Σύστημα διαχείρισης αλλαγών λογισμικού βασισμένο σε σχεσιακή βάση δεδομένων (καταργήθηκε - 1997)

Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης αλλαγών λογισμικού (Revision Control Systems) υλοποιούν το συντονισμό των αλλαγών χτίζοντας εξ' αρχής μια ad hoc βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Η υλοποίηση των συναλλαγών, του κλειδώματος και της αποθήκευσης των διαφορετικών εκδόσεων γίνεται περίπλοκη και δύσκολα μεταφερτή ανάμεσα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή ακόμα και συστήματα αποθήκευσης (λ.χ. NFS). Η εργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης αλλαγών λογισμικού βασισμένου σε σχεσιακή βάση δεδομένων (λ.χ. Ingres) καθώς και την υλοποίηση συστήματος διεπαφής με το χρήστη τεχνικής πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).

Βιβλιογραφία