Εκπόνηση εργασίας και διδακτορικής διατριβής

Διομήδης Σπινέλλης
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
dds@aueb.gr

Αποτελεσματική xρήση τεχνολογιών πληροφορικής στην έρευνα

Αναζήτηση στο διαδίκτυο

Οι κύριες πηγές αναζήτησης στο διαδίκτυο έχουν απλοποιηθεί: Επιπρόσθετα υπάρχουν κλαδικές πηγές όπως:

Επεξεργασία κειμένου

Στόχοι: Αντιπαράδειγμα:Προσέγγιση

Διαχείριση βιβλιογραφικών αναφορών

Πεδία βιβλιογραφικών αναφορών

Το πρόγραμμα BiBTeX υποστηρίζει τα παρακάτω πεδία.
AddressPublisher's address. For major ones just the city
AnnoteAnnotation
AuthorFirst Last or Last, First. Multiple are separated by and
BooktitleTitle properly capitalised
ChapterA chapter number
EditionEdition of the book, e.g. second
EditorFirst Last or Last, First. Multiple are separated by and
HowPublishedIf it was published in a strange way
InstitutionInstitution that published it
JournalJournal name. Abreviations may exist ($TEXINPUTS/*.bst)
KeyUsed for alphabetizing and creating a label when no author
MonthMonth of publication, usual abbreviations
NoteAdditional information to help the reader
NumberNumber of a journal magazine to TR.
OrganizationOrganization sponsoring the conference.
PagesPage numbers or range.
PublisherPublisher's name.
SchoolName of the school where the thesis was written.
SeriesThe name of a series or set of books.
TitleThe work's title.
TypeType of a technical report e.g. Research Note
VolumeThe volume of a journal or multivolume book.
YearThe year of publication. Numerals only."

Μορφοποίηση βιβλιογραφικών αναφορών

Όταν έχουμε τις βιβλιογραφικές αναφορές μας σε ηλεκτρονική μορφή μπορούμε:

Παράδειγμα μορφοποίησης

[ASS85]
Harold Abelson, Gerald Jay Sussman, and Jullie Sussman. Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press, Cambridge, 1985.
[ATS04]
Stephanos Androutsellis-Theotokis and Diomidis Spinellis. A survey of peer-to-peer content distribution technologies. ACM Computing Surveys, 36(4):335–371, December 2004. (doi:10.1145/1041680.1041681 (http://dx.doi.org/10.1145/1041680.1041681))

Πηγές του διαδικτύου

Διαγράμματα

Μερικά περιγραφικά προγραμματιζόμενα εργαλεία:

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλείο με γραφική διεπαφή, προτιμούμε διανυσματικά εργαλεία (Dia (http://www.gnome.org/projects/dia/), Inkscape (http://www.inkscape.org/) Corel Draw, Illustrator) έναντι των χαρτογραφικών (PaintShop, Photoshop, ...).

Δύο εργαλεία με γραφική διπεαφή για σχεδιασμό διαγραμμάτων UML είναι τα UMLet (http://qse.ifs.tuwien.ac.at/~auer/umlet/) και το Violet (http://horstmann.com/violet).

Παράδειγμα: γραφική παράσταση με το GNU Plot

# SA performance graphs
#
# $Id: perf.gpl 1.1 1999/02/21 15:51:36 dds Exp dds $
#

set terminal gif
set ylabel 'Evaluated configurations'
set xlabel 'Buffer space'

set logscale y
# 1:Stations 2:Capacity 3:Time 4:Tries 5:SA-Throughput 6:Exact-throughput \
# 7:Decomposition-throughput 8:Full-count 9:Reduced-count 10:Hours 11:Minutes \
# 12:Seconds

set title '9 stations; 1-20 buffers' 
set key 17,200
set output 'perf9.gif'
plot [0:21] '9.log' using 2:8 title 'S(CE, Deco)' with linespoints, \
	'9.log' using 2:9 title 'S(RE, Deco)' with linespoints, \
	'9.log' using 2:4 title 'S(SA, Deco)' with linespoints, \
	'ga-9.log' using 2:4 title 'S(GA, Deco)' with linespoints

Παράδειγμα: διάγραμμα με το Graphviz

# Data flow diagram

digraph G {
	nodesep=.1;
	ranksep=.3;
	node [height=0.3,fontname="Helvetica",fontsize=10];
	edge [fontname="Helvetica",fontsize=10];

	prox [label = "Proximity calculation"];
	map [label = "Map generation"];
	web [label = "Web generation"];

	node [shape=octagon, style=filled, fillcolor=".64 .54 .99"];
	Camera;
	GPS;

	node [shape=box, style=filled, fillcolor=".13 .9 1"];
	Camera -> web [label = "pictures"];
	GPS -> prox [label = "track log"];
	Gazetteer -> prox [label = "feature coordinates"];
	prox -> map [label="annotated track"];
	Topography -> map;
	Coastlines -> map;
	map -> web [label = "map diagrams"];
	web -> "Geoweb";
}

Παράδειγμα: χάρτες με το GMT

Διαχείριση αλλαγών

Όλες τις εξελίξεις της εργασίας μας καθώς και τις αλλαγές τις οποίες κάνουμε καθημερινά, καλό είναι να τις φυλάμε οργανωμένα σε μια βάση δεδομένων με τα παρακάτω στοιχεία για κάθε τμήμα και αλλαγή: Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια πλήρη ιστορία της εργασίας μας και μπορούμε: Κάτω από έλεγχο σχηματισμών θέτουμε: Περίληψη αλλαγών σε κεφάλαιο βιβλίου. Καλύπτουν περίοδο δύο ετών.
----------------------------
revision 1.33	locked by: dds;
date: 2002/11/02 18:26:52; author: dds; state: Exp; lines: +107 -67
Changes in response to the comments by Scott Meyers.
----------------------------
revision 1.32
date: 2002/08/27 11:23:42; author: dds; state: Exp; lines: +6 -6
Correct references to CD-ROM files.
----------------------------
revision 1.31
date: 2002/08/26 12:21:16; author: dds; state: Exp; lines: +3 -3
Groff is no longer part of the CD-ROM distribution.
----------------------------
revision 1.30
date: 2002/08/11 17:12:53; author: dds; state: Exp; lines: +5 -5
Consistency fixes
----------------------------
revision 1.29
date: 2002/08/10 18:00:43; author: dds; state: Exp; lines: +12 -10
Second pass of index correction
----------------------------
revision 1.28
date: 2002/08/10 09:22:22; author: dds; state: Exp; lines: +81 -60
Typed-in corrected index entries
----------------------------
revision 1.27
date: 2002/08/08 14:09:55; author: dds; state: Exp; lines: +9 -10
Fixed maxims
----------------------------
revision 1.26
date: 2002/08/07 18:26:37; author: dds; state: Exp; lines: +2 -23
No blank line after end{codelist}
----------------------------
revision 1.25
date: 2002/08/07 15:33:35; author: dds; state: Exp; lines: +8 -5
Reference documentaiton generators.
----------------------------
revision 1.24
date: 2002/08/07 13:38:17; author: dds; state: Exp; lines: +24 -9
Noexpand should not be used inside pmaxim
----------------------------
revision 1.23
date: 2002/08/07 11:10:38; author: dds; state: Exp; lines: +18 -2
Add index entries for all sections and chapters.
----------------------------
revision 1.22
date: 2002/08/05 05:37:37; author: dds; state: Exp; lines: +8 -8
Updated book references to newer editions.
----------------------------
revision 1.21
date: 2002/08/04 16:47:57; author: dds; state: Exp; lines: +3 -2
Added label.
----------------------------
revision 1.20
date: 2002/08/03 15:17:39; author: dds; state: Exp; lines: +3 -4
Use urlcite instead of dircite.
----------------------------
revision 1.19
date: 2002/08/03 15:10:27; author: dds; state: Exp; lines: +5 -5
No spaces around em dash
----------------------------
revision 1.18
date: 2002/08/03 14:35:59; author: dds; state: Exp; lines: +65 -5
Added information on cdecl and signature survey.
----------------------------
revision 1.17
date: 2002/08/01 14:22:42; author: dds; state: Exp; lines: +3 -4
Maxims are split by chapter title
----------------------------
revision 1.16
date: 2002/07/29 16:39:38; author: dds; state: Exp; lines: +67 -30
Incorporated comments from the Dave Thomas review.
----------------------------
revision 1.15
date: 2002/07/28 09:12:02; author: dds; state: Exp; lines: +7 -7
Form-comments from Guy Steele.
----------------------------
revision 1.14
date: 2002/07/27 14:25:30; author: dds; state: Exp; lines: +33 -2
Run fixcodelist.pl to add a new paragraph before and after code lists.
----------------------------
revision 1.13
date: 2002/07/06 08:13:31; author: dds; state: Exp; lines: +41 -41
Convert to American spelling
----------------------------
revision 1.12
date: 2002/05/17 14:40:41; author: dds; state: Exp; lines: +19 -18
Version for AW review.
----------------------------
revision 1.11
date: 2002/04/09 21:11:09; author: dds; state: Exp; lines: +7 -7
Homogenised punctuation to precede footnotes.
Introduced \filecite and \dircite where needed.
subsections are numebred.
----------------------------
revision 1.10
date: 2002/04/09 13:53:39; author: dds; state: Exp; lines: +111 -62
Before moving footnote symbols AFTER the punctuation symbols.
----------------------------
revision 1.9
date: 2001/08/26 11:23:30; author: dds; state: Exp; lines: +3 -3
Fixed bib entry.
----------------------------
revision 1.8
date: 2001/08/26 11:21:29; author: dds; state: Exp; lines: +53 -53
Spell check.
----------------------------
revision 1.7
date: 2001/08/26 10:56:44; author: dds; state: Exp; lines: +21 -22
Fixes after Eliza comments.
----------------------------
revision 1.6
date: 2001/07/27 16:56:12; author: dds; state: Exp; lines: +72 -17
Added references to code browsing and indexing tools.
----------------------------
revision 1.5
date: 2001/07/10 12:17:33; author: dds; state: Exp; lines: +31 -24
Added RCS id
----------------------------
revision 1.4
date: 2001/06/17 18:59:11; author: dds; state: Exp; lines: +234 -137
After printing and corrections.
----------------------------
revision 1.3
date: 2001/04/17 14:00:27; author: dds; state: Exp; lines: +857 -79
First complete version.
----------------------------
revision 1.2
date: 2001/02/03 12:03:46; author: dds; state: Exp; lines: +376 -30
Grep-based tools
----------------------------
revision 1.1
date: 2000/12/31 18:27:33; author: dds; state: Exp;
Initial revision
=============================================================================
Το παρακάτω παράδειγμα είναι απόσπασμα των αλλαγών που έγιναν ανάμεσα στην έκδοση 1.12 και 1.13 (προσαρμογή στην αμερικανική ορθογραφία):
12c12
< Often you locate particular program elements by utilising the programming
---
> Often you locate particular program elements by utilizing the programming
483c483
< first one as is the default behaviour.
---
> first one as is the default behavior.
802c802
< Some output formats are terse and are optimised for use by other
---
> Some output formats are terse and are optimized for use by other
1513c1513
< Use highlighters, coloured pens, post-it notes, and anything else
---
> Use highlighters, colored pens, post-it notes, and anything else
1626c1626
< These are available under all flavours of Unix.
---
> These are available under all flavors of Unix.
Τα εργαλεία ελέγχου σχηματισμών επιτρέπουν την αυτοματοποίηση πολλών από τις διεργασίες που έχουμε περιγράψει. Το πιο διαδεδομένο εργαλείο είναι το Git και παρέχει εντολές όπως οι παρακάτω.
Start a working area
clone Clone a repository into a new directory
init Create an empty Git repository or reinitialize an existing one
Work on the current change
add Add file contents to the index
mv Move or rename a file, a directory, or a symlink
rm Remove files from the working tree and from the index
Examine the history and state
grep Print lines matching a pattern
log Show commit logs
show Show various types of objects
status Show the working tree status
Grow, mark and tweak your common history
branch List, create, or delete branches
checkout Switch branches or restore working tree files
commit Record changes to the repository
diff Show changes between commits, commit and working tree, etc
merge Join two or more development histories together
tag Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG
Collaborate
fetch Download objects and refs from another repository
pull Fetch from and integrate with another repository or a local branch
push Update remote refs along with associated objects

Εργασία με το διορθωτή

Ο διορθωτής (editor) χρησιμοποιείται για την επεξεργασία όλων των αρχείων κειμένου. Ένας καλός διορθωτής πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω δυνατότητες:

Το περιβάλλον του διορθωτή vim

Αυτόματος χρωματισμός βιβλιογραφικών αναφορών

Αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων

Τα δεδομένα μας αποτελούν συχνά τη βάση της έρευνάς μας. Ο τρόπος που τα αποθηκεύμουμε και τα επεξεργαζόμαστε πρέπει να ταιρίαζει στη φύση τους.

Κανονικές εκφράσεις

Τα παρακάτω σύμβολα έχουν ειδικό νόημα:
^
Αρχή της γραμμής
$
Τέλος της γραμμής
.
Οποιοδήποτε γράμμα
[abc]
Ένα από τα γράμματα a, b, ή c
[a-z]
Ένα από τα γράμματα a μέχρι z
[^abc]
Οποιοδήποτε γράμμα εκτός από τα a, b, και c.
Έκφραση*
Η έκφραση μηδέν ή περισσότερες φορές
Έκφραση+
Η έκφραση μία ή περισσότερες φορές (μόνο με την egrep)
Έκφραση?
Η έκφραση μία ή καμία φορά (μόνο με την egrep)
Έκφραση1|Έκφραση1
Η έκφραση1 ή η έκφραση2 (μόνο με την egrep)
(Έκφραση)
Το περιεχόμενο στην παρένθεση (μόνο με την egrep)
\1 \2 ... \n
To περιεχόμενο της νοστής παρένθεσης

Παράδειγμα:

$ grep 'abo' words
...
sabotage
seaboard
taboo
thereabouts
turnabout
vagabond
whereabout
...

$ grep '^abo' words
aboard
abode
abolish
abolition
abominable
abominate
aboriginal         

$ grep bent words
absorbent
bent
benthic
debenture
incumbent
recumbent

$ grep 'bent$' words
absorbent
bent
incumbent
recumbent                 

$ grep -v '[AEIOUYaeiouy]' words
...
MD
MN
MPH
Mr
Mrs
Ms
m's
Mt
n
NBC           
...

$ egrep '(.)(.)(.)\3\2\1' words
braggart
Brenner
collocation
diffident
dissident
glossolalia
grammar
grammarian
installation
staccato
suffuse             

Αυτοματοποίηση

Αυτοματοποιόντας την εργασία μας επιτυγχάνουμε: Μερικές προσεγγίσεις αυτοματοποίησης είναι οι παρακάτω: Παράδειγμα (μετατροπή του προχείρου σε αρχείο γραφικών):
winclip -p | 
ppmquant 256 | 
ppmtogif >%1

Συνεργασία με εργαλεία των Windows

Τα εργαλεία της σουίτας Outwit μας επιτρέπουν την πρόσβαση σε στοιχεία των Windows μέσα από εντολές της κονσόλας. Παρέχουν μεταξύ άλλων τις παρακάτω δυνατότητες: Συνδυάζοντας τα παραπάνω εργαλεία με έτοιμα εργαλεία του περιβάλλοντος Unix μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε πολλές εργασίες.

Παράδειγμα

Μεταφορά δεδομένων από τα πακέτα εργασίας σε πίνακα παραδοτέων και σε διάγραμμα GANTT.
Περιγραφή πακέτου εργασίας

Δημιουργία πίνακα παραδοτέων
Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των παραδοτέων αντιγράφουμε όλα τα πακέτα εργασίας στο πρόχειρο και εξάγουμε τις γραμμές που περιγράφουν παραδοτέα.
winclip -p |
awk "-F\t" '/^D[0-9]/ {
  print $3 "\t" substr($1, 2, 1) \
     "\t" $1 "\t" $2
}' |
winclip -c

Δημιουργία διαγράμματος GANTT
Για να δημιουργήσουμε το διάγραμμα GANTT αντιγράφουμε όλα τα πακέτα εργασίας στο πρόχειρο και εξάγουμε τις γραμμές που περιγράφουν τους χρόνους.
winclip -p | awk '
BEGIN    {FS = "\t" }
/For WORK/ {split($0, a, "\t")}
/^WP title/ {WP = $2}
/^Start month/ {
  print "WP" a[4] "\t" \
      WP "\t" \
      ($4 - $2 + 1) * 31 "ed\t" \
      "1/" ($2 - 1) % 12 + 1 "/" 2000 + 
        int(($2 - 1)/12)
}' |
winclip -c
Οι παραπάνω εντολές παράγουν τα δεδομένα στη μορφή

WP0 Project Management 744ed 1/1/2000
WP1 Requirements Analysis 124ed 1/1/2000
WP3 Metalevel Specification 279ed 1/4/2000
...
με την οποία μπορούν να επικοληθούν στο Microsoft Project.

Ανάπτυξη λογισμικού

Η προσωπική ιστοσελίδα

Πως είναι: Τι περιέχει: Τι δεν περιέχει:

Διαχείριση του συστήματος

Ο σταθμός εργασίας μας είναι τμήμα του ερευνητικού μας περιβάλλοντος. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε κάθε στιγμή να αναπαράξουμε το περιβάλλον από το μηδέν. Οι παρακάτω βέλτιστες πρακτικές βοηθούν σε αυτό.

Ασφάλεια

Αντίγραφα εφεδρείας

Αντίγραφα εφεδρείας χρειάζονται όταν: Για βελτιστοποίηση της διαδικασίας, διαχωρίζουμε τα παρακάτω αντίγραφα εφεδρείας Κάθε επίπεδο περιέχει τις αλλαγές από το προηγούμενο μικρότερο επίπεδο.

Πρόσθετα στοιχεία:

Δεσμοί στο διαδίκτυο

Κατευθύνσεις για τη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης

Η χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (generative AI) (π.χ. ChatGP, Bard, Bing) μπορεί να βοηθήσει στην εκπόνηση εκπαιδευτικών εργασιών αρκεί να συνεισφέρει στους εκπαιδευτικούς στόχους της κάθε εργασίας και να γίνεται με διαφάνεια και περίσκεψη. Ακολουθούν μερικές καλές πρακτικές, για την περίπτωση που δεν έχουν δοθεί διαφορετικές οδηγίες.
 1. Επιβεβαιώνουμε ότι τα στοιχεία της ΠΤΝ είναι ορθά, προσθέτοντας σχετικές παραπομπές σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία (με DOI και δεσμό υπερκειμένου σ' αυτό για να είναι εύκολα επαληθεύσιμες).
 2. Προσθέτουμε παράρτημα που περιέχει αριθμημένα όλες τις προτροπές μας προς την εφαρμογή ΠΤΝ και τις απαντήσεις που έχουμε λάβει από αυτή για το κείμενο που έχουμε χρησιμοποιήσει.
 3. Προσθέτουμε υποσημειώσεις στα σημεία του κύριου κειμένου που χρησιμοποιούμε κείμενο ΠΤΝ προς την αντίστοιχη απάντηση στο σχετικό παράρτημα.
 4. Προσθέτουμε στην εισαγωγή μια ενότητα όπου περιγράφουμε ποσοτικά και ποιοτικά πώς χρησιμοποιήσαμε ΠΤΝ, τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, καθώς και τα συγκεκριμένα μέτρα που λάβαμε για να αντισταθμίσουμε τους κινδύνους αυτούς. Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνουμε φράση όπου ξεκαθαρίζουμε ότι αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για όλο το κείμενο της εργασίας.
 5. Προσθέτουμε μια ενότητα στο τέλος της εργασίας όπου αναλύουμε τι αξία έχουμε προσθέσει εμείς σε σχέση με την εφαρμογή ΠΤΝ και σε ποια συγκεκριμένα σημεία χρειάστηκε η δική μας επέμβαση για να διορθώσουμε ή να κατευθύνουμε κατάλληλα την ΠΤΝ (με συγκεκριμένα παραδείγματα).

Για τη χρήση ΠΤΝ σε επιστημονικές εργασίες ακολουθούμε τις οδηγίες της επιστημονικής ένωσης ή του εκδότη του περιοδικού ή του συνεδρίου που σκοπεύουμε να υποβάλλουμε. Παραδείγματα: Nature Machine Intelligence: Writing the rules in AI-assisted writing (https://doi.org/10.1038/s42256-023-00678-6), ACM (https://www.acm.org/publications/policies/new-acm-policy-on-authorship), IEEE (https://conferences.ieeeauthorcenter.ieee.org/author-ethics/guidelines-and-policies/submission-policies/), ACL (https://2023.aclweb.org/blog/ACL-2023-policy/).

Βιβλιογραφία

Χρήση του διαδικτύου για ερευνητές της πληροφορικής

Έντυπα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων

Στα παρακάτω δωρεάν μόνο η εύρεση άρθρων και ανάκτηση της περίληψης. Για ανάκτηση των άρθρων σε πλήρες κείμενο πρέπει να είσαστε εσείς συνδρομητές ή να υπάρχει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο ή με το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Συλλογές άρθρων και τεχνικών αναφορών

Λογισμικό

'Αλλες πληροφορίες

Μηχανές αναζήτησης και κατάλογοι

Τέλος, μη πιστεύετε ό,τι διαβάζετε στο web

Άσκηση

Πρότυπο γραφής κειμένων με έμφαση στη χρήση επεξεργαστή κειμένου

Γενικοί κανόνες

  Σκοπός σας να είναι το κείμενο που γράφετε να αποπνέει επαγγελματισμό, να είναι καλαίσθητο, εύκολο στη συντήρηση, και μεταφέρσιμο σε άλλες μορφές (π.χ. HTML).
 1. Τονίζετε λέξεις που έχουν ιδιαίτερο νόημα σε μια πρόταση με τη χρήση πλαγίων χαρακτήρων. Αν οι λέξεις αυτές προδίδουν νόημα σε μια ολόκληρη παράγραφο, μπορείτε να τις τονίσετε και με έντονους χαρακτήρες. Μη χρησιμοποιείτε ΚΕΦΑΛΑΙΑ και μην υπογραμμίζετε λέξεις.
 2. Στοιχειοθετείτε παραδείγματα εντολών, αποτελέσματα που τυπώνονται από τον υπολογιστή καθώς και κώδικα με γραμματοσειρά σταθερού πλάτους, π.χ. Courier ή, καλύτερα, Consolas. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι στοιχεία τα οποία είναι στοιχειοθετημένα με καλύτερο τρόπο από κάποιο εργαλείο (π.χ. vgrind).
 3. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο Enter μόνο για να δηλώσετε το τέλος μιας παραγράφου. Όλες οι άλλες χρήσεις του, όπως η προσθήκη κενών ανάμεσα σε παραγράφους και η ρύθμιση του σημείου που χωρίζονται οι σελίδες, αντιβαίνουν τον κανόνα 2. Εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε αντίστοιχο αποτέλεσμα είναι η Home - Paragraph - Indents and Spacing - Spacing και η Home - Paragraph - Text Flow.
 4. Χρησιμοποιείτε το πλήκτρο του κενού (space) μόνο για να χωρίζετε λέξεις και προτάσεις μεταξύ τους. Όλες οι άλλες χρήσεις του, όπως η στοίχιση στηλών και η δημιουργία ειδικής στοίχισης σε παραγράφους, αντιβαίνουν τον κανόνα 2. Εντολές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιτύχετε αντίστοιχο αποτέλεσμα είναι οι Table, Home - Paragraph - Indents and Spacing - Indentation, και Layout - Columns.
 5. Αποφεύγετε τη χρήση πολλών θαυμαστικών ("Μην το ξεχάσετε!!!!") εκτός αν δουλεύετε για τον Walt Disney. Μην ακολουθείτε το θαυμαστικό ή άλλα σημεία στίξης από τελεία.
 6. Πάντα να ελέγχετε την ορθογραφία του κειμένου τόσο με τον ορθογραφικό διορθωτή του επεξεργαστή κειμένου όσο και με μια προσεκτική ανάγνωση της εκτύπωσης.
 7. Όταν αντιγράφετε κείμενο από έγγραφα άγνωστης προέλευσης ή άλλων προγραμμάτων να πραγματοποιείτε την επικόλληση (paste) με την εντολή Home - Paste - Paste Special - Unformatted Text για να αποφύγετε την εισαγωγή στο κείμενό σας ασχέτων εντολών στοιχειοθέτησης.
 8. Σε κείμενα μεγαλύτερα από δέκα σελίδες να περιλαμβάνετε πίνακα περιεχομένων με την εντολή References - Table of Contents.
 9. Να αποφεύγετε την επικόλληση αντικειμένων (π.χ. Excel Worksheet) μέσα στο κείμενό σας αν αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Με την εντολή Home - Paste - Paste Special μπορείτε να ελέγξετε τη μορφή της επικόλλησης. Με ακόμα μεγαλύτερη φειδώ να χρησιμοποιείτε τις επικολλήσεις συνδέσμων (links) Home - Paste - Paste Special - Paste Link. Οι πιθανότητες αυτοί να συνεχίσουν να δουλεύουν όταν το έγγραφο μεταφερθεί σε άλλο υπολογιστή, ή όταν ο δικό σας υπολογιστής αναβαθμιστεί είναι λίγες.
 10. Μην προγραμματίζετε την εκτύπωση μεγάλων κειμένων υπερβολικά κοντά σε ανελαστική προθεσμία παράδοσης τους. Κατά τη διαδικασία της τελικής εκτύπωσης αναπόφευκτα θα προκύψουν λόγοι που θα σας καθυστερήσουν.

Επικεφαλίδες

 1. Εισάγετε τις επικεφαλίδες με τη χρήση στυλ (styles) του επεξεργαστή κειμένου (Heading 1, Heading 2, κλπ.). Συχνά στη μορφοποίηση της δομής του κειμένου βοηθά η προβολή διάρθρωσης (outline view) με τη χρήση της εντολής View - Outline.
 2. Μη βάζετε τελεία στο τέλος των επικεφαλίδων.
 3. Στις ελληνικές επικεφαλίδες γράφετε με κεφαλαία μόνο το πρώτο γράμμα.
  Βασική μορφή του εγγράφου
 4. Στις αγγλικές επικεφαλίδες γράφετε με κεφαλαία το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης, το πρώτο γράμμα μετά από διπλή τελεία, και το πρώτο γράμμα όλων των άλλων λέξεων εκτός από άρθρα, συνδέσμους, και προθέσεις.
  The Format of the Document: An Example
 5. Αποφεύγετε να γράφετε επικεφαλίδες με κεφαλαία γράμματα. Είναι ακαλαίσθητες, διαβάζονται δύσκολα, και δημιουργούν πρόβλημα στον πίνακα περιεχομένων.
 6. Αριθμείτε τις επικεφαλίδες με την εντολή Home - Paragraph - Multilevel list.

Κουκίδες και αριθμοί

 1. Πάντα να αριθμείτε ασύνδετες παραγράφους σε τεχνικά έγγραφα (προτάσεις, προδιαγραφές, αναφορές, διαδικασίες). Να χρησιμοποιείτε κουκκίδες (bullets) μόνο για άτυπες απαριθμήσεις σε αφηγηματικό κείμενο.
 2. Χρησιμοποιείτε τις εντολές του επεξεργαστή κειμένου για την εισαγωγή κουκκίδων και αριθμών (από τη γραμμή εργαλείων). Ποτέ μην εισάγετε κουκκίδες ή νούμερα με το χέρι.
 3. Όπου είναι απαραίτητο χρησιμοποιείστε την αρίθμηση πολλαπλών επιπέδων του επεξεργαστή κειμένου επιλέγοντας την περιοχή που θέλετε να απαριθμήσετε και δίδοντας την εντολή Home - Paragraph - Multilevel list.
 4. Απαριθμήσεις στοιχείων που δεν αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις πρέπει να ακολουθούν διπλή τελεία. Να αρχίζετε κάθε γραμμή με πεζό γράμμα και να τελειώνετε κάθε γραμμή εκτός από την τελευταία με κόμμα. Τερματίζετε την τελευταία γραμμή με τελεία.
  Η εφαρμογή περιλαμβάνει:
  1. τη μονάδα εισαγωγής στοιχείων,
  2. το σύστημα επεξεργασίας,
  3. τις εκτυπωτικές λειτουργίες.

Σελιδοποίηση

 1. Μην καθορίζετε την αρχή νέας σελίδας με την εντολή Insert - Page Break. Τις περισσότερες φορές οι εντολές Format - Paragraph - Text Flow - Page Break Before ή ο συνδυασμός Home - Paragraph - Text Flow - Keep with Next και Home - Paragraph - Text Flow - Keep Lines Together εκφράζουν σωστότερα αυτό που θέλετε να επιτύχετε.
 2. Να καθορίζετε ποιες γραμμές ενός πίνακα περιέχουν τις επικεφαλίδες των στηλών (εντολή (Table) Layout - Repeat header rows έτσι ώστε οι γραμμές αυτές να εμφανίζονται στην αρχή κάθε σελίδας στην οποία συνεχίζεται ο πίνακας.
 3. Τα περιθώρια για όλο το έγγραφο να τα ορίζετε με την εντολή Layout - Page Setup και όχι αλλάζοντας τα περιθώρια των παραγράφων.
 4. Προσπαθήτε να αποφεύγετε το χωρισμό πινάκων και μικρών παραγράφων ανάμεσα σε σελίδες.

Στίξη και τυπογραφικά στοιχεία

 1. Μετά οποιοδήποτε σημείο στίξης πρέπει πάντα να ακολουθεί κενό.
 2. Στην τυπογραφία χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη από παύλες:
  1. Το ενωτικό - που χρησιμοποιείται σε λέξεις όπως Αγια-Σοφιά, X-ray. Να το εισάγετε με το συνδυασμό CTRL _.
  2. Το ενωτικό - που χρησιμοποιείται για να χωρίσει λέξεις που δεν χωράν στο τέλος της γραμμής. Σε περιπτώσεις που ο αυτόματος χωρισμός λέξεων του επεξεργαστή κειμένου (Tools-Hyphenate) δε σας ικανοποιεί να το εισάγετε με το συνδυασμό CTRL -.
  3. Η μεσαία παύλα (en dash) που χρησιμοποιείται για να δηλώσει περιοχές αριθμών π.χ. 12-14. Να την εισάγετε με το συνδυασμό CTRL numeric -.
  4. Η διπλή παύλα - em dash - χρησιμοποιείται σε παρενθετικές προτάσεις. Να την εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL numeric -.
 3. Γράφετε τα εισαγωγικά σε ελληνικό κείμενο χρησιμοποιώντας τους ειδικούς χαρακτήρες << και >>. Επειδή η εισαγωγή τους με την εντολή Insert - Symbol είναι δύσκολη μπορείτε να ορίσετε με την εντολή (File - Options - Proofing - AutoCorrect options) να εισάγονται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε >>.
 4. Υπάρχουν τέσσερα είδη αγγλικών εισαγωγικών τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείτε αντί για τους χαρακτήρες " ,' , `:
  1. διπλά εισαγωγικά αρχής: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ` ",
  2. μονά εισαγωγικά αρχής: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ` ',
  3. διπλά εισαγωγικά τέλους: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ' ",
  4. μονά εισαγωγικά τέλους: τα εισάγετε με το συνδυασμό CTRL ' '.
 5. 'Αλλα σύμβολα τυπογραφικής ποιότητας που πρέπει να χρησιμοποιείτε είναι τα εξής:
  1. η έλλειψη (...): την εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL .,
  2. το σύμβολο copyright symbol (©): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL C,
  3. το σύμβολο registered trademark (®): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL R,
  4. το σύμβολο trademark (TM): το εισάγετε με το συνδυασμό ALT CTRL T.
 6. Με την εντολή (File - Options - Proofing - AutoCorrect options) μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη εισαγωγή πολλών από τα παραπάνω.

Ελληνική γλώσσα

 1. Να γράφετε το τελικό ν στα άρθρα τον, την, έναν, τις προσωπικές αντωνυμίες αυτήν, την και στα άκλιτα δεν, μην μόνο όταν η επόμενη λέξη αρχίζει με φωνήεν ή στιγμιαίο ή διπλό σύμφωνο (κ, π, τ, μπ, γκ τσ, τζ, ξ, ψ).
  τον εκτυπωτή
  την κρυπτογραφική λειτουργία
  δεν πρέπει
  δε φαντάζεστε
 2. Γράφετε την αναφορική αντωνυμία ό,τι με υποδιαστολή. Γράφετε τον ειδικό σύνδεσμο ότι χωρίς υποδιαστολή.
  Θα αφαιρεθεί ό,τι δεν είναι απαραίτητο.
  Ο κατασκευαστής δήλωσε ότι το πρόγραμμα έχει ελεγχθεί.
 3. Να χωρίζετε με κόμμα:
  1. λέξεις ασύνδετες που ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου,
   Περιλαμβάνονται οθόνες, εκτυπώσεις και πίνακες.
  2. την κλητική,
   Συγχωρέστε μας, κυρίες και κύριοι, για την ποιότητα της παρουσίασης.
  3. προτάσεις όμοιες ασύνδετες,
   Θα αναλύσουμε τις απαιτήσεις, θα σχεδιάσουμε τη δομή και θα υλοποιήσουμε τη λειτουργία του συστήματος.
  4. δευτερεύουσες προτάσεις από τις κύριες.
   Πρέπει να αποφεύγεται η λειτουργία χωρίς κλιματισμό, διότι μπορεί να καταστραφεί το τροφοδοτικό.
  5. Δε χωρίζονται με κόμμα οι ειδικές, οι πλάγιες ερωτηματικές και οι διστακτικές προτάσεις.
   Ο υπολογιστής που παραλάβαμε την Τρίτη.
   Δεν εξετάσαμε αν θα απαιτηθεί επέκταση του συστήματος.
 4. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε αγγλικούς τεχνικούς όρους.
 5. Την πρώτη φορά που αναφέρετε τεχνικούς όρους που δε χρησιμοποιούνται συχνά στα ελληνικά να ακολουθείτε τον όρο με την αγγλική λέξη σε παρένθεση.
  Στο σύστημα περιλαμβάνεται και ο συμβολομεταφραστής (assembler).
 6. Όταν χρησιμοποιείτε αρχικά που δεν είναι διαδεδομένα, στην πρώτη χρήση τους να γράψετε ολόκληρες τις λέξεις που τα απαρτίζουν ακολουθώντας τις από τα αρχικά σε παρένθεση.
  Με τη χρήση του Simple Network Management Protocol (SNMP) μπορούμε να ελέγχουμε αυτόματα όλο το δίκτυο.
 7. Στα ελληνικά να γράφετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς πριν από το ουσιαστικό και όχι - ακολουθώντας την αγγλική σύνταξη - ανάποδα
  Το σύστημα προγραμματίζεται σε γλώσσα SQL.
  Όχι: Το σύστημα προγραμματίζεται σε SQL γλώσσα.
 8. Να ακολουθείτε τους κανόνες του μονοτονικού συστήματος:
  1. Βάζετε τόνο σε όλες τις λέξεις που έχουν δύο ή περισσότερες συλλαβές, στο διαζευκτικό σύνδεσμο ή και στα ερωτηματικά πού και πώς.
  2. Μη βάζετε τόνο σε μονοσύλλαβες λέξεις καθώς και σε λέξεις που προφέρονται ως μια συλλαβή (μια, για, πιο, ποιος, κλπ.)
  3. Να σημειώνετε τον τόνο του εγκλιτικού που ακούγεται στη λήγουσα των προπαροξύτονων λέξεων, π.χ. ο πρόεδρός μας.
  4. Να σημειώνετε τον τόνο στα ερωτηματικά πού και πώς.
 9. Γράφετε τη συντομογραφία των λέξεων και τα λοιπά ως κτλ..

Αγγλική γλώσσα

 1. Να σχηματίζετε τον κτητικό ενικό αριθμό ουσιαστικών με την προσθήκη 's.
  the processor's speed.
  Burns's computer.
  Εξαίρεση αποτελεί μόνο η κτητική αρχαίων κυρίων ονομάτων σε -es και -is.
  Periklis' computer.
 2. Να σχηματίζετε τον κτητικό πληθυντικό αριθμό ουσιαστικών με την προσθήκη '.
  the peoples' choice.
 3. Να χωρίζετε με κόμμα:
  1. σειρά τριών ή παραπάνω όρων με έναν σύνδεσμο,
   This includes source code, data sets, and documentation.
   Input can be numbers, letters, or symbols.
  2. παρενθεντικές προτάσεις,
   The data set, downloaded from the Internet, is now available.
  3. ανεξάρτητη φράση που αρχίζει με σύνδεσμο,
   The object space is large, but fast processor should handle it.
 4. Να χωρίζετε ανεξάρτητες φράσεις που δεν ενώνονται με σύνδεσμο με άνω τελεία και όχι με κόμμα.
  We are able to convert the files; most of them were plain ASCII.
 5. Να συντάσσετε τις φράσεις με τη σειρά: αντικείμενο, ρήμα, υποκείμενο, τρόπος, τόπος, χρόνος.
 6. Να χρησιμοποιείτε τη λέξη that για να εισάγετε προτάσεις που είναι απαραίτητες και δεν μπορούν να αφαιρεθούν (restrictive clauses): "files that contain XML data have an additional type field." Να χρησιμοποιείτε τη λέξη which για να εισάγετε παρενθεντικές προτάσεις που μπορούν και να αφαιρεθούν (non-restrictive clauses): "the program, which is implemented in C++, converts input from XML into the graphics map."

Θέματα ύφους

 1. Σχεδιάστε τη δομή του εγγράφου σας πριν αρχίσετε να γράφετε. Γράψτε στην προβολή διάρθρωσης του επεξεργαστή κειμένου τους τίτλους των ενοτήτων και των υποενοτήτων.
 2. Δομήστε το κείμενό σας γύρω από την παράγραφο. Κάθε παράγραφος πρέπει να περιγράφει ένα μόνο θέμα.
 3. Χρησιμοποιείτε ενεργητική φωνή, ειδικά στα αγγλικά.
  Use the file foo.log to find more information on error causes.
  Όχι:The file foo.log can be used to find more information on error causes.
 4. Να εκφράζετε παρόμοιες ιδέες με όμοιο τρόπο.
  Για να εισάγετε έναν τύπο πληκτρολογήστε =. Για να εισάγετε μια λέξη πληκτρολογήστε ένα κενό.
  Όχι:Για να εισάγετε έναν τύπο πληκτρολογήστε =. Μπορείτε να εισάγετε μια λέξη πληκτρολογώντας ένα κενό.

