Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα (καταργήθηκε 2007)

Η ύπαρξη μεγάλων συλλογών ανοιχτού πηγαίου κώδικα επιτρέπει την εύκολη συγκριτική έρευνα μετρικών και χαρακτηριστικών του. Η εργασία αυτή θα ερευνήσει τη μεταβολή μετρικών που επηρεάζουν την αναγνωσιμώτητα του κώδικα με βάση το χρόνο και άρα την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μερικές τέτοιες μετρικές μπορεί να είναι: Ως βάση για τη μελέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν υλοποιήσεις του λειτουργικού συστήματος Unix, από αυτές της περιόδου 1973-1979 μέχρι σύγχρονες εκδόσεις Linux, FreeBSD και Minix.

Βιβλιογραφία