Έλεγχος λαθών σε λογιστικά φύλλα (καταργήθηκε 2016)

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών 21-80% των λογιστικών φύλλων και 1-5% των κελιών τους περιέχουν λάθη. Η εργασία αυτή αρχικά θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο (ερωτηματολόγια) συχνά λάθη που εμφανίζονται σε λογιστικά φύλλα. Στη συνέχεια θα προταθούν ευρηστικές μέθοδοι και αλγόριθμοι για τον εντοπισμό των λαθών. Με βάση τις μεθόδους αυτές θα υλοποιηθεί εργαλείο εντοπισμού λαθών με βάση τη γλώσσα ενός προγράμματος λογιστικών φύλλων (π.χ. Excel Basic).

Βιβλιογραφία