Αναφορές

 1. Να αναφέρεστε σε εικόνες, πίνακες, ενότητες, σελίδες και αριθμημένες παραγράφους με τη χρήση πεδίων (fields) σε αντίστοιχους σελιδοδείκτες (bookmarks). Για να αναφέρετε λ.χ. στο σημείο αυτό την ενότητα 4 (Σελιδοποίηση) ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
  1. μαρκάρετε την επικεφαλίδα της ενότητας,
  2. εισάγετε έναν σελιδοδείκτη Edit - Bookmark - Add με ένα κατανοητό όνομα (π.χ. punct),
  3. εισάγετε στο σημείο αναφοράς το πεδίο {REF punct \n} (με την εντολή Insert - Field - Links and References - Ref) για να έχετε τον αριθμό της ενότητας και το πεδίο {REF punct} για να έχετε το όνομά της.
 2. Τα πεδία και οι σελιδοδείκτες στον επεξεργαστή κειμένου μπορούν να αποσυγχρονιστούν κατά τη διαδικασία αλλαγών στο κείμενο. Πριν την τελευταία εκτύπωση ελέγξτε ότι τα πεδία που χρησιμοποιείτε εμφανίζονται σωστά.
 3. Στοιχεία που εμφανίζονται στο κείμενο πρέπει να τεκμηριώνονται από αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές. Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει απαραίτητα για ανεπίσημα κείμενα.
 4. Οι βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να είναι πρωτογενείς (να αναφέρονται στην αρχική, κύρια ή βασική πηγή του συγκεκριμένου θέματος) και κατά προτίμηση σε άρθρα περιοδικών, μονογραφίες ή δημοσιευμένα πρακτικά συνεδρίων. Οι παραπομπές σε βιβλία πρέπει να περιέχουν και τις αντίστοιχες σελίδες. Παραπομπές στο διαδίκτυο καλό είναι να αποφεύγονται όταν υπάρχουν αντίστοιχες πηγές σε επίσημα αρχειοθετημένα κείμενα (π.χ. βιβλία και επιστημονικά περιοδικά).
 5. Για βιβλιογραφικές αναφορές χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα αυτόματης διαχείρισης και παραγωγής τους όπως το BibTeX.
 6. Παραπομπές σε ηλεκτρονικές πηγές δεδομένων γίνονται όμοια με τις παραπομπές σε αντίστοιχες γραπτές πηγές με την προσθήκη στο τέλος των παρακάτω στοιχείων:
  • μέσο (λ.χ. Online για δεδομένα του διαδικτύου),
  • προμηθευτής των δεδομένων λ.χ. IBM, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
  • για δεδομένα του διαδικτύου το URL, για άλλα μέσα προσδιορισμό του αρχείου,
  • ημερομηνία πρόσβασης στα στοιχεία.
  Παράδειγμα:
  • Pritzker, Thomas J. An Early Fragment from Central Nepal. N.D. Online. Ingress Communications. Available http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker.html. 8 June 1995.
  • Diomidis Spinellis. Greek character encoding for electronic mail messages. Network Information Center, Request for Comments 1947, May 1996. RFC-1947. Online. Network Information Center. Available http://ds.internic.net/rfc/rfc1947.txt (http://ds.internic.net/rfc/rfc1947.txt). 23 March 1998.

Βιβλιογραφία

 1. Philipp Leitner. "Some Frequent Writing Tips I Give Software Engineering Thesis Students". Διαθέσιμο στη θέση https://philippleitner.medium.com/some-frequent-writing-tips-i-give-software-engineering-thesis-students-da2acab30381 (https://philippleitner.medium.com/some-frequent-writing-tips-i-give-software-engineering-thesis-students-da2acab30381) (Τελευταία επίσκεψη: Ιούλιος 2021.)
 2. Νεοελληνική γραμματική: αναπροσαρμογή της μικρής νεοελληνικής γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Οργανισμός εκδόσεως διδακτικών βιβλίων, Αθήνα.
 3. Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία Umberto Eco. Εκδόσεις Νήσος, Αθήνα 1994.
 4. Ψηφιακή τυπογραφία με το XeLaTeX Απόστολος Συρόπουλος. Επίκεντρο, Αθήνα 2010.
 5. Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας Χρήστος Θεοφιλίδης. Εκδόσεις Γ. Δαρδάνος, Αθήνα 1995.
 6. Οδηγός για τη σύνταξη, τη μετάφραση και την αναθεώρηση των νομικών πράξεων και λοιπών εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ελληνικά Διαθέσιμο στη θέση http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf (http://ec.europa.eu/translation/greek/guidelines/documents/styleguide_greek_dgt_el.pdf) (Τελευταία επίσκεψη: Ιούλιος 2010.)
 7. Aviel William Strunk Jr. and E. B. White. The Elements of Style. Macmillan Publishing Co., 1979.
 8. The Chicago Manual of Style: The Essential Guide for Writers, Editors, and Publishers University of Chicago, 14th Edition, 1993.
 9. Charles H. Sides. How to Write and Present Technical Information. Cambridge University Press, 1991.
 10. Michael Shortland and Jane Gregory. Communicating Science: A Handbook. Longman Scientific & Technical, 1991.
 11. Roger C. Parker. Looking Good in Print: A Guide to Basic Design for Desktop Publishing. Vantana Press, third edition.
 12. Michael Gosney, John Odam, and Jim Benson. The Gray Book: Designing in Black & White on your Computer. Vantana Press, second edition, 1990.

Guidelines for Citing Referenced Material

Introduction

The correct citation of referenced material is an important aspect of scientific publications. The following guidelines provide a quick starting point for creating and managing citations. The guidelines are structured as follows: first we outline the type of information that can appear in cited items (citation elements), then, for every type of item (article, book, thesis) we indicate information that is required or optional (citation contents), and finally we outline citation formats, give some examples, and describe the tools we use. This guide is intended to be an efficient reference for creating scientific citations. It is biased towards the citation formats supported by BibTeX. It is not intended to be complete or authoritative.

Citation Elements

The following list includes all elements that can appear in citations. Author and editor lists are separeted by "and" in BibTeX files; in citations they are typically separated by a comma, with an "and" appearing before the last one.
AddressPublisher's address. For major ones just the city
AnnoteAnnotation
AuthorFirst Last or Last, First. Multiple are separated by and
BooktitleTitle properly capitalised
ChapterA chapter number
EditionEdition of the book, e.g. second
EditorFirst Last or Last, First. Multiple are separated by and
HowPublishedIf it was published in a strange way
InstitutionInstitution that published it
JournalJournal name. Abreviations may exist ($TEXINPUTS/*.bst)
KeyUsed for alphabetizing and creating a label when no author
MonthMonth of publication, usual abbreviations
NoteAdditional information to help the reader
NumberNumber of a journal magazine to TR.
OrganizationOrganization sponsoring the conference.
PagesPage numbers or range.
PublisherPublisher's name.
SchoolName of the school where the thesis was written.
SeriesThe name of a series or set of books.
TitleThe work's title.
TypeType of a technical report e.g. Research Note
VolumeThe volume of a journal or multivolume book.
YearThe year of publication. Numerals only."

Citation Contents

The following sections indicate required and optional items for different types of cited material. In general, avoid providing a URL for archived material (articles and conference papers stored in digital libraries), especially when a DOI is available.

Article

TitleRequired
AuthorRequired
JournalRequired
VolumeOptional
NumberOptional
PagesOptional
MonthOptional
YearRequired
URLOptional
NoteOptional
DOIOptional

Book

TitleRequired
EditionOptional
SeriesOptional
VolumeOptional
AuthorRequired or include Editor
EditorRequired or include Author
PublisherRequired
AddressOptional
MonthOptional
YearRequired
NoteOptional
ISBNOptional

Booklet

AddressOptional
AuthorOptional
HowPublishedOptional
KeyOptional (needed if no Author)
MonthOptional
NoteOptional
TitleRequired
YearOptional

InBook

AddressOptional
AuthorRequired or include Editor
ChapterRequired or include Pages
EditionOptional
EditorRequired or include Author
MonthOptional
NoteOptional
PagesRequired or include Chapter
PublisherRequired
SeriesOptional
TitleRequired
VolumeOptional
YearRequired

InCollection

AuthorRequired
TitleRequired
ChapterOptional
PagesRequired
EditorOptional
BooktitleRequired
PublisherRequired
AddressOptional
MonthOptional
YearRequired
NoteOptional
DOIOptional

InProceedings

TitleRequired
AuthorRequired
BooktitleRequired
AddressOptional
MonthOptional
YearRequired
OrganizationOptional
PagesOptional
EditorOptional
PublisherOptional
NoteOptional
URLOptional
DOIOptional

Manual

AddressOptional
AnnoteAnnotation
AuthorOptional
EditionOptional
KeyOptional (needed if no Author)
MonthOptional
NoteOptional
OrganizationOptional
TitleRequired
YearOptional

MastersThesis

AddressOptional
AuthorRequired
MonthOptional
NoteOptional
SchoolRequired
TitleRequired
YearRequired

Misc

AuthorOptional
HowPublishedOptional
KeyOptional (needed if no Author)
MonthOptional
NoteOptional
TitleOptional
YearOptional
DOIOptional

PhDThesis

AddressOptional
AuthorRequired
MonthOptional
NoteOptional
SchoolRequired
TitleRequired
YearRequired

Proceedings

TitleRequired
EditorOptional
NoteOptional
OrganizationOptional
AddressOptional
PublisherOptional
MonthOptional
YearRequired
DOIOptional

TechReport

AuthorRequired
TitleRequired
NoteOptional
TypeOptional
NumberOptional
MonthOptional
YearRequired
InstitutionRequired
AddressOptional
DOIOptional

Unpublished

AuthorRequired
MonthOptional
NoteRequired
TitleRequired
YearOptional

Citations in the Text

The are a number of established forms for referencing a citation in the publication text. The reference should be unambiguous and the format used should be consistent. Some popular styles include:
[Author-Initial(s)Year]
as in [Spi97] (single author) or [WKS82] (multiple authors) or [Knu88b] (multiple works for the same author and year).
[Number]
as in [12]. Citations are then numbered by order of occurence in the document or by the order they appear when sorted by the author names.
Supersctipt number
as in12 numbered as described in the previous case.
Author (year)
as in Spinellis (1997) or Kernighan and Ritchie (1978), or (Knuth 1981). Append a lowercase letter (a, b, c) for multiple works by the same author in the same year. The format Author (year) is used in narrative form as used by Knuth (1983), while the format (Author year) is used when the reference is outside the flow of the text (Knuth 1983). We recomment against using this reference style as it confuses bilbiographic tools without offering any significant benefits.
Choose the format appropriate for the publication you are writing for and use it consistently. We prefer the first format, as it is helps us identify the reference in the text, and is efficiently supported by BibTeX.

Citation Formats

Citations to Electronic Data

Citations to data that is available in electronic format should follow the guidelines for traditional formats, appending at the end the following: It is generally preferable to cite traditional sources over Internet pages as the latter tend to be rather volatile. When you do cite material on the web, archive it using WebCite (http://www.webcitation.org/63NhkqLsO).

Examples:

Advice for Writing BibTeX Entries

Many electronic libraries provide the ability to export a reference in BibTeX format. However, these references often contain errors and style bugs. Before incorporating a reference into your database ensure that the following hold.

Examples

Tools and Links

I manage bibliography lists and automatically create citations using BibTeX a companion program for the LaTeX text-processing system. LaTeX, BibTeX and instructions can be found on CTAN: the Comprehensive TeX Archive Network (http://www.ctan.org/) Extensive bibliography lists in BibTeX format are maintained on many Internet sites such as the Networked Computer Science Technical Reports Library (http://www.ncstrl.org/) When forced to use Microsoft Word I have developed a set of BibTeX styles that create Microsoft Word RTF files. More information is also available from Dana Jacobsen's Survey of Bibliographic Tools (http://www.ecst.csuchico.edu/~jacobsd/bib/tools/index.html). Some other tools that you may wish to examine are ProCite, EndNote, Reference Manager, RefViz, and WriteNote.

References

PhD Student and Supervisor Resources

A Reading List for PhD Students (and their Supervisors)

PhD Student Achievements

This page contains significant achievements of PhD students I supervise.
26 February 2009
Book cover of Beautiful Architecture The book Beautiful Architecture: Leading Thinkers Reveal the Hidden Beauty in Software Design (http://oreilly.com/catalog/9780596517984/) (O'Reilly, 2008, ISBN 9780596517984) co-edited by Georgios Gousios obtained the top rank on the amazon.co.uk Software Architecture books category. The book's royalties are donated to the international humanitarian aid organisation Médecins Sans Frontières (http://www.msf.org/).
February 2009
PEVE logo Vassilis Karakoidas is awarded funding for his research through AUEB's Funding Programme for Basic Research (PEVE).
January 2009
Dimitris Mitropoulos publishes a paper in a high-impact journal: SDriver: Location-specific signatures prevent SQL injection attacks. Computers and Security, 2009.
October 13th, 2008
Vasileios Vlachos is elected Lecturer in the Department of Computer Science and Telecommunications at the Technological Educational Institution of Larissa. The subject of his post is the Development and Security of Internet Applications.
September 2008
Vasileios Vlachos publishes a paper he co-autored during his PhD study in a top-impact journal: Power laws in software. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, 18(1):1–26, September 2008. Article 2.
June 2008
Highly Commended Paper distinction. The paper A PRoactive Malware Identification System based on the Computer Hygiene Principles (Information Management and Computer Security, 15(4):295-312, 2007) co-authored by Vasileios Vlachos was awarded (http://info.emeraldinsight.com/authors/literati/awards.htm?jr=imcs) by Emerald (http://www.emeraldinsight.com/) publishers with the "Highly Commended Paper" distinction. The award was given by the journal's editorial board to three papers as part of the "Literati Network Awards for Excellence 2008".
May 2008
Vassilis Karakoidas publishes a paper in a high-impact journal: FIRE/J — optimizing regular expression searches with generative programming. Software: Practice & Experience, 38(6):557–573, May 2008.
November 17th, 2007
Ionian University logo Konstantinos Chorianopoulos is elected Lecturer in the Department of Informatics at the Ionian University.
July 24th, 2007
PhD logo Vasileios Vlachos successfully defends his PhD thesis.
April 2006
The paper A survey of peer-to-peer content distribution technologies (ACM Computing Surveys, 36(4):335–371, December 2004) co-authored by Stephanos Androutsellis Theotokis obtained the top yearly download rank in the ACM's digital library popular magazine and computing surveys articles category.
ACM Digital Library download ranks
Table from the Communications of the ACM Volume 49, Number 4 (2006), Pages 29-30.
January 2006
PENED-2003 logo Stephanos Androutsellis Theotokis, Georgios Gousios, and Konstantinos Stroggylos are awarded a scholarhip through the framework of the "Reinforcement Programme of Human Research Manpower" (PENED) co-financed by National and Community Funds (25% from the Greek Ministry of Development-General Secretariat of Research and Technology and 75% from E.U.-European Social Fund).
December 2004
Stephanos Androutsellis Theotokis publishes a paper in a top-impact journal: A survey of peer-to-peer content distribution technologies. ACM Computing Surveys, 36(4):335–371, December 2004.
July 2004
Vasileios Vlachos is awarded a scholarship co-funded by the European Social Fund and National Resources - EPEAEK II - IRAKLITOS Fellowships for research of Athens University of Economics and Business. EPEAEK logo
June 2004
Vasileios Vlachos and Stefanos Androutsellis Theotokis publish a paper in a high-impact journal: Security applications of peer-to-peer networks. Computer Networks, 45(2):195–205, June 2004.
May 10th, 2004
PhD logo Konstantinos Chorianopoulos successfully defends his PhD thesis.
May 2004
Konstantinos Chorianopoulos publishes a paper in a high-impact journal: User interface development for interactive television: Extending a commercial DTV platform to the virtual channel API. Computers & Graphics, 28(2):157–166, April 2004.
April 2004
Imagine Cup logo Vasileios Vlachos coordinated the student team that won the third place in the national phase of the Microsoft Imagine Cup 2004 competition.
December 2004
The paper A survey of peer-to-peer content distribution technologies (ACM Computing Surveys, 36(4):335–371, December 2004) co-authored by Stephanos Androutsellis Theotokis obtained the top monthly download rank in the ACM's digital library popular magazine and computing surveys articles category.
ACM Digital Library download ranks
Table from the Communications of the ACM Volume 48, Number 9 (2005), Pages 29-30.
June 16th, 2002
PhD logo Konstantinos Raptis successfully defends his PhD thesis.
June 2000
Konstantinos Raptis publishes a paper in a high-impact journal: Component mining: A process and its pattern language. Information and Software Technology, 42(9):609–617, June 2000.

The PhD Game

0.
BEGINNING
Throw away sanity to start

 

The Ph.D Game

 

 

1.
Your supervisor gives you project title. Go on 3 spaces.

2.

[-->]

3.
You are full of enthusiasm.
Have another turn.

4.
Realise supervisor has given nothing but project title.

5. Go to Library -you can't understand catalogue!
Miss one turn.

6. The important reference has gone missing in the lib. Back 2 spaces.

7.

[down]

14.

[down]

13.
Things don't go well. You become disillusioned
Miss one turn

12.
END OF FIRST YEAR
[<--]

11.
Examiners not impressed by first year report.
Throw 1 to cont

10.
Do extra work on first year report.

Extra turn.

9. Supervisor makes a comment you don't understand. Go back two spaces

8.
Need supervisor's help.
Miss one turn finding her.

15.
You become depressed.

Miss 2 turns.

16.
You become more depressed.

Miss 3 turns.

17.
Change project.

Go back to beginning

18. Change supervisor.
Throw 6 to cont
Otherwise go back 6 spaces.

19. Do lab demonstra -tions to get some dosh.
Go on 2 spaces.

20.

[-->]

21. Lab demos take up too much of your time.
Back 4 spaces.

28. You begin to think you will never finish. You are probably right.

27.
Beer monster strikes.
Spend 1 turn recovering.

26.
Work every weekend for two months. Go on 6 spaces.

25.
END OF SECOND YEAR
No results. Who cares?

24.
Experiment are working.

Go on 4 spaces.

23.
Specimens incorrectly labelled. Go back to 20.

22.
[<--]

29.
[-->]

30. You spend more time complaining than working. Miss 1 turn.

31. You realise your mates are earning 5 times your grant. Have a good cry

32. You are asked why you started a PhD. Miss a turn finding a reason

33. You are offered a job. You may cont. or retire from game.

34. Start writing up. Now you are really depressed.
Miss 5 turns.

35.

[down]

42. Your PhD is awarded.
Congratula -tions
now join dole queue!

41. You are asked to resubmit thesis.

Back to 33.

40. You decide PhD isn't worth the bother.
Withdraw now.
Game over.

39.
Harddisk crashes.

Back 3 spaces

38. It proves impossible to write up and work.
Go to 33.

37. Your thesis will disprove external examiners work. Go back to 28.

36. Your data has just been published by rival group.
Go back to 28.

*Matrix by somebody at the Jenner Institute (http://www.jenner.ac.uk/), who deserves the copyright with minor modifications by Kohei Watanabe.

The Nine Types of Principal Investigators

From The NIH Catalyst, Volume 3, page 23.

Delaying Higher Degree Completion

Collated by Diana Bental (D.Bental@lancaster.ac.uk) with the help of contributions from many PhD students, past and present.

Purpose

This document is intended for supervisors of students registered for higher degrees in just about any University department anywhere.

Though the presentation of the document is deliberately light in tone, the contents are based on a collation of feedback from a fairly large number of students currently pursuing their studies for a Ph.D.

Acknowledgement

This document is extremely close to that published in the AISB Quarterly (No. 80, Summer 1992), the quarterly magazine of the Society for the Study of Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour. It has been slightly edited by Paul Brna.

``All the information here has in fact been contributed by PhD students, past and present. Much of what is written here has been exaggerated for effect, but it is all based on students' real experiences and some of it is no more than a literal description of what has happened to them.'' (page 60, AISBQ No 80, Summer 1992)

Many PhD students have collaborated to provide the insights that are found within. Our thanks go to them, and to those that helped in pulling the contributions together into such a formidable body of knowledge.

Thesis Prevention: Advice to Supervisors

As you will be aware, Professor Hacker in his wisdom supervises a great many Higher degree students. Prof Hacker is currently angling for research money for his Automated Thesis Adviser, and it is his aim that no student of his should do anything which requires any input from him until he has obtained the grant for, researched, developed and completed the Automated Thesis Adviser which will replace him.

Clearly, it is not easy to prevent reasonably intelligent and mildly motivated students (such as ourselves) from producing useful work. Nevertheless, he has developed some excellent techniques for Thesis Prevention which we feel may be of use to others, and which we, Professor Hacker's research students present here for your enlightenment and entertainment. If you, as a supervisor, wish to prevent your students from researching and writing up a thesis, or indeed doing anything useful at all, we hope you will take inspiration from Prof. Hacker's example.

