Διαμόρφωση προγραμμάτων μέσω XML (καταργήθηκε 2005)

Πολλά προγράμματα διαμορφώνουν δυναμικά τη λειτουργία τους με βάση εξωτερικά αρχεία. Στο περιβάλλον Unix τα αρχεία αυτά έχουν ad hoc περιεχόμενο και όνομα .*rc. Στο περιβάλλον Windows η διαμόρφωση γινόταν παλαιότερα από αρχεία με συγκεκριμένη σύνταξη και όνομα *.ini και σήμερα από τη βάση δεδομένων που αναφέρεται ως registry. Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός σχήματος XML, εργαλείων υποστήριξης και μιας μικρής αυτοδύναμης και αποδοτικής βιβλιοθήκης που θα επιτρέπει τη χρήση αρχείων διαμόρφωσης γραμμένων σε XML.

Τα ονόματα των στοιχείων της διαμόρφωσης καθώς και οι μεταβλητές του προγράμματος που σχετίζονται με αυτά θα αναφέρονται σε ένα αρχείο XML.

<?xml version="1.0" ?>
<metaconfiguration>
	<language>Java</language>
	<item>
		<name>xsize</name>
		<type>int</name>
		<variable>x_size</variable>
	</item>
	<item>
		<name>name</name>
		<type>string</name>
		<method>Properties::set_name</method>
	</item>
</metaconfiguration>
Το αρχείο αυτό θα μετασχηματίζεται (με τη χρήση XSLT) σε κώδικα για σύνδεση με το υπόλοιπο πρόγραμμα καθώς και σε αρχείο XSchema που θα ορίζει το σχήμα του συγκεκριμένου αρχείου διαμόρφωσης.

Επιθυμητό στοιχείο της εργασίας είναι η μέγιστη δυνατή μεταφερσιμότητα του συστήματος μεταξύ C, C++, C# και Java.

Βιβλιογραφία