Μαθηματικοί υπολογισμοί σε δηλωτικά συστήματα διαμόρφωσης κειμένου (καταργήθηκε 2012· βλ. SWeave)

Δηλωτικά συστήματα διαμόρφωσης κειμένου (SGML, TeX, troff) παρέχουν ευέλικτες και εξελίξιμες πλατφόρμες για τη συγγραφή επιστημονικών και τεχνικών κειμένων. Ένα στοιχείο που απουσιάζει από τα συστήματα αυτά είναι η δυνατότητα δηλωτικής εισαγωγής παραμετρικών μαθηματικών υπολογισμών. Η δυνατότητα αυτή η οποία παρέχεται από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου μέσω της εισαγωγής λογιστικών φύλλων (MS-Word / Excel) μπορεί να υποστηριχτεί με τον ορισμό κατάλληλης γλώσσας και την υλοποίηση ενός ανάλογου προ-επεξεργαστή.

Βιβλιογραφία