On Arrival: Settling In

Try to be away when the student arrives. Out of the country is preferable, but in today's economic climate Prof. Hacker acknowledges that it is also acceptable to be merely in another city. In this case, your student cannot try to set up any kind of regular contact with you, and will be forced to become independent of you early on.

Supervisions

Initially, Prof. Hacker attempted to shelve the whole problem of supervisions by simply refusing to see his students at all. He would smile at them on his way out of the tea room, realising that this was as much supervision as any student could expect, especially if he occasionally discussed the weather with them when meeting in the corridor. He was forced to drop this approach when his department laid down some guidelines which insisted that supervisors should actually sit down in the same room as students every few weeks and discuss the students' work. This was only a temporary setback to the intrepid Prof. Hacker, of the sort that spurs a good researcher on to new heights. It was at this point that he made some stunning discoveries about how to use these meetings to achieve depths of demotivation previously beyond human imagining.

Basic Etiquette

Here are some guidelines which, if adhered to strictly for even quite a short time, will convey the desired message to the student: a student's work is unimportant, uninteresting and not worth anybody's time, not even their supervisor's.

Punctuality

Arrive late for all appointments with the student. If you can't manage that, then be occupied in some long and complicated task when the student arrives and be sure to finish the task before turning your attention to the student.

Concentration

Encourage interruptions. Do not cut callers short with the rude statement that you are in a meeting. Never re-route telephone calls. Ask the secretaries to route all their calls through your office as a return favour for all those times you've re-routed your calls. Encourage your head of department, researchers from overseas and your three-year-old child to call at these times. Make any outgoing calls that you suddenly realise are necessary.

If supervisions are held in your office (and they needn't be) make sure that you have a keyboard handy. This is so that you can, in the middle of any detailed explanations that your student may indulge in, reach for the keyboard and read your mail. Prof. Hacker likes to get his workstation to emit distracting beeps at random intervals.

Reliability

Cancel meetings frequently on the flimsiest pretexts that you can. Do not ever tell students that the meeting is cancelled, but let them come prepared for a supervision and find the room empty. (If the students have prepared for the supervision, that is 90 per cent of the benefit anyway, so don't feel that you are depriving them.)

The Group Supervision

Try as far as possible to conduct the supervision of several students simultaneously. The students can talk to each other, thus decreasing your need to contribute. If they are all working on unrelated projects and share no common terminology, their attempts to hold a useful discussion should provide you with much diversion.

Productivity is increased even further if this is done as a lunch-time exercise. After all, you have to eat sometime, and if you can do this and fulfill your obligations to your students at the same time, so much the better.

Prof. Hacker warns that only experienced supervisors should attempt simultaneous supervision of more than two students. Note also that fewer than two is really not cost effective and in this case you should try to turn up as late as possible, grab your lunch and be busy eating for most of the next 15 minutes (which is the recommended duration for such supervisions).

Preparing for Supervisions

Do not prepare for any supervision. If you have an excellent memory, know all the background to the student's project and see the student often, then this technique will not help you. But if not, then your failure to take note of what the student has been doing and/or your failure to look back over your notes will enable you to start each supervision from scratch, requiring the student to explain and justify every step of background to their work before they can discuss any real problems with you. Do this one well enough and you will never have to discuss any real technical problems with your student.

Content of Supervisions

You will find that you are expected to talk during supervisions. Prof. Hacker prefers to avoid the strain of listening critically to students' ideas, and still more to avoid the strain of thinking up helpful and detailed advice.

Avoid at all times any discussion of practical possibilities. Inspire the student by using supervision meetings to soliloquise on all your vaguest and most esoteric ideas, particularly on philosophical issues. Tell lengthy anecdotes to illustrate a point which the student will have forgotten by the time you finish.

Your students will also expect you to respond to their ideas. Prof. Hacker has demonstrated that three quite different techniques may be expected to produce the same effect.

 1. Always agree with any suggestions a student makes. At first, this will boost their confidence beyond their wildest expectations which means they won't come back for supervision for a long time. The next time you use this approach they will become suspicious that whatever they say is enthusiastically accepted, however ludicrous, so they won't come for supervision since they don't trust you.

 2. Always disagree with what the student says. This is more dangerous since it is confrontational and so should only be attempted by persons of large stature or with a black belt in an appropriate martial art. A good way of ridding yourself of students with the possibility of unlimited earnings from suing for assault. If you have been unable to prevent a student from progressing deeply into a thesis, you can discourage the student by commenting only on the weak aspects of the work and assuming that the student will know, perhaps by psychic projection, that you think the rest is good.

 3. Maintain a strict neutrality to avoid unfairly influencing the student. This is far less obvious than either of the two previous approaches and it still frees you from having to think about what the student is doing. Never give clear approval or disapproval of any ideas the student comes up with, so that they don't know if the idea should be followed up or abandoned. The student, unlike you, is unfamiliar with doing a Higher Degree, so it would be unfair to bias their ideas of what is appropriate.

Research Guidance

Directing the Area and Scope of your Students' Research

A good way to prevent your students from doing any useful research is to ensure that they choose the right topic. An ideal topic is one that the student isn't interested in, and that the supervisor knows nothing about. Prof. Hacker is especially pleased with a topic if the department lacks the facilities required to pursue it, and if any results are likely to be inconclusive.

The department accidentally played right into Prof. Hacker's hands when it instigated the requirement that students submit a thesis proposal at the end of their first year. A feebler supervisor would have given in and tried to ensure that students produce a detailed and well thought out proposal by this deadline. Prof. Hacker is made of sterner stuff. By following techniques given in this section and the reading techniques given in the section below throughout his students' first year, Prof. Hacker was able to use this deadline to panic his students into choosing the right sort of topic - for his purposes.

Discourage students from following up their initial interests. Post-graduate work is a chance to explore new areas! Suggest subject areas that they know nothing about, so that they spend a year or two trying to understand an area before they find out that it's not worth the trouble to pursue.

Suggest that the student should apply a promising technique to a useless area, such as applying termination proof theory to Cobol programs.

Suggest that students should research a `related' area to their current research since the two areas share a common word in their titles, even though they are lightyears apart (see the following section on reading). This could set them on the wrong track for years.

Wait a year or two and then find a good reason why it would be pointless for the student to continue their current line of research. Refer them to the paper that reports someone else having done the work they intend to do, or explain that the equipment or facilities that the project depends upon will be unavailable. Remember that just because you know that a research group of thirty staff is working on a topic that your student is investigating alone, or that your equipment bid is unlikely to be funded, you don't have to tell the student immediately. You wouldn't want to discourage them, after all.

Finally, gild the lily. Prof. Hacker is delighted to report that having been initially sceptical about a student's choice of project and having suggested that the student spend several months preparing some alternative proposals, he was able to inform the student that the student's original proposal was indeed the best.

Directing the Student's Reading

Guidance on reading is vital. Prof. Hacker's aim is to ensure that his students' reading lists increase in length exponentially.

If ever a student raises an interesting point that Prof. Hacker fears might lead to a technical discussion, he exclaims ``Ah yes, you really must read what Whizzbang and Genius have to say about that in their theses at the University of Obscurity, Darkest Peru in about, oh, 1965''. He makes it quite clear that there is no point discussing the topic further until the student has read the vital reference (or better still, five or six of them).

The choice of reference material should be guided by a generate and test procedure. Prof. Hacker generates appropriate reference material by looking for titles that share a common word with the student's topic regardless of context. He filters out inappropriate references by making sure that all the references he gives are very hard to dig out. (Never actually produce one to lend to your students, for students are independent researchers who must not be spoon-fed.) Prof. Hacker prefers to mention theses done in remote corners of the world and of 1960s or 70's vintage.

The consistent application of these guidelines should put the student into a sufficiently desperate state that they will settle on a completely inappropriate topic when they have to write their thesis proposal (as discussed in the previous section).

Writing Up

If your students get this far (and if you follow all our guidelines strictly, we trust that your students will not), you will need to assist your students and ensure that they never finish writing up. Prof. Hacker takes care to identify every concept referred to in his students' work and reminds students that there must be a background chapter on each concept in the thesis, with accompanying related work section. As the size of this grows (we suspect factorially, see our appendix on complexity theory) that is a very off-putting task. If a student actually attempts the task it is guaranteed to produce a nervous breakdown, as each of these background chapters then requires further elaboration in itself, and so on recursively.

Reading

Students will expect that you will read technical papers that they have written, however badly worded, boring and pointless they may be. There are two main approaches to preventing students from giving you things to read. Applied with sufficient vigour they may prevent your student from ever writing anything at all.

 1. Do not write comments on anything that the student has written. This conveys the impression that you have not read the paper without providing the student with any concrete evidence that could be used against you. You can make verbal comments. These give the impression that yes, you did read the paper but you found it too pointless to be worth searching for a pencil. If you wish to convey the impression that you read the paper with pencil in hand and thought nothing of the contents, you can simply dip into the middle of the paper and correct a minor grammatical error.

 2. Allow several months to elapse before reading (or claiming to have read) anything the student writes. This is risky with drafts of conference papers which may have a deadline for submission, but is an adequate way to deal with thesis chapters, thesis proposals and other half-baked nonsense. This method is especially useful when applied to something that you have asked the student to write.

A caveat: we suggest that beginners apply only one of these two techniques to any one piece of work. Only the experienced can apply both and maintain a balance which will not cause an explosion.

Prof. Hacker occasionally takes a more subtle approach, in which comments are always written but are content free or (better still) ambiguous, thus leaving the student with the work of incorporating the wrong ideas into their paper.

If Prof. Hacker makes any comments on style or content, e.g. that some sentence should be re-written in a particular way, Prof. Hacker tries to remember to reverse the comments in the next draft. This can be applied ad infinitum, or at least until he forgets to do it.

Publications

Prof. Hacker believes that it is an excellent idea for a supervisor to add his or her name to all of a student's published work. This is justified for two reasons. Firstly, you are doing the student a favour because you are a more famous researcher and therefore your name as co-author will mean that the paper is more likely to be accepted. Secondly, you are the student's supervisor and therefore you are naturally the inspiration for everything the student publishes. This will delight the student even further if you have been practising all the other the techniques proposed here, especially those suggested in the section on reading.

Extra-Mural Activities

All supervisors should encourage their students to make contacts in other institutions and to broaden their range of interests. The ideal way to do this is to ask students to organise a conference or workshop, preferably on a topic unrelated to their thesis work.

Conclusions

We believe that we have gathered together a collection of techniques that will be of widespread use in the slowing down and prevention of the production of theses for Higher Degrees. We have emphasised the many ways in which a supervisor can contribute, and the great variety of approaches to the prevention of theses. Finally, we would like to think that Professor Hacker's supervision techniques were unique to him but we fear that they are not.

A Letter Regarding Attendance Time

And, yes, the receipient was a former student (http://www.carreira.ethz.ch/people/former_members).

(From the web page of Jinghai Rao (http://www.cs.cmu.edu/~jinghai/), brought to my attention by Vassilis Prevelakis (http://vp.cs.drexel.edu/).)

189 Things (Not) to Do at or for your Thesis Defense (in no particular order)

From: mnsotn#NoSpam.picard.cs.wisc.edu (Christopher Bovitz)
From The NIH Catalyst, Volume 3, page 23.


Written by Peter Dutton, Jim Lalopoulos, Alison Berube, and Jeff Cohen,
grad students extrordiannaire (#1 - 101).
Appended by Chris Bovitz, grad student grandioso (#102-131).
(#132 from Mary C. Liles).
Patricia Whitson and a few others (#130-...)
 1. "Ladies and Gentlemen, please rise for the singing of our National Anthem..."
 2. Charge 25 cents a cup for coffee.
 3. "Charge the mound" when a professor beans you with a high fast question.
 4. Interpretive dance.
 5. "Musical accompaniment provided by..."
 6. Stage your own death/suicide.
 7. Lead the specators in a Wave.
 8. Have a sing-a-long.
 9. "You call THAT a question? How the hell did they make you a professor?"
 10. "Ladies and Gentlemen, as I dim the lights, please hold hands and concentrate so that we may channel the spirit of Lord Kelvin..."
 11. Have bodyguards outside the room to "discourage" certain professors from sitting in.
 12. Puppet show.
 13. Group prayer.
 14. Animal sacrifice to the god of the Underworld.
 15. Sell T-shirts to recoup the cost of copying, binding, etc.
 16. "I'm sorry, I can't hear you - there's a banana in my ear!"
 17. Imitate Groucho Marx.
 18. Mime.
 19. Hold a Tupperware party.
 20. Have a bikini-clad model be in charge of changing the overheads.
 21. "Everybody rhumba!!"
 22. "And it would have worked if it weren't for those meddling kids..."
 23. Charge a cover and check for ID.
 24. "In protest of our government's systematic and brutal oppression of minorities..."
 25. "Anybody else as drunk as I am?"
 26. Smoke machines, dramatic lighting, pyrotechnics...
 27. Use a Super Soaker to point at people.
 28. Surreptitioulsy fill the room with laughing gas.
 29. Door prizes and a raffle.
 30. "Please phrase your question in the form of an answer..."
 31. "And now, a word from our sponsor..."
 32. Present your entire talk in iambic pentameter.
 33. Whine piteously, beg, cry...
 34. Switch halfway through your talk to Pig Latin. Or Finnish Pig Latin.
 35. The Emperor's New Slides ("only fools can't see the writing...")
 36. Table dance (you or an exotic dancer).
 37. Fashion show.
 38. "Yo, a smooth shout out to my homies..."
 39. "I'd like to thank the Academy..."
 40. Minstrel show (blackface, etc.).
 41. Previews, cartoons, and the Jimmy Fund.
 42. Pass the collection basket.
 43. Two-drink minimum.
 44. Black tie only.
 45. "Which reminds me of a story - A Black guy, a Chinese guy, and a Jew walked into a bar..."
 46. Incite a revolt.
 47. Hire the Goodyear Blimp to circle the building.
 48. Release a flock of doves.
 49. Defense by proxy.
 50. "And now a reading from the Book of Mormon..."
 51. Leave Jehovah's Witness pamphlets scattered about.
 52. "There will be a short quiz after my presentation..."
 53. "Professor Robinson, will you marry me?"
 54. Bring your pet boa.
 55. Tell ghost stories.
 56. Do a "show and tell".
 57. Food fight.
 58. Challenge a professor to a duel. Slapping him with a glove is optional.
 59. Halftime show.
 60. "Duck, duck, duck, duck... GOOSE!"
 61. "OK - which one of you farted?"
 62. Rimshot.
 63. Sell those big foam "We're number #1 (sic)" hands.
 64. Pass out souvenier matchbooks.
 65. 3-ring defense.
 66. "Tag - you're it!"
 67. Circulate a vicious rumor that the Dead will be opening, making sure that it gets on the radio stations, and escape during all the commotion.
 68. Post signs: "Due to a computer error at the Registrar's Office, the original room is not available, and the defense has been relocated to Made-up non-existent room number)"
 69. Hang a pinata over the table and have a strolling mariachi band.
 70. Make each professor remove an item of clothing for each question he asks.
 71. Rent a billboard on the highway proclaiming "Thanks for passing me Professors X,Y, and Z" - BEFORE your defense happens.
 72. Have a make-your-own-sundae table.
 73. Make committee members wear silly hats.
 74. Simulate your experiment with a virtual reality system for the spectators.
 75. Do a soft-shoe routine.
 76. Throw a masquerade defense, complete with bobbing for apples and pin-the-tail-on-the-donkey.
 77. Use a Greek Chorus to highlight important points.
 78. "The responsorial psalm can be found on page 124 of the thesis..."
 79. Tap dance.
 80. Vaudeville.
 81. "I'm sorry Professor Smith, I didn't say 'SIMON SAYS any questions?'. You're out."
 82. Flex and show off those massive pecs.
 83. Dress in top hat and tails.
 84. Hold a pre-defense pep rally, complete with cheerleaders, pep band, and a bonfire.
 85. Detonate a small nuclear device in the room. Or threaten to.
 86. Shadow puppets.
 87. Show slides of your last vacation.
 88. Put your overheads on a film strip. Designate a professor to be in charge of turning the strip when the tape recording beeps.
 89. Same as #88, but instead of a tape recorder, go around the room making a different person read the pre-written text for each picture.
 90. "OK, everybody - heads down on the desk until you show me you can behave."
 91. Call your advisor "sweetie".
 92. Have everyone pose for a group photo.
 93. Instant replay.
 94. Laugh maniacally.
 95. Talk with your mouth full.
 96. Start speaking in tongues.
 97. Explode.
 98. Implode.
 99. Spontaneously combust.
 100. Answer every question with a question.
 101. Moon everyone in the room after you are done.
 102. Rearrange the chairs into a peace symbol.
 103. Refer to yourself in the third person, like Julius Caesar did.
 104. Mention your professor as "my helper."
 105. Say that you'd like to thank a few people. Pull out the White Pages. Start reading.
 106. Advertise it as "pot luck".
 107. Talk in Klingonese.
 108. Dress like your favorite character from "Star Trek".
 109. Ask imaginary helpers to change transparencies; fly off the handle when they don't.
 110. Wear a trenchcoat. And nothing else.
 111. Dress in a Wild West style.
 112. Go dressed in scuba gear. Use the oxygen tank.
 113. Preface with the story of your life.
 114. Wear a swimsuit from the opposite sex: man - wear a bikini, woman - wear trunks.
 115. Have bodyguards on your sides as you talk. The bigger, the better. Have a questioner thrown out "as an example."
 116. Have someone wheel in a big cake with you in it. Jump out and begin.
 117. Perform your defense as a Greek tragedy, kill yourself offstage when you're done.
 118. Half way through, break down. Go to your professor, curl up on his or her lap and call him or her "Mommy". Suck your thumb.
 119. Suddenly develop Turret's Syndrome.
 120. Suddenly develop the China Syndrome.
 121. "This defense has been sponsored by the fine people at (your favorite corporation)..."
 122. Secede from the U.S. Give yourself political asylum.
 123. Talk in Canadianese - add an "eh" after every sentence.
 124. When a professor asks you a question, argue with your imaginary twin over the final answer.
 125. Videotape it ahead of time, and get someone set it up to show. Come in the back and sit there. When your tape is done, ask for questions. In person.
 126. Have every person pick a "CB" handle. Enforce their usage. Talk in CB lingo. End every statement with "good buddy." End every question with "over."
 127. Provide party favors. Noisy ones.
 128. Frequently ask if anyone has to go to the potty.
 129. Mention that you have to hurry because "Hard Copy" is on in 15 minutes.
 130. Dress like your school mascot.
 131. Urge your committee that if they like your defense enough to tell two friends, and then they'll tell two friends, and so on, and so on...
 132. Show up in drag accompanied by the Drag Queens you met at last night's performance and proclaim your thesis presentation will instead discuss: "Blue Eyeshadow: Our Friend Or Foe?" From: smitch#NoSpam.alcor.concordia.ca (Sidney N. Mitchell)
 133. Plead the fifth ammendment if you can't answer a question.
 134. Keep your back to the committee during the presentation and defense phases.
 135. Answer only questions that begin with sir and end with sir. (tell your committe this beforehand).
 136. Limit the number of questions that you will allow, and then when the limit is almost reached, go into aerobics terminology... four more...three more...two more..and...rest.
 137. Ignore the committee and say "I think that young man/lady at the back has a question".
 138. Have your parents call your committee members repeatedly the week before your defense to tell them how expensive it is putting a child through graduate school etc.
 139. At the defense, have your parents sit directly behind your committee.
 140. Burp, pass gas, scratch (anywhere repeatedly), and pick your nose.
 141. "Laugh, will you? Well, they laughed at Galileo, they laughed at Einstein..."
 142. Hand out 3-D glasses.
 143. "I'm rubber, you're glue..."
 144. Go into labor (especially for men).
 145. Give your entire speech in a "Marvin Martian" accent.
 146. "I don't know - I didn't write this."
 147. Before your defense, build trapdoors underneath all the seats.
 148. Swing in through the window, yelling a la Tarzan.
 149. Lock the department head and his secretary out of the defense room. And the coffee lounge, the department office, the copy room, and the mail room. Heck, lock them out of the building. And refuse to sell them stamps. (NOTE: This is an inside gripe, based on conditions that existed in the ME department at WPI while we were there. Sorry.)
 150. Roll credits at the end. Include a "key grip", and a "best boy".
 151. Hang a disco ball in the center of the room. John Travolta pose optional.
 152. Invite the homeless.
 153. "I could answer that, but then I'd have to kill you"
 154. Hide.
 155. Get a friend to ask the first question. Draw a blank-loaded gun and "shoot" him. Have him make a great scene of dying (fake blood helps). Turn to the stunned audience and ask "any other wise-ass remarks?"
 156. Same as #154, except use real bullets.
 157. "Well, I saw it on the internet, so I figured it might be a good idea..."
 158. Wear clown makeup, a clown wig, clown shoes, and a clown nose. And nothing else.
 159. Use the words "marginalized", "empowerment", and "patriarchy".
 160. Play Thesis Mad Libs.
 161. Try to use normal printed paper on the overhead projector.
 162. Do your entire defense operatically.
 163. Invite your parents. Especially if they are fond of fawning over you. ("We always knew he was such an intelligent child")
 164. Flash "APPLAUSE" and "LAUGHTER" signs.
 165. Mosh pit.
 166. Have cheerleaders. ("Gimme an 'A'!!")
 167. Bring Howard Cosell out of retirement to do color commentary.
 168. "I say Hallelujah, brothers and sisters!"
 169. Claim political asylum.
 170. Traffic reports every 10 minutes on the 1's.
 171. Introduce the "Eyewitness Thesis Team". Near the end of your talk, cut to Jim with sports and Alison with the weather.
 172. Live radio and TV coverage.
 173. Hang a sign that says "Thank you for not asking questions"
 174. Bring a microphone. Point it at the questioner, talk-show style.
 175. Use a TelePromTer
 176. "Take my wife - please!"
 177. Refuse to answer questions unless they phrase the question as a limerick.
 178. Have everyone bring wine glasses. When they clink the glasses with a spoon, you have to kiss your thesis. Or your advisor.
 179. Offer a toast.
 180. Firewalk.
 181. Start giving your presentation 15 minutes early.
 182. Play drinking thesis games. Drink for each overhead. Drink for each question. Chug for each awkward pause. This goes for the audience as well.
 183. Swoop in with a cape and tights, Superman style.
 184. "By the power of Greyskull..."
 185. Use any past or present Saturday Night Live catchphrase. Not.
 186. Stand on the table.
 187. Sell commercial time for your talk and ad space on your overheads.
 188. Hold a raffle.
 189. "You think this defense was bad? Let me read this list to show you what I COULD have done..."
(FINAL NOTE: Depending on the subject of your thesis, some of these things, such as tap dance, virtual reality, or reading from the Book of Mormon might be entirely appropriate, of course.)

