Έλεγχος τύπων μεταξύ αρχείων της C (καταργήθηκε 2007)

Ο έλεγχος του τύπου των μεταβλητών και των συναρτήσεων μεταξύ διαφορετικών αρχείων στη γλώσσα προγραμματισμού C επαφίεται συνήθως σε εξωγλωσσικές συμβάσεις (τη χρήση κοινών αρχείων ορισμού). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή του διερμηνευτή της C gcc για τον έλεγχο τον τύπων κατά το χρόνο της σύνδεσης των αρχείων. Ο έλεγχος μερικών ευρέως χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων με τον νέο αυτό διερμηνευτή πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία