Προσθήκη ελληνικών στον πολυγλωσσικό ορθογραφικό διορθωτή ispell (καταργήθηκε - 1996)

Ο ορθογραφικός διορθωτής ispell είναι εύκολα παραμετροποιήσιμος με τη χρήση αρχείων λέξεων και καταλήξεων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την ελληνοποίηση του διορθωτή με τη δημιουργία αρχείου ελληνικών λέξεων και αρχείου καταλήξεων. Τα αρχεία αυτά θα προκύψουν από την επεξεργασία ελληνικών κειμένων μέσω κατάλληλων εργαλείων και υπαρχόντων διορθωτών.

Βιβλιογραφία: http://hoth.stsci.edu/gnu/ispell/ispell_toc.html