(FINAL FINAL NOTE: Circulate this list freely if you'd like, but please remember to credit Peter, Jim, and Alison as the major authors.)

Preparing a Poster Presentation

How to Setup a Brilliant Poster Stand

Elements that make up a good poster stand:

Drafting the Poster Advice

Poster Examples: Good Use of Color

The following are some good examples of posters that use color to stand out from the crowd. Click on the images for a larger version.

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

18.11.2004
(MSAD 2004)

Poster Examples: Liberal Use of Graphical Elements

The following are some good examples of posters that use graphics to bring their message across. Click on the images for a larger version.

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

18.11.2004
(MSAD 2004)

ICSE 2006
(ICSE 2006)

ICSE 2008
(ICSE 2008)

Poster Examples: Graphics that Tell a Story

The following are some good examples of posters that use graphics to guide the reader through the story. Click on the images for a larger version. See also the interesting layout examples.

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
(EURO XX 2004)

Poster Examples: Interesting Layout

The following are some good examples of posters with an interesting layout. Click on the images for a larger version.

Poster - 07.07.2004
The layout is self-referential. The work describes the use of Voronoi diagrams (http://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram) for vote districting, and the poster layout follows the same scheme. This poster won the conference's best poster award. (EURO XX 2004)

18.11.2004
(MSAD 2004)

ICSE 2006
This slide (although a bit crowded) uses numbering and nested layouts to guide the reading order. (ICSE 2006)

Poster Examples: Adding Hardware

The following are some good examples of posters that have additional "hardware" elements pasted on them. Click on the images for a larger version.

Poster - ICSE 2006
The slide includes a folder with a copies of it, and an area for adding comments. (ICSE 2006)

Poster - ICSE 2006
Another approach for collecting comments: a notepad and a pen hanging on a pin (ICSE 2006)

Poster - ICSE 2006
This slide has copies and business cards attached to a paper fastener. (ICSE 2006)

Poster - ICSE 2008
This slide includes a blank area where a projector shows a demo of the software. (ICSE 2008)

Poster Examples: Making do Without a Big Format Printer

You don't necessarily need access to a big-format printer to create a good poster. If you find yourself stranded without suitable hardware (e.g. wanting to create a poster on the spot at the conference) you can improvise by assembling printed A4 sheets, or even by writing and drawing your poster in flip-chart paper. Here are two examples. Click on the images for a larger version.

Poster - SPLASH 2012
This poster is assembled mainly from printed A4 sheets, placed in an interesting pattern. (SPLASH 2012)

Poster - SPLASH 2012
This poster is written by hand on flip-chart and A4 sheets. The placement of the A4 sheets is used to indicate how they relate to the larger flip-chart sheets. (SPLASH 2012)

Poster Counterexamples

The following are some counterexamples of the poster design techniques I described. To protect the guilty, you can not click on the images for a larger version.

Poster - 24.05.2007
The paper's pages printed on an A0 sheet

Poster - 24.05.2007
The paper typeset and printed on an A0 sheet; this is worse the previous example, because our eye can't follow printed lines spanning half a metre.

Poster - 07.07.2004
Too much and small text, not enough color (EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
Too much information (text and small diagrams), glossy paper (EURO XX 2004)

Poster - 07.07.2004
Too much and small text (EURO XX 2004)

Stand Examples

The following are some good examples of stands following the guidelines I described. Click on the images for a larger version.

Poster - The perfect setup: poster, book, physical demo, laptop, presentation - 07.07.2004
The perfect setup: poster, book, physical demo, laptop, presentation. The board allows the demonstration of Voronoi diagrams (http://en.wikipedia.org/wiki/Voronoi_diagram) using nails and rubber bands. This poster won the conference's best poster award. (EURO XX)

18.11.2004
A live hardware demo (MSAD 2004)

18.11.2004
Closeup of the live hardware demo (MSAD 2004)

18.11.2004
The perfect packing for the demo (MSAD 2004)

Packing List

Bring with you the following items: Don't forget to update your web site, before you leave. Keep copies of the promotional material (leaflet, publication) in a web-accessible directory. You may find them useful, if you need to print additional copies from an Internet cafe, or a public PC room.

Recommended C Style and Coding Standards

Author List

L.W. Cannon
R.A. Elliott
L.W. Kirchhoff
J.H. Miller
J.M. Milner
R.W. Mitze
E.P. Schan
N.O. Whittington
Bell Labs

Henry Spencer
Zoology Computer Systems
University of Toronto

David Keppel
EECS, UC Berkeley
CS&E, University of Washington

Mark Brader
SoftQuad Incorporated
Toronto

Diomidis Spinellis
Department of Technology and Management
Athens University of Economics and Business
Athens, Greece
dds@aueb.gr (mailto:dds@aueb.gr)

Introduction

This document is a modified version of a document from a committee formed at AT&T's Indian Hill labs to establish a common set of coding standards and recommendations for the Indian Hill community. The scope of this work is C coding style. Good style should encourage consistent layout, improve portability, and reduce errors. This work does not cover functional organization, or general issues such as the use of gotos. We have tried to combine previous work [1,6,8] on C style into a uniform set of standards that should be appropriate for any project using C, although parts are biased towards particular systems. The opinions in this document do not reflect the opinions of all authors. Please reflect comments and suggestions to the last author. Of necessity, these standards cannot cover all situations. Experience and informed judgement count for much. Programmers who encounter unusual situations should consult either experienced C programmers or code written by experienced C programmers (preferably following these rules).

Ultimately, the goal of these standards is to increase portability, reduce maintenance, and above all improve clarity.

Many of the style choices here are somewhat arbitrary. Mixed coding style is harder to maintain than bad coding style. When changing existing code it is better to conform to the style (indentation, spacing, commenting, naming conventions) of the existing code than it is to blindly follow this document. This is particularly relevant when coding Microsoft Windows programs which depend on the Microsoft style of declarations and coding.

``To be clear is professional; not to be clear is unprofessional.'' - Sir Ernest Gowers.

File Organization

A file consists of various sections that should be separated by several blank lines. Although there is no maximum length limit for source files, files with more than about 1000 lines are cumbersome to deal with. The editor may not have enough temp space to edit the file, compilations will go more slowly, etc. Many rows of asterisks, for example, present little information compared to the time it takes to scroll past, and are discouraged. Lines longer than 79 columns are not handled well by all terminals or windows and should be avoided if possible. Excessively long lines which result from deep indenting are often a symptom of poorly-organized code.

File Naming Conventions

File names are made up of a base name, and an optional period and suffix. The first character of the name should be a letter and all characters (except the period) should be lower-case letters and numbers. The base name should be eight or fewer characters and the suffix should be three or fewer characters (four, if you include the period). These rules apply to both program files and default files used and produced by the program (e.g., ``rogue.sav'').

Some compilers and tools require certain suffix conventions for names of files [5]. The following suffixes are required:

The following conventions are universally followed:

In addition, it is conventional to use ``Makefile'' for the control file for make (for systems that support it) and ``README'' for a summary of the contents of the directory or directory tree.

Program Files

The suggested order of sections for a program file is as follows:

 1. First in the file is a prologue that tells what is in that file. A description of the purpose of the objects in the files (whether they be functions, external data declarations or definitions, or something else) is more useful than a list of the object names. The prologue also contains author(s), revision control information, copyright message, references, etc.
  /*
   * bitmap -- Routines that operate on square bitmaps
   *
   * (C) Copyright Yoyodyne Enterprises. All rights reserved.
   *
   * Author: John Smith
   *
   * $Header$
   *
   */
  
 2. Any header file includes should be next. If the include is for a non-obvious reason, the reason should be commented. In most cases, system include files like stdio.h should be included before user include files.
 3. Any defines and typedefs that apply to the file as a whole are next. One normal order is to have ``constant'' macros first, then ``function'' macros, then typedefs and enums.
 4. Next come the global (external) data declarations, usually in the order: externs, non-static globals, static globals. If a set of defines applies to a particular piece of global data (such as a flags word), the defines should be immediately after the data declaration or embedded in structure declarations, indented to put the defines one level deeper than the first keyword of the declaration to which they apply.
 5. The functions come last, and should be in some sort of meaningful order. Like functions should appear together. A ``depth-first'' (functions defined as soon as possible before their calls) is preferred over a ``breadth-first'' approach (functions on a similar level of abstraction together). Considerable judgement is called for here. If defining large numbers of essentially-independent utility functions, consider alphabetical order.

Header Files

Header files are files that are included in other files prior to compilation by the C preprocessor. Some, such as stdio.h, are defined at the system level and must included by any program using the standard I/O library. Header files are also used to contain data declarations and defines that are needed by more than one program. Header files should be functionally organized, i.e., declarations for separate subsystems should be in separate header files. Also, if a set of declarations is likely to change when code is ported from one machine to another, those declarations should be in a separate header file.

Avoid private header filenames that are the same as library header filenames. The statement #include """math.h""" will include the standard library math header file if the intended one is not found in the current directory. If this is what you want to happen, comment this fact. Don't use absolute pathnames for header files. Use the <name> construction for getting them from a standard place, or define them relative to the current directory. The ``include-path'' option of the C compiler (-I on many systems) is the best way to handle extensive private libraries of header files; it permits reorganizing the directory structure without having to alter source files.

Header files that declare functions or external variables should be included in the file that defines the function or variable. That way, the compiler can do type checking and the external declaration will always agree with the definition.

Defining variables in a header file is often a poor idea. Frequently it is a symptom of poor partitioning of code between files. Also, some objects like typedefs and initialized data definitions cannot be seen twice by the compiler in one compilation. On some systems, repeating uninitialized declarations without the extern keyword also causes problems. Repeated declarations can happen if include files are nested and will cause the compilation to fail.

Header files should not be nested. The prologue for a header file should, therefore, describe what other headers need to be #included for the header to be functional. In extreme cases, where a large number of header files are to be included in several different source files, it is acceptable to put all common #includes in one include file.

It is common to put the following into each .h file to prevent accidental double-inclusion.

#ifndef EXAMPLE_H
#define EXAMPLE_H
/* body of example.h file */
/* ...	*/
#endif /* EXAMPLE_H */

This double-inclusion mechanism should not be relied upon, particularly to perform nested includes.

Other Files

It is conventional to have a file called ``README'' to document both ``the bigger picture'' and issues for the program as a whole. For example, it is common to include a list of all conditional compilation flags and what they mean. It is also common to list files that are machine dependent, etc.

Comments

``When the code and the comments disagree, both are probably wrong.'' - Norm Schryer

The comments should describe what is happening, how it is being done, what parameters mean, which globals are used and which are modified, and any restrictions or bugs. Avoid, however, comments that are clear from the code, as such information rapidly gets out of date. Comments that disagree with the code are of negative value. Short comments should be what comments, such as ``compute mean value'', rather than how comments such as ``sum of values divided by n''. C is not assembler; putting a comment at the top of a 3-10 line section telling what it does overall is often more useful than a comment on each line describing micrologic.

Comments should justify offensive code. The justification should be that something bad will happen if unoffensive code is used. Just making code faster is not enough to rationalize a hack; the performance must be shown to be unacceptable without the hack. The comment should explain the unacceptable behavior and describe why the hack is a ``good'' fix.

Comments that describe data structures, algorithms, etc., should be in block comment form with the opening /* in columns 1-2, a * in column 2 before each line of comment text, and the closing */ in columns 2-3.

/*
 *	Here is a block comment.
 *	The comment text should be tabbed or spaced over uniformly.
 *	The opening slash-star and closing star-slash are alone on a line.
 */

Note that grep '^. *' will catch all block comments in the file. Some automated program-analysis packages use different characters before comment lines as a marker for lines with specific items of information. In particular, a line with a `-' in a comment preceding a function is sometimes assumed to be a one-line summary of the function's purpose. Very long block comments such as drawn-out discussions and copyright notices often start with /* in columns 1-2, no leading * before lines of text, and the closing */ in columns 1-2. Block comments inside a function are appropriate, and they should be tabbed over to the same tab setting as the code that they describe. One-line comments alone on a line should be indented to the tab setting of the code that follows.

if (argc > 1) {
	/* Get input file from command line. */
	if (freopen(argv[1], "r", stdin) == NULL) {
		perror (argv[1]);
	}
}

Very short comments may appear on the same line as the code they describe, and should be tabbed over to separate them from the statements. If more than one short comment appears in a block of code they should all be tabbed to the same tab setting.

if (a == EXCEPTION) {
	b = TRUE;			/* special case */
} else {
	b = isprime(a);			/* works only for odd a */
}

Declarations

Global declarations should begin in column 1. All external data declaration should be preceded by the extern keyword. If an external variable is an array that is defined with an explicit size, then the array bounds must be repeated in the extern declaration unless the size is always encoded in the array (e.g., a read-only character array that is always null-terminated). Repeated size declarations are particularly beneficial to someone picking up code written by another.

The ``pointer'' qualifier, `*', should be with the variable name rather than with the type.

char		*s, *t, *u;
instead of
char*	s, t, u;
which is wrong, since `t' and `u' do not get declared as pointers.

Unrelated declarations, even of the same type, should be on separate lines. A comment describing the role of the object being declared should be included, with the exception that a list of #defined constants do not need comments if the constant names are sufficient documentation. The names, values, and comments are usually tabbed so that they line up underneath each other. Use the tab character rather than blanks (spaces). For structure and union template declarations, each element should be alone on a line with a comment describing it. The opening brace ({) should be on the same line as the structure tag, and the closing brace (}) should be in column 1.

struct boat {
	int		wllength;	/* water line length in meters */
	int		type;		/* see below */
	long		sailarea;	/* sail area in square mm */
};

/* defines for boat.type */
#define	KETCH	(1)
#define	YAWL	(2)
#define	SLOOP	(3)
#define	SQRIG	(4)
#define	MOTOR	(5)

These defines are sometimes put right after the declaration of type, within the struct declaration, with enough tabs after the `#' to indent define one level more than the structure member declarations. When the actual values are unimportant, the enum facility is better.

enum bt { KETCH=1, YAWL, SLOOP, SQRIG, MOTOR };
struct boat {
	int		wllength;	/* water line length in meters */
	enum bt		type;		/* what kind of boat */
	long		sailarea;	/* sail area in square mm */
};

Any variable whose initial value is important should be explicitly initialized, or at the very least should be commented to indicate that C's default initialization to zero is being relied upon. The empty initializer, ``{}'', should never be used. Structure initializations should be fully parenthesized with braces. Constants used to initialize longs should be explicitly long. Use capital letters; for example two long ``2l'' looks a lot like ``21'', the number twenty-one.

int		x = 1;
char		*msg = "message";
struct boat	winner[] = {
	{ 40, YAWL, 6000000L },
	{ 28, MOTOR, 0L },
	{ 0 },
};

In any file which is part of a larger whole rather than a self-contained program, maximum use should be made of the static keyword to make functions and variables local to single files. Variables in particular should be accessible from other files only when there is a clear need that cannot be filled in another way. Such usage should be commented to make it clear that another file's variables are being used; the comment should name the other file. If your debugger hides static objects you need to see during debugging, declare them as STATIC and #define STATIC as needed.

The most important types should be highlighted by typedeffing them, even if they are only integers, as the unique name makes the program easier to read (as long as there are only a few things typedeffed to integers!). Avoid typedeffing structures and unions, as this hides the fact that an object is composite from the code reader.

The return type of functions should always be declared. Always use function prototypes. One common mistake is to omit the declaration of external math functions that return double. The compiler then assumes that the return value is an integer and the bits are dutifully converted into a (meaningless) floating point value.

``C takes the point of view that the programmer is always right.'' - Michael DeCorte

Function Declarations

Each function should be preceded by a block comment prologue that gives a short description of what the function does and (if not clear) how to use it. Discussion of non-trivial design decisions and side-effects is also appropriate. Avoid duplicating information clear from the code.

The function return type should be alone on a line, (optionally) indented one stop. ``Tabstops'' can be blanks (spaces) inserted by your editor in clumps of 2, 4, or 8. Do not default to int; if the function does not return a value then it should be given return type void. If the value returned requires a long explanation, it should be given in the prologue; otherwise it can be on the same line as the return type, tabbed over. The function name (and the formal parameter list) should be alone on a line, in column 1. Destination (return value) parameters should generally be first (on the left). All local declarations and code within the function body should be tabbed over one stop. The opening brace of the function body should be alone on a line beginning in column 1.

Each parameter should be declared (do not default to int). In general the role of each variable in the function should be described. This may either be done in the function comment or, if each declaration is on its own line, in a comment on that line. Loop counters called ``i'', string pointers called ``s'', and integral types called ``c'' and used for characters are typically excluded. If a group of functions all have a like parameter or local variable, it helps to call the repeated variable by the same name in all functions. (Conversely, avoid using the same name for different purposes in related functions.) Like parameters should also appear in the same place in the various argument lists.

Comments for parameters and local variables should be tabbed so that they line up underneath each other. Local variable declarations should be separated from the function's statements by a blank line.

Be careful when you use or declare functions that take a variable number of arguments (``varargs''). Always use the ``stdarg.h'' header definitions and do not rely on item order on the stack.

