλά μια σταθερά. Με τη χρήση του καθοριζόμενου τελεστή . μπορεί να αποφευχθεί ο άχρηστος καθορισμός μεθόδων πρόσβασης (accessor methods) (get* set*) που συνηθίζεται κατά τον αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό. Η εργασία περιλαμβάνει την προσθήκη στο μεταγλωττιστή gcc του παραπάνω τελεστή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χειρισμός δεικτών σε μέλη ο οποίος μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και αποδοτικά.

Βιβλιογραφία