Μετατροπή Java bytecodes σε C (καταργήθηκε - 1998)

Η μετατροπή των bytecodes που αποτελούν τις κλάσεις της μεταγλωττισμένης Java σε κώδικα C και η επαναμεταγλώττισή του θα μπορούσε να προσφέρει βελτίωση της αποδοτικότητας χωρίς προβλήματα μεταφερσιμότητας. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση της μεθόδου αυτής και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του παραγόμενου κώδικα.

Βιβλιογραφία