If the function uses any external variables (or functions) that are not declared globally in the file, these should have their own declarations in the function body using the extern keyword.

Avoid local declarations that override declarations at higher levels. In particular, local variables should not be redeclared in nested blocks. Although this is valid C, the potential confusion is enough that lint will complain about it when given the -h option.

Whitespace

int i;main(){for(;i["]<i;++i){--i;}"];read('-'-'-',i+++"hell\
o, world!\n",'/'/'/'));}read(j,i,p){write(j/p+p,i---j,i/i);}

- Dishonorable mention, Obfuscated C Code Contest, 1984.
Author requested anonymity.

Use vertical and horizontal whitespace generously. Indentation and spacing should reflect the block structure of the code; e.g., there should be at least 2 blank lines between the end of one function and the comments for the next.

A long string of conditional operators should be split onto separate lines.

if (foo->next==NULL && totalcount<needed && needed<=MAX_ALLOT
	&& server_active(current_input)) { ...
Might be better as
if (foo->next == NULL
	&& totalcount < needed && needed <= MAX_ALLOT
	&& server_active(current_input))
{
	...
Similarly, elaborate for loops should be split onto different lines.
for (curr = *listp, trail = listp;
	curr != NULL;
	trail = &(curr->next), curr = curr->next )
{
	...
Other complex expressions, particularly those using the ternary ?: operator, are best split on to several lines, too.
c = (a == b)
	? d + f(a)
	: f(b) - d;
Keywords that are followed by expressions in parentheses should be separated from the left parenthesis by a blank. (The sizeof operator is an exception.) Blanks should also appear after commas in argument lists to help separate the arguments visually. On the other hand, macro definitions with arguments must not have a blank between the name and the left parenthesis, otherwise the C preprocessor will not recognize the argument list.

Examples

/*
 *	Determine if the sky is blue by checking that it isn't night.
 *	CAVEAT: Only sometimes right. May return TRUE when the answer
 *	is FALSE. Consider clouds, eclipses, short days.
 *	NOTE: Uses `hour' from `hightime.c'. Returns `int' for
 *	compatibility with the old version.
 */
int						/* true or false */
skyblue(void)
{
	extern int	hour;		/* current hour of the day */

	return (hour >= MORNING && hour <= EVENING);
}
/*
 *	Find the last element in the linked list
 *	pointed to by nodep and return a pointer to it.
 *	Return NULL if there is no last element.
 */
node_t *
tail(node_t *nodep)
{
	node_t	*np;		/* advances to NULL */
	node_t	*lp;		/* follows one behind np */

	if (nodep == NULL)
		return (NULL);
	for (np = lp = nodep; np != NULL; lp = np, np = np->next)
		;	/* VOID */
	return (lp);
}

Simple Statements

There should be only one statement per line unless the statements are very closely related.

case FOO:	 oogle (zork); boogle (zork); break;
case BAR:	 oogle (bork); boogle (zork); break;
case BAZ:	 oogle (gork); boogle (bork); break;
The null body of a for or while loop should be alone on a line and commented so that it is clear that the null body is intentional and not missing code.
while (*dest++ = *src++)
	;	/* VOID */

Do not default the test for non-zero, i.e.

if (f() != FAIL)
is better than
if (f())
even though FAIL may have the value 0 which C considers to be false. An explicit test will help you out later when somebody decides that a failure return should be -1 instead of 0. Explicit comparison should be used even if the comparison value will never change; e.g., ``if (!(bufsize % sizeof(int)))'' should be written instead as ``if ((bufsize % sizeof(int)) == 0)'' to reflect the numeric (not boolean) nature of the test. A frequent trouble spot is using strcmp to test for string equality, where the result should never ever be defaulted. The preferred approach is to define a macro STREQ.
#define STREQ(a, b) (strcmp((a), (b)) == 0)

The non-zero test is often defaulted for predicates and other functions or expressions which meet the following restrictions:

It is common practice to declare a boolean type ``bool'' in a global include file. The special names improve readability immensely.

typedef int	bool;
#define FALSE	0
#define TRUE	1
or
typedef enum { NO=0, YES } bool;

Even with these declarations, do not check a boolean value for equality with 1 (TRUE, YES, etc.); instead test for inequality with 0 (FALSE, NO, etc.). Most functions are guaranteed to return 0 if false, but only non-zero if true. Thus,

if (func() == TRUE) { ...
must be written
if (func() != FALSE) { ...
It is even better (where possible) to rename the function/variable or rewrite the expression so that the meaning is obvious without a comparison to true or false (e.g., rename to isvalid()).
if (isvalid()) { ...

There is a time and a place for embedded assignment statements. In some constructs there is no better way to accomplish the results without making the code bulkier and less readable.

while ((c = getchar()) != EOF) {
	process the character
}
The ++ and -- operators count as assignment statements. So, for many purposes, do functions with side effects. Using embedded assignment statements to improve run-time performance is also possible. However, one should consider the tradeoff between increased speed and decreased maintainability that results when embedded assignments are used in artificial places. For example,
a = b + c;
d = a + r;
should not be replaced by
d = (a = b + c) + r;
even though the latter may save one cycle. In the long run the time difference between the two will decrease as the optimizer gains maturity, while the difference in ease of maintenance will increase as the human memory of what's going on in the latter piece of code begins to fade.

Goto statements should be used sparingly, as in any well-structured code. The main place where they can be usefully employed is to break out of several levels of switch, for, and while nesting, although the need to do such a thing may indicate that the inner constructs should be broken out into a separate function, with a success/failure return code.

	for (...) {
		while (...) {
			...
			if (disaster)
				goto error;
	  
		}
	}
	...
error:
	clean up the mess
When a goto is necessary the accompanying label should be alone on a line and tabbed one stop to the left of the code that follows. The goto should be commented (possibly in the block header) as to its utility and purpose. Continue should be used sparingly and near the top of the loop. Break is less troublesome.

Compound Statements

A compound statement is a list of statements enclosed by braces. There are many common ways of formatting the braces. Please be consistent with our local standard. When editing someone else's code, always use the style used in that code.

control {
        statement;
        statement;
}

The style above is called ``K&R style'', and is preferred if you haven't already got a favorite. With K&R style, the else part of an if-else statement and the while part of a do-while statement should appear on the same line as the close brace. With most other styles, the braces are always alone on a line.

When a block of code has several labels (unless there are a lot of them), the labels are placed on separate lines. The fall-through feature of the C switch statement, (that is, when there is no break between a code segment and the next case statement) must be commented for future maintenance. A lint-style comment/directive is best.

switch (expr) {
case ABC:
case DEF:
	statement;
	break;
case UVW:
	statement;
	/*FALLTHROUGH*/
case XYZ:
	statement;
	break;
}

Here, the last break is unnecessary, but is required because it prevents a fall-through error if another case is added later after the last one. The default case, if used, should be last and does not require a break if it is last.

Whenever an if-else statement has a compound statement for either the if or else section, the statements of both the if and else sections should both be enclosed in braces (called fully bracketed syntax).

if (expr) {
	statement;
} else {
	statement;
	statement;
}
Braces are also essential in if-if-else sequences with no second else such as the following, which will be parsed incorrectly if the brace after (ex1) and its mate are omitted:
if (ex1) {
	if (ex2) {
		funca();
	}
} else {
	funcb();
}

An if-else with else if should be written with the else conditions left-justified.

if (STREQ (reply, "yes")) {
	statements for yes
	...
} else if (STREQ (reply, "no")) {
	...
} else if (STREQ (reply, "maybe")) {
	...
} else {
	statements for default
	...
}
The format then looks like a generalized switch statement and the tabbing reflects the switch between exactly one of several alternatives rather than a nesting of statements.

Do-while loops should always have braces around the body.

Forever loops should be coded using the for(;;) construct, and not the while(1) construct. Do not use braces for single statement blocks.

for (;;)
	function();

Sometimes an if causes an unconditional control transfer via break, continue, goto, or return. The else should be implicit and the code should not be indented.

if (level > limit)
	return (OVERFLOW)
normal();
return (level);
The ``flattened'' indentation tells the reader that the boolean test is invariant over the rest of the enclosing block.

Operators

Unary operators should not be separated from their single operand. Generally, all binary operators except `.' and `->' should be separated from their operands by blanks. Some judgement is called for in the case of complex expressions, which may be clearer if the ``inner'' operators are not surrounded by spaces and the ``outer'' ones are.

If you think an expression will be hard to read, consider breaking it across lines. Splitting at the lowest-precedence operator near the break is best. Since C has some unexpected precedence rules, expressions involving mixed operators should be parenthesized. Too many parentheses, however, can make a line harder to read because humans aren't good at parenthesis-matching.

There is a time and place for the binary comma operator, but generally it should be avoided. The comma operator is most useful to provide multiple initializations or operations, as in for statements. Complex expressions, for instance those with nested ternary ?: operators, can be confusing and should be avoided if possible. There are some macros like getchar where both the ternary operator and comma operators are useful. The logical expression operand before the ?: should be parenthesized and both return values must be the same type.

Naming Conventions

Individual projects will no doubt have their own naming conventions. There are some general rules however.

In general, global names (including enums) should have a common prefix identifying the module that they belong with. Globals may alternatively be grouped in a global structure. Typedeffed names often have ``_t'' appended to their name.

Avoid names that might conflict with various standard library names. Some systems will include more library code than you want. Also, your program may be extended someday.

Also note the following (from [15]):

``Length is not a virtue in a name; clarity of expression is. A global variable rarely used may deserve a long name, maxphysaddr say. An array index used on every line of a loop needn't be named any more elaborately than i. Saying index or elementnumber is more to type (or calls upon your text editor) and obscures the details of the computation. When the variable names are huge, it's harder to see what's going on. This is partly a typographic issue; consider

for(i=0 to 100)
    array[i]=0
vs.
for(elementnumber=0 to 100)
    array[elementnumber]=0;
The problem gets worse fast with real examples. Indices are just notation, so treat them as such.''

``Pointers also require sensible notation. np is just as mnemonic as nodepointer if you consistently use a naming convention from which np means ``node pointer'' is easily derived.''

As in all other aspects of readable programming, consistency is important in naming. If you call one variable maxphysaddr, don't call its cousin lowestaddress.''

``Finally, I prefer minimum-length but maximum-information names, and then let the context fill in the rest. Globals, for instance, typically have little context when they are used, so their names need to be relatively evocative. Thus I say maxphysaddr (not MaximumPhysicalAddress) for a global variable, but np not NodePointer for a pointer locally defined and used. This is largely a matter of taste, but taste is relevant to clarity.

I eschew embedded capital letters in names; to my prose-oriented eyes, they are too awkward to read comfortably. They jangle like bad typography.'' ``Procedure names should reflect what they do; function names should reflect what they return. Functions are used in expressions, often in things like if's, so they need to read appropriately.

if(checksize(x))
is unhelpful because we can't deduce whether checksize returns true on error or non-error; instead
if(validsize(x))
makes the point clear and makes a future mistake in using the routine less likely.''

Constants

Numerical constants should not be coded directly. The #define feature of the C preprocessor should be used to give constants meaningful names. Symbolic constants make the code easier to read. Defining the value in one place also makes it easier to administer large programs since the constant value can be changed uniformly by changing only the define. The enumeration data type is a better way to declare variables that take on only a discrete set of values, since additional type checking is often available. At the very least, any directly-coded numerical constant must have a comment explaining the derivation of the value.

Constants should be defined consistently with their use; e.g. use 540.0 for a float instead of 540 with an implicit float cast. There are some cases where the constants 0 and 1 may appear as themselves instead of as defines. For example if a for loop indexes through an array, then

for (i = 0; i < ARYBOUND; i++)
is reasonable while the code
door_t *front_door = opens(door[i], 7);
if (front_door == 0)
	error("can't open %s\n", door[i]);
is not. In the last example front_door is a pointer. When a value is a pointer it should be compared to NULL instead of 0. NULL is available as part of the standard I/O library's header file stdio.h and stdlib.h. Even simple values like 1 or 0 are often better expressed using defines like TRUE and FALSE (sometimes YES and NO read better).

Simple character constants should be defined as character literals rather than numbers. Non-text characters are discouraged as non-portable. If non-text characters are necessary, particularly if they are used in strings, they should be written using a escape character of three octal digits rather than one (e.g., `\007'). Even so, such usage should be considered machine-dependent and treated as such.

Macros

Complex expressions can be used as macro parameters, and operator-precedence problems can arise unless all occurrences of parameters have parentheses around them. There is little that can be done about the problems caused by side effects in parameters except to avoid side effects in expressions (a good idea anyway) and, when possible, to write macros that evaluate their parameters exactly once. There are times when it is impossible to write macros that act exactly like functions.

Some macros also exist as functions (e.g., getc and fgetc). The macro should be used in implementing the function so that changes to the macro will be automatically reflected in the function. Care is needed when interchanging macros and functions since function parameters are passed by value, while macro parameters are passed by name substitution. Carefree use of macros requires that they be declared carefully.

Macros should avoid using globals, since the global name may be hidden by a local declaration. Macros that change named parameters (rather than the storage they point at) or may be used as the left-hand side of an assignment should mention this in their comments. Macros that take no parameters but reference variables, are long, or are aliases for function calls should be given an empty parameter list, e.g.,

#define	OFF_A()	(a_global+OFFSET)
#define	BORK()	(zork())
#define	SP3()	if (b) { int x; av = f (&x); bv += x; }

Macros save function call/return overhead, but when a macro gets long, the effect of the call/return becomes negligible, so a function should be used instead.

In some cases it is appropriate to make the compiler insure that a macro is terminated with a semicolon.

if (x==3)
  SP3();
else
  BORK();
If the semicolon is omitted after the call to SP3, then the else will (silently!) become associated with the if in the SP3 macro. With the semicolon, the else doesn't match any if! The macro SP3 can be written safely as
#define SP3() \
	do { if (b) { int x; av = f (&x); bv += x; }} while (0)
Writing out the enclosing do-while by hand is awkward and some compilers and tools may complain that there is a constant in the ``while'' conditional. A macro for declaring statements may make programming easier.
#ifdef lint
	static int ZERO;
#else
#	define ZERO 0
#endif
#define STMT( stuff )		do { stuff } while (ZERO)
Declare SP3 with
#define SP3() \
	STMT( if (b) { int x; av = f (&x); bv += x; } )
Using STMT will help prevent small typos from silently changing programs.

Except for type casts, sizeof, and hacks such as the above, macros should contain keywords only if the entire macro is surrounded by braces.

Conditional Compilation

Conditional compilation is useful for things like machine-dependencies, debugging, and for setting certain options at compile-time. Beware of conditional compilation. Various controls can easily combine in unforeseen ways. If you #ifdef machine dependencies, make sure that when no machine is specified, the result is an error, not a default machine. (Use ``#error'' and indent it so it works with older compilers.) If you #ifdef optimizations, the default should be the unoptimized code rather than an uncompilable program. Be sure to test the unoptimized code.

Note that the text inside of an #ifdeffed section may be scanned (processed) by the compiler, even if the #ifdef is false. Thus, even if the #ifdeffed part of the file never gets compiled (e.g., ),"#ifdefCOMMENT" it cannot be arbitrary text.

Put #ifdefs in header files instead of source files when possible. Use the #ifdefs to define macros that can be used uniformly in the code. For instance, a header file for checking memory allocation might look like (omitting definitions for REALLOC and FREE):

#ifdef DEBUG
	extern void *mm_malloc();
#	define MALLOC(size) (mm_malloc(size))
#else
	extern void *malloc();
#	define MALLOC(size) (malloc(size))
#endif

Conditional compilation should generally be on a feature-by-feature basis. Machine or operating system dependencies should be avoided in most cases.

#ifdef 4BSD
	long t = time ((long *)NULL);
#endif
The preceding code is poor for two reasons: there may be 4BSD systems for which there is a better choice, and there may be non-4BSD systems for which the above is the best code. Instead, use define symbols such as TIME_LONG and TIME_STRUCT and define the appropriate one in a configuration file such as config.h.

Program Structure

The following are some excerpts from [15] relevant to program structure and organisation.

Complexity

Most programs are too complicated - that is, more complex than they need to be to solve their problems efficiently. Why? Mostly it's because of bad design, but I will skip that issue here because it's a big one. But programs are often complicated at the microscopic level, and that is something I can address here.

Rule 1. You can't tell where a program is going to spend its time. Bottlenecks occur in surprising places, so don't try to second guess and put in a speed hack until you've proven that's where the bottleneck is.

Rule 2. Measure. Don't tune for speed until you've measured, and even then don't unless one part of the code overwhelms the rest.

Rule 3. Fancy algorithms are slow when n is small, and n is usually small. Fancy algorithms have big constants. Until you know that n is frequently going to be big, don't get fancy. (Even if n does get big, use Rule 2 first.) For example, binary trees are always faster than splay trees for workaday problems.

Rule 4. Fancy algorithms are buggier than simple ones, and they're much harder to implement. Use simple algorithms as well as simple data structures.

The following data structures are a complete list for almost all practical programs:

Of course, you must also be prepared to collect these into compound data structures. For instance, a symbol table might be implemented as a hash table containing linked lists of arrays of characters.

Rule 5. Data dominates. If you've chosen the right data structures and organized things well, the algorithms will almost always be self-evident. Data structures, not algorithms, are central to programming. (See Brooks p. 102.)

Rule 6. There is no Rule 6.

Programming with data.

Algorithms, or details of algorithms, can often be encoded compactly, efficiently and expressively as data rather than, say, as lots of if statements. The reason is that the complexity of the job at hand, if it is due to a combination of independent details, can be encoded. A classic example of this is parsing tables, which encode the grammar of a programming language in a form interpretable by a fixed, fairly simple piece of code. Finite state machines are particularly amenable to this form of attack, but almost any program that involves the `parsing' of some abstract sort of input into a sequence of some independent `actions' can be constructed profitably as a data-driven algorithm.

Perhaps the most intriguing aspect of this kind of design is that the tables can sometimes be generated by another program - a parser generator, in the classical case. As a more earthy example, if an operating system is driven by a set of tables that connect I/O requests to the appropriate device drivers, the system may be `configured' by a program that reads a description of the particular devices connected to the machine in question and prints the corresponding tables.

One of the reasons data-driven programs are not common, at least among beginners, is the tyranny of Pascal. Pascal, like its creator, believes firmly in the separation of code and data. It therefore (at least in its original form) has no ability to create initialized data. This flies in the face of the theories of Turing and von Neumann, which define the basic principles of the stored-program computer. Code and data are the same, or at least they can be. How else can you explain how a compiler works? (Functional languages have a similar problem with I/O.)

Function pointers

Another result of the tyranny of Pascal is that beginners don't use function pointers. (You can't have function-valued variables in Pascal.) Using function pointers to encode complexity has some interesting properties.

Some of the complexity is passed to the routine pointed to. The routine must obey some standard protocol - it's one of a set of routines invoked identically - but beyond that, what it does is its business alone. The complexity is distributed.

There is this idea of a protocol, in that all functions used similarly must behave similarly. This makes for easy documentation, testing, growth and even making the program run distributed over a network - the protocol can be encoded as remote procedure calls.

I argue that clear use of function pointers is the heart of object-oriented programming. Given a set of operations you want to perform on data, and a set of data types you want to respond to those operations, the easiest way to put the program together is with a group of function pointers for each type. This, in a nutshell, defines class and method. The O-O languages give you more of course - prettier syntax, derived types and so on - but conceptually they provide little extra.

Combining data-driven programs with function pointers leads to an astonishingly expressive way of working, a way that, in my experience, has often led to pleasant surprises. Even without a special O-O language, you can get 90% of the benefit for no extra work and be more in control of the result. I cannot recommend an implementation style more highly. All the programs I have organized this way have survived comfortably after much development - far better than with less disciplined approaches. Maybe that's it: the discipline it forces pays off handsomely in the long run.

