Ασφαλές περιβάλλον εργασίας Unix σε Perl (καταργήθηκε 2007)

Η γλώσσα Perl επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση προγραμμάτων συστήματος σε χώρο και χρόνο υποπολλαπλάσιο αυτού που απαιτείται για την υλοποίησή τους σε C. Μια πρόσθετη δυνατότητα της γλώσσας επιτρέπει την υλοποίηση ασφαλών προγραμμάτων με δυναμικό έλεγχο ροής δεδομένων ανάμεσα σε προστατευμένα και μη προστατευμένα πεδία (domain tainting). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του φλοιού του Unix καθώς και των βασικών εντολών του σε Perl μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για την ασφαλή ανάπτυξη προγραμμάτων συστήματος.

Βιβλιογραφία