Η αξιοπιστία παραπομπών στο Internet σε άρθρα περιοδικών (καταργήθηκε - 1999)

Συχνά σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν παραπομπές σε πηγές στο Internet. Οι πηγές αυτές δεν έχουν αρχειακό χαρακτήρα και με την πάροδο του χρόνου παύουν να είναι επίκαιρες απαξιώνοντας έτσι και τα άρθρα τα οποία παραπέμπουν σε αυτές. Οι εργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση εργαλείου για την αυτόματη αξιολόγηση παραπομπών στο Web από άρθρα των ACM, IEEE, Usenix κλπ τα οποία υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή ως προς την επικαιρότητά τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφία