Μετρικές ποιότητας λογισμικού κατά τον Christopher Alexander (καταργήθηκε 2016)

O αρχιτέκτων Christopher Alexander έχει ορίσει μια σειρά από σχεδιαστικές ιδιότητες που περιστρέφονται γύρω από τον ορισμό κέντρων. Η ικανοποίηση των αντικειμενικών αυτών ιδιοτήτων συνιστά κατά τον Alexander μια έκφραση ποιότητας. Οι ιδιότητες αυτές είναι η κλίμακα σε διάφορα επίπεδα, ένα ισχυρό κέντρο, τα όρια, η εναλλασσόμενη επανάληψη, ο θετικός χώρος, το Καλό σχήμα, η βαθιά αλληλοσύνδεση, η αντίθεση, η κλιμάκωση, η τραχύτητα, η ηχώ, το κενό, η απλότητα και εσωτερική ηρεμία και το ένα με τον κόσμο. Στόχος της εργασίας είναι ο ορισμός και η υλοποίηση μετρικών που θα βρίσκουν χαρακτηριστικά της ποιότητας σύμφωνα με τους ορισμούς του Alexander.

Βιβλιογραφία