Επεκτάσεις UML στο περιβάλλον AT&T Graphviz (καταργήθηκε 2016)

Το περιβάλλον Graphviz της AT&T επιτρέπει το δηλωτικό καθορισμό γραφημάτων χωρίς τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό τα γραφήματα μπορούν εύκολα να παραχθούν αυτόματα από άλλα εργαλεία, να ελεχθούν ως προς τις αλλαγές και τις διαμορφώσεις τους, να επαναχρησιμοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Για παράδειγμα η περιγραφή αριστερά δημιουργεί αυτόματα το διάγραμμα που εμφανίζεται δεξιά:
digraph G {
	main->usage;
	main->fprintf;
	main->exit;
	usage->fprintf;
	usage->exit;
}
Δύο ξεχωριστά εργαλεία, το dot και το neato επιτρέπουν το σχεδιασμό κατευθυνόμενων ή μη γράφων. Το περιβάλλον Graphviz είναι διαθέσιμο από το Internet σε μορφή ανοικτού κώδικα.

Το σύστημα UMLGraph επιτρέπει το σχεδιασμό διαγραμμάτων κλάσεων και ακολουθίας με δηλωτικό τρόπο. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσθήκη στο περιβάλλον Graphviz πρόσθετων εντολών για το σχεδιασμό και άλλων γραφημάτων UML. Μερικά διαγράμματα που θα μπορούσαν να υποστηρίζονται είναι:

Βιβλιογραφία