Οπτικοποίηση και ανάλυση δυναμικών χρήσης εργαλείων ελέγχου εκδόσεων λογισμικού (καταργήθηκε 2008)

Τα συστήματα ελέγχου εκδόσεως λογισμικού κρατούν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο λογισμικό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Η post mortem ανάλυση των αλλαγών που έγιναν σε ένα μεγάλο σώμα λογισμικού σε μακρύ χρονικό διάστημα και από περισσότερα άτομα μπορεί να προσδιορίσει ενδιαφέροντα στοιχεία για το λογισμικό και την ομάδα που το ανέπτυξε όπως: Τα παραπάνω μπορούν να διερευνηθούν σε επίπεδο αρχείου ή, με λίγη πρόσθετη ανάλυση, σε επίπεδο διαδικασίας ή συνάρτησης.

Υλοποίηση

Η εργασία αυτή δεν προσφέρεται πλέον, μια και έχει υλοποιηθεί παρόμοια λειτουργικότητα στο έργο code_swarm.

Βιβλιογραφία