Εργαλεία του Unix στο περιβάλλον Eclipse (καταργήθηκε 2016)

Τα εργαλεία που παρέχει μέσω της γραμμής εντολών το λειτουργικό σύστημα Unix (και Linux) είναι εξαιρετικά ισχυρά, αλλά για πολλούς δύσχρηστα. Έτσι αρκετοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, όπως το Eclipse και το Visual Studio, τα οποία παρέχουν εύκολες στη χρήση, αλλά σε πολλούς τομείς περιορισμένες δυνατότητες. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη στο περιβάλλον Eclipse μιας εύχρηστης διεπαφής για την εκτέλεση εργασιών με τα εργαλεία του Unix. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι τα find, grep, sort, uniq, wc, sed, awk, stat, jot, tar, nm, diff, comm, head, tail, fmt, και xargs. Μέσω της διεπαφής αυτής θα μπορούν οι χρήστες να επιλέγουν εργαλεία, να καθορίζουν τις παραμέτρους τους, να τα συνδέουν μεταξύ τους, να τους παρέχουν δεδομένα από το περιβάλλον Eclipse, και να βλέπουν τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία