Η χρήση μη τεκμηριωμένων εντολών των Windows (καταργήθηκε 2007)

Η Microsoft έχει συχνά κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί αθέμιτα τις γνώσεις της στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων τα οποία η ίδια δημιουργεί για να επιτύχει δεσπόζουσα θέση και στον τομέα των εφαρμογών. Στοιχεία το οποίο θα μπορούσε να τεκμηριώσει την άποψη αυτή θα ήταν η χρήση μη τεκμηριωμένων κλήσεων του λειτουργικού συστήματος από εφαρμογές της Microsoft. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως το apispy και το dumpbin πάνω σε εφαρμογές της Microsoft όπως το Office, ο Internet Explorer και το Visual Studio για την έρευνα του κατά πόσο χρησιμοποιούνται τέτοιες κλήσεις.

Βιβλιογραφία