Ελέγχος διεπαφών σε προγράμματα Java (καταργήθηκε 2016)

Σύγχρονα προγράμματα όλο και συχνότερα υλοποιούν τη λειτουργικότητά τους μέσω διεπαφών έτοιμων κλάσεων. Ο μεγάλος αριθμός των έτοιμων κλάσεων έχει ως αποτέλεσμα προγράμματα στατικού ελέγχου του κώδικα να χρειάζονται εξειδικευμένο κώδικα για να βρουν λάθη στις κλήσεις των μεθόδων τους. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο έλεγχος διεπαφών να αποτελεί τμήμα της διεπαφής και όχι του προγράμματος στατικού ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί (Spinellis and Louridas) στο πρόγραμμα FindBugs (Hovemeyer and Pugh, 2004). Η εργασία έχει ως στόχο να προσθέσει ελέγχους σε σημαντικές κλάσεις της Java και να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου με την εφαρμογή της σε μεγάλες βάσεις ανοικτού κώδικα.

Βιβλιογραφία