Γλωσσάριο από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

παράμετρος μεταβλητής
Variable parameter
παράμετρος τιμής
Value parameter
Αρχεία
Files
συντεταγμένες κόσμου
World coordinates
Διανυσματικά
Vector
Εικονοστοιχείο
Pixel
Ορμαθοί χαρακτήρων
Character strings
Συντεταγμένες οθόνης
Screen coordinates
Τακτικοί τύποι
Ordered types
Τυπικές παράμετροι
Formal parameters
Χαρτογραφικά
Bitmap