Έρευνα λαθών σε κρίσιμα προϊόντα (καταργήθηκε 2007)

Πολλοί κατασκευστές προϊόντων υλικού και λογισμικού παρέχουν τεκμηρίωση για λάθη τα οποία έχουν εμφανιστεί στα προϊόντα τους. Στόχος της εργασίας είναι η έρευνα τέτοιας τεκμηρίωσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το είδος, την κρισιμότητα και τη συγκριτική συχνότητα των λαθών μεταξύ προϊόντων.

Βιβλιογραφία