Debugging

``C Code. C code run. Run, code, run... PLEASE!!!'' - Barbara Tongue

If you use enums, the first enum constant should have a non-zero value, or the first constant should indicate an error.

enum { STATE_ERR, STATE_START, STATE_NORMAL, STATE_END } state_t;
enum { VAL_NEW=1, VAL_NORMAL, VAL_DYING, VAL_DEAD } value_t;
Uninitialized values will then often ``catch themselves''.

Check for error return values, even from functions that ``can't'' fail. Consider that close() and fclose() can and do fail, even when all prior file operations have succeeded. Write your own functions so that they test for errors and return error values or abort the program in a well-defined way. Include a lot of debugging and error-checking code and leave most of it in the finished product. Check even for ``impossible'' errors. [8]

Use the assert facility to insist that each function is being passed well-defined values, and that intermediate results are well-formed.

Build in the debug code using as few #ifdefs as possible. For instance, if ``mm_malloc'' is a debugging memory allocator, then MALLOC will select the appropriate allocator, avoids littering the code with #ifdefs, and makes clear the difference between allocation calls being debugged and extra memory that is allocated only during debugging.

#ifdef DEBUG
#	define MALLOC(size) (mm_malloc(size))
#else
#	define MALLOC(size) (malloc(size))
#endif

Check bounds even on things that ``can't'' overflow. A function that writes on to variable-sized storage should take an argument maxsize that is the size of the destination. If there are times when the size of the destination is unknown, some `magic' value of maxsize should mean ``no bounds checks''. When bound checks fail, make sure that the function does something useful such as abort or return an error status.

/*
 * INPUT: A null-terminated source string `src' to copy from and
 * a `dest' string to copy to. `maxsize' is the size of `dest'
 * or UINT_MAX if the size is not known. `src' and `dest' must
 * both be shorter than UINT_MAX, and `src' must be no longer than
 * `dest'.
 * OUTPUT: The address of `dest' or NULL if the copy fails.
 * `dest' is modified even when the copy fails.
 */
char *
copy (char *dest, size_t maxsize, char *src)
{
	char *dp = dest;

	while (maxsize-- > 0)
		if ((*dp++ = *src++) == '\0')
			return (dest);

	return (NULL);
}

In all, remember that a program that produces wrong answers twice as fast is infinitely slower. The same is true of programs that crash occasionally or clobber valid data.

Portability

``C combines the power of assembler with the portability of assembler.''
- Anonymous, alluding to Bill Thacker.

The advantages of portable code are well known. This section gives some guidelines for writing portable code. Here, ``portable'' means that a source file can be compiled and executed on different machines with the only change being the inclusion of possibly different header files and the use of different compiler flags. The header files will contain #defines and typedefs that may vary from machine to machine. In general, a new ``machine'' is different hardware, a different operating system, a different compiler, or any combination of these. Reference [1] contains useful information on both style and portability. The following is a list of pitfalls to be avoided and recommendations to be considered when designing portable code:

ANSI C

Modern C compilers support the ANSI standard C [16]. Write code to run under standard C, and use features such as function prototypes, constant storage, and volatile storage. Standard C improves program performance by giving better information to optimizers. Standard C improves portability by insuring that all compilers accept the same input language and by providing mechanisms that try to hide machine dependencies or emit warnings about code that may be machine-dependent.

Formatting

Note that under ANSI C, the `#' for a preprocessor directive must be the first non-whitespace character on a line. Use this feature to improve the formatting of your files.

An ``#ifdef NAME'' should end with either ``#endif'' or ``#endif /* NAME */'', not with ``#endif NAME''. The comment should not be used on short #ifdefs, as it is clear from the code.

ANSI trigraphs may cause programs with strings containing ``??'' may break mysteriously.

The style for ANSI C is the same as for regular C, with two notable exceptions: storage qualifiers and parameter lists.

Because const and volatile have strange binding rules, each const or volatile object should have a separate declaration.

int const *s;		/* YES */
int const *s, *t;	/* NO */

Prototyped functions merge parameter declaration and definition in to one list. Parameters should be commented in the function comment.

/*
 * `bp': boat trying to get in.
 * `stall': a list of stalls, never NULL.
 * returns stall number, 0 => no room.
 */
int
enter_pier (boat_t const *bp, stall_t *stall)
{
	...

Pragmas

Pragmas are used to introduce machine-dependent code in a controlled way. Obviously, pragmas should be treated as machine dependencies. Unfortunately, the syntax of ANSI pragmas makes it impossible to isolate them in machine-dependent headers.

Pragmas are of two classes. Optimizations may safely be ignored. Pragmas that change the system behavior (``required pragmas'') may not. Required pragmas should be #ifdeffed so that compilation will abort if no pragma is selected.

Two compilers may use a given pragma in two very different ways. For instance, one compiler may use ``haggis'' to signal an optimization. Another might use it to indicate that a given statement, if reached, should terminate the program. Thus, when pragmas are used, they must always be enclosed in machine-dependent #ifdefs. Pragmas must always be #ifdefed out for non-ANSI compilers. Be sure to indent the `#' character on the #pragma, as older preprocessors will halt on it otherwise.

#if defined(__STDC__) && defined(USE_HAGGIS_PRAGMA)
	#pragma (HAGGIS)
#endif
``The `#pragma' command is specified in the ANSI standard to have an arbitrary implementation-defined effect. In the GNU C preprocessor, `#pragma' first attempts to run the game `rogue'; if that fails, it tries to run the game `hack'; if that fails, it tries to run GNU Emacs displaying the Tower of Hanoi; if that fails, it reports a fatal error. In any case, preprocessing does not continue.''
- Manual for the GNU C preprocessor for GNU CC 1.34.

Special Considerations

This section contains some miscellaneous do's and don'ts.

Make

One very useful tool is make [7]. During development, make recompiles only those modules that have been changed since the last time make was used. It can be used to automate other tasks, as well. Some common conventions include:

all
always makes all binaries
clean
remove all intermediate files
debug
make a test binary 'a.out' or 'debug'
depend
make transitive dependencies
install
install binaries, libraries, etc.
deinstall
back out of ``install''
print/list
make a hard copy of all source files
shar
make a shar of all source files
spotless
make clean, use revision control to put away sources. Note: doesn't remove Makefile, although it is a source file
source
undo what spotless did
tags
run ctags, (using the -t flag is suggested)
rdist
distribute sources to other hosts
zip
create a zip file for distribution file.c
check out the named file from revision control
In addition, command-line defines can be given to define either Makefile values (such as ``CFLAGS'') or values in the program (such as ``DEBUG'').

Project-Dependent Standards

Individual projects may wish to establish additional standards beyond those given here. The following issues are some of those that should be addressed by each project program administration group.

Conclusion

A set of standards has been presented for C programming style. Among the most important points are:

As with any standard, it must be followed if it is to be useful. If you have trouble following any of these standards don't just ignore them. Talk with an experienced programmer.

References

 1. B.A. Tague, C Language Portability, Sept 22, 1977. This document issued by department 8234 contains three memos by R.C. Haight, A.L. Glasser, and T.L. Lyon dealing with style and portability.
 2. S.C. Johnson, Lint, a C Program Checker, USENIX Unix Supplementary Documents, November 1986.
 3. R.W. Mitze, The 3B/PDP-11 Swabbing Problem, Memorandum for File, 1273-770907.01MF, September 14, 1977.
 4. R.A. Elliott and D.C. Pfeffer, 3B Processor Common Diagnostic Standards- Version 1, Memorandum for File, 5514-780330.01MF, March 30, 1978.
 5. R.W. Mitze, An Overview of C Compilation of Unix User Processes on the 3B, Memorandum for File, 5521-780329.02MF, March 29, 1978.
 6. B.W. Kernighan and D.M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall 1978, Second Ed. 1988, ISBN 0-13-110362-8.
 7. S.I. Feldman, Make - A Program for Maintaining Computer Programs, USENIX Unix Supplementary Documents, November 1986.
 8. Ian Darwin and Geoff Collyer, Can't Happen or /* NOTREACHED */ or Real Programs Dump Core, USENIX Association Winter Conference, Dallas 1985 Proceedings.
 9. Brian W. Kernighan and P. J. Plauger The Elements of Programming Style. McGraw-Hill, 1974, Second Ed. 1978, ISBN 0-07-034-207-5.
 10. J. E. Lapin Portable C and UNIX System Programming, Prentice Hall 1987, ISBN 0-13-686494-5.
 11. Ian F. Darwin, Checking C Programs with lint, O'Reilly & Associates, 1989. ISBN 0-937175-30-7.
 12. Andrew R. Koenig, C Traps and Pitfalls, Addison-Wesley, 1989. ISBN 0-201-17928-8.
 13. Samuel P. Harbison and Guy L. Steele Jr. C: A Reference Manual 1984, 1987 ISBN is 0-13-109802-0
 14. Mark Horton Portable C Software Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ 1990 ISBN is 0-13-868050-7
 15. Rob Pike Notes on Programming in C
 16. American National Standard for Information Systems - Programming Language - C: ANSI X3.159-1989, December, 1989. Published by the American National Standards Institute, 1430 Broadway, New York, New York 10018.

Πως να γράφετε και να μη γράφετε μια εκτενή περίληψη (executive summary/abstract/review)

Παράδειγμα από την Οδύσσεια: Λάθος

Το έργο αυτό εξετάζει το ταξίδι του κεντρικού ήρωα μέχρι την πατρίδα του. Η πρώτη ραψωδία ασχολείται με τις αποφάσεις των θεών του Ολύμπου σχετικά με τον Οδυσσέα και τη συμπεριφορά των μνηστήρων. Η επόμενη ραψωδία περιγράφει τις ενέργειες του Τηλέμαχου σχετικά με την αναζήτηση του πατέρα του και τα νέα που μαθαίνει. Στη συνέχεα περιγράφεται το ταξίδι του Οδυσσέα και ο τρόπος που καταλήγει στο παλάτι του πατέρα της Ναυσικάς καθώς και τις συζητήσεις που έχει ο Οδυσσέας εκεί και τη συμμετοχή του στους αγώνες. Η ραψωδία που ακολουθεί περιλαμβάνει τις περιγραφές του Οδυσσέα σχετικά με την άλωση της Τροίας, την τροφή των Λωτοφάγων, τον Κύκλωπα, τον Αίολο και τα δώρα του, τους Λαστρυγώνες, την Κίρκη και το ταξίδι του στον ´Αρη. Ο Οδυσσέας συνεχίζει περιγράφοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε από τις Σειρήνες, τη Χάρυβδη και τη Σκύλλα καθώς και την παρεξήγηση που συνέβη στο νησί του Ήλιου. Το έργο συνεχίζει με την περιγραφή της αποστολής του Οδυσσέα στην Ιθάκη και τον τρόπο φιλοξενίας του βοσκού Εύμαιου. Εκτενώς ακόμα περιγράφονται οι ενέργειες της Αθηνάς σχετικά με τον Τηλέμαχο, τον Οδυσσέα και τους συγγενείς των μνηστήρων. Η αλαζονική συμπεριφορά των μνηστήρων παρουσιάζεται με μελανά χρώματα. Στο τέλος του έργου περιλαμβάνεται εκτενής αφήγηση των διαδικασιών με τις οποίες ο Οδυσσέας κατατροπώνει τους μνηστήρες, και αναγνωρίζεται από την Πηνελόπη.

(Το παραπάνω είναι απλώς αφήγηση του πίνακα περιεχομένων. Είναι αόριστο και χρησιμοποιεί υπερβολικά την παθητική φωνή. Δεν μας δίνει να καταλάβουμε τα πραγματικά γεγονότα της ιστορίας)

Παράδειγμα από την Οδύσσεια: Σωστό (σύντομη περίληψη)

Οι θεοί στον Όλυμπο αποφασίζουν ότι ο Οδυσσέας έχει παραμείνει πολύ καιρό στο νησί της Καλυψούς ενώ παράλληλα οι μνηστήρες ζητούν επίμονα το χέρι της Πηνελόπης. Ο Δίας στέλνει τον Ερμή στην Καλυψώ να της ζητήσει να αφήσει τον Οδυσσέα. Το καράβι όμως του Οδυσσέα καταστρέφεται και ο Οδυσσέας μισοπνιγμένος προσφεύγει ως ικέτης στην πριγκίπισσα Ναυσικά. Στο δείπνο αποκαλύπτει το όνομά του και περιγράφει την άλωση της Τροίας και την τροφή των Λωτοφάγων που έκανε τους συντρόφους του να χάσουν τη διάθεση να επιστρέψουν. Αναφέρει ακόμα το μονόφθαλμο ανθρωποφάγο Κύκλωπα και εξηγεί πως τον τύφλωσαν και του ξέφυγαν κρεμασμένοι κάτω από τα πρόβατα. Στη συνέχεια ο Αίολος τους έδωσε καλό άνεμο για το δρόμο, αλλά οι σύντροφοί του άνοιξαν τον ασκό με τους άλλους ανέμους και ελευθέρωσαν έναν τυφώνα που τους γύρισε στους Λαιστρυγόνες - γίγαντες που τους βομβάρδιζαν με τεράστιους βράχους. Οι λίγοι που γλίτωσαν κατέληξαν στη νησί της μάγισσας Κίρκης που τους μεταμόρφωσε σε χοίρους. Χάρη στις συμβουλές του μάντη Τειρεσία ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι γλίτωσε από τις σειρήνες που καλούσαν τους ταξιδιώτες με πλανερά τραγούδια και από τη δίνη της Χάρυβδης. Όταν ο Οδυσσέας έφθασε στην Ιθάκη, σχεδίασε μαζί με τον Τηλέμαχο πώς θα κατατροπώσουν τους μνηστήρες. Ο Οδυσσέας επέστρεψε στο παλάτι μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο. Η Πηνελόπη είπε στους μνηστήρες πως όποιος περάσει τη χορδή στο τόξο του Οδυσσέα και με αυτό στείλει ένα βέλος μέσα από 12 μάτια τσεκουριών θα πάρει το χέρι της. Μόνο ο Οδυσσέας τα κατάφερε, και, στη συνέχεια, μαζί με τον Τηλέμαχο και δύο βοσκούς κατατρόπώσαν τους μνηστήρες. Στη σύγκρουση που ακολούθησε την επόμενη μέρα με τους συγγενείς των μνηστήρων η Αθηνά επεμβαίνει και καλεί όλους να ζήσουν από εκεί και πέρα ειρηνικά.

Παράδειγμα από την Οδύσσεια: Σωστό (εκτενής περίληψη)

Οι θεοί στον Όλυμπο αποφασίζουν ότι ο Οδυσσέας έχει παραμείνει πολύ καιρό στο νησί της Καλυψούς. Οι μνηστήρες ζητούν επίμονα το χέρι της Πηνελόπης, ενώ ο Δίας τους στέλνει ένα χρησμό που προδικάζει την καταστροφή τους. Ο γιος του Οδυσσέα, Τηλέμαχος, πηγαίνει στο βασιλιά Νέστορα για να πληροφορηθεί για τον πατέρα του. Ο Νέστορας του αναφέρει ότι οι περισσότεροι Έλληνες έχουν επιστρέψει από την Τροία εκτός από δύο: τον Μενέλαο, ο οποίος χάνοντας το δρόμο έμεινε επτά χρόνια στην Αίγυπτο, και τον Οδυσσέα. Ο Νέστορας διαθέτει μια άμαξα στον Τηλέμαχο για να πάει στο Μενέλαο, ο οποίος τον πληροφορεί ότι ο Οδυσσέας παραμένει, παρά τη θέλησή του, κοντά στην Καλυψώ. Ο Δίας στέλνει τον Ερμή στην Καλυψώ να της ζητήσει να αφήσει τον Οδυσσέα. Το καράβι όμως του Οδυσσέα καταστρέφεται από την οργή του Ποσειδώνα και ο Οδυσσέας βγαίνει στη στεριά μισοπνιγμένος. Προσφεύγει ως ικέτης στην πριγκίπισσα Ναυσικά. Στο δείπνο που του παραθέτει ο βασιλιάς πατέρας της ο Οδυσσέας δακρύζει όταν ακούει ένα τραγούδι για τον Τρωικό πόλεμο. Ο Οδυσσέας τότε αποκαλύπτει το όνομά του και περιγράφει την άλωση της Τροίας και την τροφή των Λωτοφάγων που έκανε τους συντρόφους του να χάσουν τη διάθεση να επιστρέψουν στην πατρίδα. Αναφέρει ακόμα το μονόφθαλμο Κύκλωπα που έφαγε δύο συντρόφους του και εξηγεί πως κατάφεραν να του ξεφύγουν κρεμασμένοι κάτω από τα πρόβατα, αφού πριν τον είχαν τυφλώσει. Στη συνέχεια ο Αίολος τους έδωσε καλό άνεμο για το δρόμο, αλλά οι σύντροφοί του άνοιξαν τον ασκό με τους άλλους ανέμους που είχε δώσει στον Οδυσσέα νομίζοντας πως ήταν λάφυρα και ελευθέρωσαν έναν τυφώνα που τους γύρισε στους Λαιστρυγόνες - γίγαντες που τους βομβάρδιζαν με τεράστιους βράχους. Οι λίγοι που γλίτωσαν κατέληξαν στη νησί της μάγισσας Κίρκης. Αυτή μεταμόρφωσε τους συντρόφους τού Οδυσσέα σε χοίρους, ο ίδιος τη γλίτωσε χάρη σε ένα βοτάνι που του είχε δώσει ο Ερμής. Η Κίρκη του είπε πως για να επιστρέψει στην πατρίδα του θα πρέπει να περάσει από τον Αδη. Εκεί ο τυφλός μάντης Τειρεσίας του έδωσε συμβουλές για το υπόλοιπο ταξίδι. Έτσι, πίσω στη θάλασσα γλίτωσε από τις σειρήνες που καλούσαν τους ταξειδιώτες με πλανερά τραγούδια, κυβερνώντας το πλοίο δεμένος στο κατάρτι, και από τη δίνη της Χάρυβδης, ενώ έχασε έξι συντρόφους του από τη Σκύλλα. Στο νησί του Ήλιου που κατέληξαν οι υπόλοιποι σύντροφοί του, προκάλεσαν την οργή του και τον καταστροφικό κεραυνό του Δία θυσιάζοντας τα κοπάδια του παρά τις προειδοποιήσεις του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας τελείωσε τη διήγηση του λέγοντας πως μόνος αυτός κατέληξε στο νησί της Καλυψούς. Ο βασιλιάς Αλκίνοος έδωσε αμέσως διαταγές να τον στείλουν στην Ιθάκη. Όταν έφθασε εκεί η Αθηνά τον μεταμορφώνει αμέσως σε γέρο και τον συμβουλεύει να συναντήσει τον γέρο βοσκό Εύμαιο. Αν και δεν του αποκαλύπτει την ταυτότητά του ο Εύμαιος τον φιλοξενεί υποδειγματικά. Η Αθηνά καλεί τον Τηλέμαχο να επιστρέψει σπίτι και τον συμβουλεύει πώς να αποφύγει την παγίδα των μνηστήρων. Ο Τηλέμαχος επιστρέφοντας αναγνωρίζει τον Οδυσσέα τον οποίο η Αθηνά έχει μεταμορφώσει στην παλιά του μορφή και μαζί σχεδιάζουν πώς θα κατατροπώσουν τους μνηστήρες. Ο Οδυσσέας επιστρέφει στο παλάτι μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο. Ο σκύλος του τον αναγνωρίζει και αμέσως μετά ψοφάει. Όταν ζητάει τροφή από τους μνηστήρες ο Αντίνοος τον βρίζει και τον χτυπάει. Ο Οδυσσέας δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του στην Πηνελόπη, η οποία βάζει τη δούλα Ευρύκλεια να του πλύνει τα πόδια, και τότε αυτή αναγνωρίζει ένα σημάδι στο πόδι του, αλλά ο Οδυσσέας την παρακαλεί να μην τον αποκαλύψει. Η Πηνελόπη λέει στους μνηστήρες πως όποιος περάσει τη χορδή στο τόξο του Οδυσσέα και με αυτό στείλει ένα βέλος μέσα από 12 μάτια τσεκουριών θα πάρει το χέρι της. Μόνο ο Οδυσσέας τα καταφέρνει, και μαζί με τον Τηλέμαχο και δύο βοσκούς κατατροπώνουν τους μνηστήρες. Η Πηνελόπη όμως δεν πιστεύει την ταυτότητα του Οδυσσέα μέχρι που αυτός της θυμίζει πώς είχε φτιάξει το κρεβάτι τους σε κορμό ζωντανής ελιάς, με το παλάτι κατασκευασμένο μετά γύρω του. Την επόμενη μέρα συναντά τον πατέρα του, τον παλιό βασιλιά Λαέρτη και μαζί με τον Τηλέμαχο ερίζουν με τους συγγενείς των μνηστήρων. Η Αθηνά επεμβαίνει και καλεί όλους να ζήσουν από εκεί και πέρα ειρηνικά.

