Μετατροπή της Wikipedia σε βάση γνώσης (καταργήθηκε 2007)

H ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia παρέχει στον παγκόσμιο ιστό πάνω από ένα εκατομύριο άρθρα δομημένα σε μορφή πλούσιου υπερκειμένου. Το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας είναι διαθέσιμο σε μορφή βάσης δεδομένων.

Στόχος της εργασίας είναι η εξόρυξη από τα άρθρα της Wikipedia, κανόνων γνώσης, λ.χ. πως ο Περικλής ήταν στρατηγός που έζησε από το 495 έως το 429 π.Χ. Οι κανόνες μπορούν να εκφραστούν εύκολα ως κατηγορήματα της γλώσσας Prolog, για παράδειγμα:

military_person('Pericles');
military_rank('Pericles', 'General');
birth_year('Pericles', -495);
death_year('Pericles', -429);
Η εξόρυξη της γνώσης θα γίνει αυτόματα. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την περιγραφή της μετατροπής προτύπων (templates) της Wikipedia σε κανόνες Prolog.

Βιβλιογραφία