Σύγκριση γράφων εξάρτησης ανοιχτού πηγαίου κώδικα και κλειστών εφαρμογών (καταργήθηκε 2007)

Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα (open source) και οι τεχνολογικές και κοινωνικές όψεις της διεργασίας παραγωγής του δέχονται τελευταία σημαντική προσοχή από ερευνητές, τεχνικούς και τη βιομηχανία. Η συγκριτική μελέτη της αλληλεξάρτησης υποσυστημάτων ανάμεσα σε λογισμικό ανοιχτού και λογισμικό "ιδιωτικού" πηγαίου κώδικα μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πτυχές διαφορών του κύκλου ζωής των δύο μοντέλων. Η εργασία περιλαμβάνει την συγκριτική εξέταση της αλληλεξάρτησης σε "κλειστές" εφαρμογές στο περιβάλλον Microsoft Windows και σε ανοιχτές εφαρμογές στο περιβάλλον Red Hat Linux με μεθοδολογία που θα προταθεί από τον επιβλέποντα και μικρά εργαλεία που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας. Η σύγκριση θα βασιστεί σε αλγορίθμους γράφων και τεχνικές οπτικοποίησης.

Πληροφορίες

Open Source Software
The Halloween Documents
The Cathedral and the Bazaar
Red Hat Linux