Στατιστική και γλωσσολογική ανάλυση δικαστικών αποφάσεων (καταργήθηκε - 2000)

Ανάλυση corpus (σώματος κειμένου) 20000 αποφάσεων των Ελληνικών Ανωτάτων Δικαστηρίων. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών για τη δημιουργία εννοιολογικού δέντρου ανάμεσα στις αποφάσεις, και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται (δημοτική καθαρεύουσα), την χρονική διαφοροποίησή της και τον τρόπο έκφρασης διαφορετικών δικαστηρίων ή δικαστών.

Βιβλιογραφία