Εργαλειοθήκη βελτιστοποίησης (καταργήθηκε 2016)

Οι μη-αιτιοκρατικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης όπως αυτοί που βασίζονται στην εξομοιούμενη ανόπτηση (simulated annealing) και τις γενετικές μεθόδους συχνά απαιτούν πειραματισμό για την εξεύρεση των βέλτιστων παραμέτρων και τεχνικών υλοποίησης. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας εργαλειοθήκης βελτιστοποίησης η οποία εμπεριέχοντας την υλοποίηση των παραπάνω αλγορίθμων θα επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή και αξιολόγηση διαφορετικών αλγορίθμων, τεχνικών, και παραμέτρων τους.

Βιβλιογραφία