Η αξιοπιστία των προγραμμάτων του Unix: οκτώ χρόνια αργότερα (καταργήθηκε - 1998)

Το 1990 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications of the ACM άρθρο στο οποίο γινόταν εμπειρικός έλεγχος στην αξιοπιστία αντιπροσωπευτικών βοηθητικών προγραμμάτων του Unix. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο επανέλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων με παρόμοιες μεθόδους σε αντιπροσωπευτικά εμπορικά και ερευνητικά συστήματα (λ.χ. AIX, Solaris, Windows NT, Linux) και η εξαγωγή των αντιστοίχων συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφία