Έρευνα υιοθέτησης λογισμικού ανοικτού κώδικα (καταργήθηκε 2011)

Παρόλο που το λογισμικό ανοικτού κώδικα χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, η έκταση και το εύρος της χρήσης του δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική έρευνα για πληροφοριακά συστήματα ή ενσωματωμένες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η εργασία περιλαμβάνει την εύρεση, καταχώρηση και συστηματική κατηγοριοποίηση των εφαρμογών αυτών.

Βιβλιογραφία