Ασφαλής και διαφανής βελτιστοποίηση σκληρού δίσκου (καταργήθηκε 2013)

Τα προγράμματα βελτιστοποίησης σκληρών δίσκων μεταφέρουν τα περιεχόμενα των αρχείων έτσι ώστε να καταλαμβάνουν συνεχή χώρο στην επιφάνεια του δίσκου. Ο συνηθισμένος τρόπος υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων είναι με απευθείας πρόσβαση στα αδόμητα δεδομένα του δίσκου. Ο τρόπος αυτός εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων στην περίπτωση που η βελτιστοποίηση διακοπεί από κάποιον απρόβλεπτο εξωτερικό παράγοντα, εξαρτάται άμεσα από τη δομή του δίσκου και δεν επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος παράλληλα με άλλα. Προτείνουμε την υλοποίηση προγράμματος βελτιστοποίησης το οποίο - σύμφωνα άλλωστε και με την αρχιτεκτονική λειτουργικών προγραμμάτων μικροπυρήνα - θα εργάζεται μετακινώντας αρχεία στο παρασκήνιο με βάση ευρηστικές μεθόδους προσδιορισμού αρχείων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος.

Βιβλιογραφία