Μεταγλώττιση φύλλων εργασίας του Excel (καταργήθηκε 2006)

Τα φύλλα εργασίας του Excel συχνά περιέχουν χιλιάδες ενεργά κελιά και αντίστοιχους τύπους. Συχνά όμως λίγα μόνο στοιχεία από το φύλο εργασίας μεταβάλλονται ενώ είναι από την αρχή γνωστό ποια στοιχεία αποτελούν το σταθερό μοντέλο και ποια τις εισόδους του. Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που θα μεταγλωττίζει (πιθανώς σε κώδικα C, C# ή .NET CLR) φύλλα εργασίας του Excel. Το νέο φύλλο εργασίας που θα παράγεται θα αντικαθιστά κελιά που περιέχουν τύπους που δε μεταβάλλονται με κλήσεις στις αντίστοιχες μεταγλωττισμένες συναρτήσεις. Η μεταγλώττιση μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές αφηρημένης διερμηνείας (abstract interpretation) για τη βελτιστοποίηση του παραγώμενου κώδικα.

Βιβλιογραφία