Γλωσσάριο από τα Αγγλικά στα Ελληνικά

Bitmap
Χαρτογραφικά
Character strings
Ορμαθοί χαρακτήρων
Files
Αρχεία
Formal parameters
Τυπικές παράμετροι
Ordered types
Τακτικοί τύποι
Pixel
Εικονοστοιχείο
Screen coordinates
Συντεταγμένες οθόνης
Value parameter
παράμετρος τιμής
Variable parameter
παράμετρος μεταβλητής
Vector
Διανυσματικά
World coordinates
συντεταγμένες κόσμου