Παράδειγμα από σχολικό βοήθημα: Αρχικό κείμενο

Το παρακάτω κείμενο, με τίτλο «Μεταλλαγμένα τρόφιμα. Λύση ή απειλή;», παρά τις αδυναμίες του, έχει χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα για τη συγγραφή περίληψης σε βοήθημα για μαθητές λυκείου (https://www.taexeiola.gr/%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CF%89-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7/) και εμφανίζεται πρώτο σε σχετική αναζήτησή.

«Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα μπορούν να δώσουν μια λύση στο επισιτιστικό πρόβλημα των χωρών που υποφέρουν. Στις Δυτικές χώρες όμως, είναι ακόμα περισσότεροι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι τα μεταλλαγμένα τρόφιμα αποτελούν απειλή για την υγεία των καταναλωτών. Ποιο δρόμο πρέπει να διαλέξουμε άραγε; Ας δούμε για αρχή τι εννοούμε με τον όρο «μεταλλαγμένα». Μεταλλαγμένα καλούνται τα προϊόντα που παράγονται στο εργαστήριο έπειτα από εφαρμογή της γενετικής μηχανικής. Σαν σκοπό τους έχουν την εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών ή την ενίσχυση κάποιων υπαρχόντων σε διάφορα προϊόντα, εισάγοντας με την βοήθεια της γενετικής γονίδια από έναν ιό ή βακτήριο ή ακόμα και από κάποιο φυτό ή ζώο, σε ένα διαφορετικό οργανισμό, για παράδειγμα ένα καλλιεργούμενο φυτό. Το αποτέλεσμα συνήθως αποσκοπεί στην εμφάνιση ανθεκτικών χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα, αντοχή των φυτών στην ξηρασία ή σε ακατάλληλές καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξή τους σε διαφορετικά από τα προβλεπόμενα κλίματα.

Το παραπάνω παράδειγμα, αποτελεί τον κύριο λόγο που προβάλλεται από τους υποστηρικτές αυτής της διαδικασίας, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί λύση στο επισιτιστικό πρόβλημα των χωρών του τρίτου κόσμου. Για παράδειγμα, με την δημιουργία ενός μεταλλαγμένου προϊόντος, μπορεί να κατασκευαστεί ένα υβρίδιο λαχανικών που να αντέχει στα ξηρά κλίματα ή ένα αντίστοιχο υβρίδιο σιτηρών που να μπορεί να δώσει μεγάλη παραγωγή προϊόντων, χωρίς ιδιαίτερη ποσότητα νερού. Η αλήθεια είναι, ότι αυτή η λύση φαντάζει ιδανική και ικανή να σώσει πολλές ζωές.

Από την άλλη πλευρά, όσοι αντιτίθενται στην παραγωγή μεταλλαγμένων τροφίμων, παρουσιάζουν σαν κύριο πρόβλημα την ανάπτυξη χαρακτηριστικών έξω από τη φύση, αλλά και την ανάπτυξη γονίδιων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Συμπερασματικά, το αποτέλεσμα της δημιουργίας μεταλλαγμένων τροφίμων μπορεί να αποτελεί άμεση λύση για ορισμένες περιπτώσεις αλλά λόγω της πρόσφατης έντονης δραστηριότητας των γενετιστών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα μελλοντικά αποτελέσματα της χρήσης των μεταλλαγμένων προϊόντων στην δημόσια υγεία. Οπότε το δίλημμα παραμένει: Να σώσουμε κάποιες ζωές σήμερα, αλλά να βάλουμε σε κίνδυνο τις ζωές των παιδιών μας σε μερικά χρόνια;»

Μαρία Τουμπή

Παράδειγμα από σχολικό βοήθημα: Ακατάλληλη προτεινόμενη περίληψη

H προτεινόμενη περίληψη συνοψίζει κυρίως το είδος του περιεχομένου της κάθε παραγράφου του αρχικού κειμένου, αλλά δεν μας διαφωτίζει ιδιαίτερα για το πραγματικό περιεχόμενό του. Ο αναγνώστης θα χρειαστεί τελικά να ανατρέξει στο πλήρες κείμενο για να καταλάβει το θέμα.

«Η αρθρογράφος πραγματεύεται το ζήτημα των μεταλλαγμένων τροφίμων και διερωτάται εάν αποτελούν λύση για το επισιτιστικό πρόβλημα ή απειλή για τους καταναλωτές. Αρχικά, μέσω της διατύπωσης του ορισμού των «μεταλλαγμένων προϊόντων», αναφέρεται με παραδείγματα στον σκοπό, τον τρόπο, αλλά και στα αποτελέσματα της παραγωγής τους. Στη συνέχεια, παραθέτει τα επιχειρήματα που τίθενται υπέρ και κατά της χρήσης τους. Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι αν και τα μεταλλαγμένα προϊόντα δύνανται να αποτελέσουν λύση σε κάποια προβλήματα, δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί άμεσα η αποτελεσματικότητα ή η επικινδυνότητά τους λόγω της πρωιμότητας των ερευνών σε αυτόν τον τομέα.»

94 λέξεις

Παράδειγμα από σχολικό βοήθημα: Περιεκτικότερη περίληψη

Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, αυτά δηλαδή που παράγονται με τη χρήση γενετικής μηχανικής, αποτελούν αμφιλεγόμενη λύση για το επισιτιστικό πρόβλημα. Αν και η ανθεκτικότητά τους στην ξηρασία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή τροφίμων σε δύσκολες συνθήκες, οι αντιτιθέμενοι σε αυτά φοβούνται ότι μπορεί στο μέλλον να βρεθούν χαρακτηριστικά που να τα καθιστούν επικίνδυνα για τη φύση και τη δημόσια υγεία. Συνεπώς υπάρχει δίλημμα μεταξύ των ζωών που θα σωθούν σήμερα και των άγνωστων μελλοντικών συνεπειών.

74 λέξεις

Βιβλιογραφία (άλλη προσέγγιση)

Καταργημένα θέματα ερευνητικών εργασιών 1996-2016

Αποθετήριο εργασιών του ΟΠΑ (καταργήθηκε 2016)

Στόχος της εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός αποθετηρίου εργασιών και τεχνικών αναφορών (working papers, technical reports) για το ΟΠΑ. Περιλαμβάνει: Το σύστημα θα χρησιμοποιεί διεπαφές RADIUS του ΟΠΑ για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και EPIC (http://epic.grnet.gr/guides/overview/) του ΕΔΕΤ για τη δημιουργία αναγνωριστικών DOI.

Εργαλεία του Unix στο περιβάλλον Eclipse (καταργήθηκε 2016)

Τα εργαλεία που παρέχει μέσω της γραμμής εντολών το λειτουργικό σύστημα Unix (και Linux) είναι εξαιρετικά ισχυρά, αλλά για πολλούς δύσχρηστα. Έτσι αρκετοί προγραμματιστές χρησιμοποιούν ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης, όπως το Eclipse και το Visual Studio, τα οποία παρέχουν εύκολες στη χρήση, αλλά σε πολλούς τομείς περιορισμένες δυνατότητες. Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη στο περιβάλλον Eclipse μιας εύχρηστης διεπαφής για την εκτέλεση εργασιών με τα εργαλεία του Unix. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων είναι τα find, grep, sort, uniq, wc, sed, awk, stat, jot, tar, nm, diff, comm, head, tail, fmt, και xargs. Μέσω της διεπαφής αυτής θα μπορούν οι χρήστες να επιλέγουν εργαλεία, να καθορίζουν τις παραμέτρους τους, να τα συνδέουν μεταξύ τους, να τους παρέχουν δεδομένα από το περιβάλλον Eclipse, και να βλέπουν τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

Διαδικτυακή διεπαφή αποσφαλματωτή (καταργήθηκε 2016)

Η διεπαφή κειμένου που προσφέρει ο αποσφαλματωτής gdb δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστη. Πολλές λειτουργίες, όπως η τοποθέτηση σημείων διακοπής και η παρακολούθηση ροής του προγράμματος, πραγματοποιούνται με τρόπο που δεν είναι διαισθητικός. Από την άλλη πλευρά οι περισσότερες γραφικές διεπαφές διορθωτών δεν είναι μεταφέρσιμες ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η εργασία περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας διαδικτυακής διεπαφής στον αποσφαλματωτή gdb, αντίστοιχης με αυτή που παρέχεται από την εφαρμογή RStudio (http://rstudio.org/) για το έργο R (http://www.r-project.org/). Η υλοποίηση θα μπορούσε να βασιστεί στη χρήση της υπάρχουσας διεπαφής GDB/MI (machine interface), στη βιβλιοθήκη SWILL και στη τεχνολογία AJAX (asynchronous Javascript and XML). Η βιβλιοθήκη SWILL επιτρέπει την λειτουργία εφαρμογών ως διαδικτυακών εξυπηρετητών. Έτσι, ο προτεινόμενος συνδυασμός παρέχει μια μεταφέρσιμη γραφική διεπαφή μέσω ενός οποιουδήποτε φυλλομετρητή, η οποία μάλιστα έχει ως πρόσθετο πλεονέκτημα να είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο.

Βιβλιογραφία

Το πρόβλημα της διαδοχικής τρωτότητας στις υπηρεσίες του παγκοσμίου ιστού (καταργήθηκε 2016)

Το πρόβλημα της διαδοχικής τρωτότητας ανακύπτει όταν πρέπει να εξεταστεί αν μια ομάδα ασφαλών συστημάτων διασυνδεδεμένων με ασφαλή τρόπο αποτελεί ένα ασφαλές κατανεμημένο σύστημα. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν ένας αντίπαλος μπορεί, εκμεταλλευόμενος τις δικτυακές συνδέσεις, να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες υψηλότερου επίπεδου εμπιστευτικότητας από αυτές που θα του επιτρεπόταν από το κάθε ένα σύστημα ξεχωριστά. Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του προβλήματος σε πρακτικά σενάρια που προκύπτουν σήμερα μέσω της διασύνδεσης υπηρεσιών που προσφέρονται στον παγκόσμιο ιστό. Διασυνδέσεις που μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα στα σενάρια που θα εξεταστούν είναι, μεταξύ άλλων οι παρακάτω.

Βιβλιογραφία

Αξιολόγηση του έργου της μετάβασης λογισμικού στο πρότυπο IPv6 (καταργήθηκε 2016)

Αργά ή γρήγορα όλο το λογισμικό που έχει διαδικτυακές διεπαφές θα χρειαστεί να προσαρμοστεί στην επόμενη γενιά του διαδικτυακού πρωτοκόλλου IP, την έκδοση 6 (IPv6). Η μετάβαση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί, διότι ο αριθμός των διαθέσιμων διευθύνσεων της τρέχουσας έκδοσης IPv4 κοντεύει να εξαντληθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να τίθενται εμπόδια στη διάδοση του διαδικτύου, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στόχος της εργασίας είναι η αξιολόγηση του απαιτούμενου έργου, μέσω της άντλησης εμπειρικών δεδομένων από υπάρχοντα έργα ανοικτού λογισμικού.

Στα πλαίσια της εργασία θα εξεταστούν τα παρακάτω δύο στοιχεία:

 1. Το ποσοστό των εφαρμογών που είναι συμβατές με το πρότυπο IPv6.
 2. Το έργο που απαιτήθηκε για την προσαρμογή της κάθε εφαρμογής στο πρότυπο IPv6.

Βιβλιογραφία

Μετρικές ποιότητας λογισμικού κατά τον Christopher Alexander (καταργήθηκε 2016)

O αρχιτέκτων Christopher Alexander έχει ορίσει μια σειρά από σχεδιαστικές ιδιότητες που περιστρέφονται γύρω από τον ορισμό κέντρων. Η ικανοποίηση των αντικειμενικών αυτών ιδιοτήτων συνιστά κατά τον Alexander μια έκφραση ποιότητας. Οι ιδιότητες αυτές είναι η κλίμακα σε διάφορα επίπεδα, ένα ισχυρό κέντρο, τα όρια, η εναλλασσόμενη επανάληψη, ο θετικός χώρος, το Καλό σχήμα, η βαθιά αλληλοσύνδεση, η αντίθεση, η κλιμάκωση, η τραχύτητα, η ηχώ, το κενό, η απλότητα και εσωτερική ηρεμία και το ένα με τον κόσμο. Στόχος της εργασίας είναι ο ορισμός και η υλοποίηση μετρικών που θα βρίσκουν χαρακτηριστικά της ποιότητας σύμφωνα με τους ορισμούς του Alexander.

Βιβλιογραφία

Η ροή σκέψης της Wikipedia (καταργήθηκε 2016)

H ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://www.wikipedia.org) παρέχει στον παγκόσμιο ιστό πάνω από δύο εκατομμύρια άρθρα δομημένα σε μορφή πλούσιου υπερκειμένου. Το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας είναι διαθέσιμο σε μορφή βάσης δεδομένων.

Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των ιδιοτήτων της Wikipedia ως γράφου και η αποδοτική δημιουργία οπτικοποίησης των συνδέσμων κάθε λήμματος με τρόπο που να επιτρέπει στο χρήση να πλοηγείται οπτικά ανάμεσα στα λήμματα. Για να είναι χρήσιμη η παράσταση αυτή θα πρέπει να φαίνονται όχι μόνο οι σύνδεσμοι των άμεσα συνδεδεμένων λημμάτων, αλλά και αρκετές επόμενες σειρές. Η οπτικοποίηση θα βοηθά το χρήστη να πλοηγείται προς λήμματα-κόμβους με ικανό αριθμό υπερσυνδέσμων.

Εναλλακτικά, το περιεχόμενο της Wikipedia μπορεί να παρουσιαστεί σε εικαστική μορφή (π.χ. screen saver). Άρθρα που περιέχουν εικόνες καλής ποιότητας συνδέονται μεταξύ τους σε γράφο τον οποίο το πρόγραμμα ακολουθεί, δείχοντας την κάθε εικόνα στην οθόνη του υπολογιστή. Παλαιότερες εικόνες θα μπορούσαν να απομακρύνονται και να μικραίνουν σε μέγεθος, π.χ. κινούμενες σε σχήμα σπείρας προς το κέντρο της οθόνης.

Βιβλιογραφία

Ελέγχος διεπαφών σε προγράμματα Java (καταργήθηκε 2016)

Σύγχρονα προγράμματα όλο και συχνότερα υλοποιούν τη λειτουργικότητά τους μέσω διεπαφών έτοιμων κλάσεων. Ο μεγάλος αριθμός των έτοιμων κλάσεων έχει ως αποτέλεσμα προγράμματα στατικού ελέγχου του κώδικα να χρειάζονται εξειδικευμένο κώδικα για να βρουν λάθη στις κλήσεις των μεθόδων τους. Για το λόγο αυτό προτείνουμε ο έλεγχος διεπαφών να αποτελεί τμήμα της διεπαφής και όχι του προγράμματος στατικού ελέγχου. Η δυνατότητα αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί ( http://www.spinellis.gr/sw/api-verify/) (Spinellis and Louridas) στο πρόγραμμα FindBugs (http://findbugs.sourceforge.net/) (Hovemeyer and Pugh, 2004). Η εργασία έχει ως στόχο να προσθέσει ελέγχους σε σημαντικές κλάσεις της Java και να μετρήσει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου με την εφαρμογή της σε μεγάλες βάσεις ανοικτού κώδικα.

Βιβλιογραφία

Επεκτάσεις UML στο περιβάλλον AT&T Graphviz (καταργήθηκε 2016)

Το περιβάλλον Graphviz της AT&T επιτρέπει το δηλωτικό καθορισμό γραφημάτων χωρίς τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό τα γραφήματα μπορούν εύκολα να παραχθούν αυτόματα από άλλα εργαλεία, να ελεχθούν ως προς τις αλλαγές και τις διαμορφώσεις τους, να επαναχρησιμοποιηθούν και να τεκμηριωθούν. Για παράδειγμα η περιγραφή αριστερά δημιουργεί αυτόματα το διάγραμμα που εμφανίζεται δεξιά:
digraph G {
	main->usage;
	main->fprintf;
	main->exit;
	usage->fprintf;
	usage->exit;
}
Δύο ξεχωριστά εργαλεία, το dot και το neato επιτρέπουν το σχεδιασμό κατευθυνόμενων ή μη γράφων. Το περιβάλλον Graphviz είναι διαθέσιμο από το Internet σε μορφή ανοικτού κώδικα.

Το σύστημα UMLGraph (http://www.umlgraph.org) επιτρέπει το σχεδιασμό διαγραμμάτων κλάσεων και ακολουθίας με δηλωτικό τρόπο. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσθήκη στο περιβάλλον Graphviz πρόσθετων εντολών για το σχεδιασμό και άλλων γραφημάτων UML. Μερικά διαγράμματα που θα μπορούσαν να υποστηρίζονται είναι:

Βιβλιογραφία

Υποστήριξη scalable vector graphics στη σουίτα Outwit (καταργήθηκε 2016)

Η σουίτα εργαλείων Outwit επιτρέπει την αλληλεπίδραση εργαλείων του Unix στο περιβάλλον των Windows. Περιέχει εργαλεία για πρόσβαση στο πρόχειρο (clipboard), στο registry, της ιδιότητες εγγράφων και σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η προσθήκη στο πρόγραμμα πρόσβασης στο πρόχειρο (winclip) της δυνατότητας αντιγραφής και επικόλλησης διανυσματικών γραφημάτων με τη μορφή Windows Metafile και Scalable Vector Graphics αντίστοιχα.

Βιβλιογραφία

Έλεγχος λαθών σε λογιστικά φύλλα (καταργήθηκε 2016)

Σύμφωνα με στοιχεία ερευνών 21-80% των λογιστικών φύλλων και 1-5% των κελιών τους περιέχουν λάθη. Η εργασία αυτή αρχικά θα διερευνήσει με εμπειρικό τρόπο (ερωτηματολόγια) συχνά λάθη που εμφανίζονται σε λογιστικά φύλλα. Στη συνέχεια θα προταθούν ευρηστικές μέθοδοι και αλγόριθμοι για τον εντοπισμό των λαθών. Με βάση τις μεθόδους αυτές θα υλοποιηθεί εργαλείο εντοπισμού λαθών με βάση τη γλώσσα ενός προγράμματος λογιστικών φύλλων (π.χ. Excel Basic).

Βιβλιογραφία

Εργαλειοθήκη βελτιστοποίησης (καταργήθηκε 2016)

Οι μη-αιτιοκρατικοί αλγόριθμοι βελτιστοποίησης όπως αυτοί που βασίζονται στην εξομοιούμενη ανόπτηση (simulated annealing) και τις γενετικές μεθόδους συχνά απαιτούν πειραματισμό για την εξεύρεση των βέλτιστων παραμέτρων και τεχνικών υλοποίησης. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας εργαλειοθήκης βελτιστοποίησης η οποία εμπεριέχοντας την υλοποίηση των παραπάνω αλγορίθμων θα επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή και αξιολόγηση διαφορετικών αλγορίθμων, τεχνικών, και παραμέτρων τους.

Βιβλιογραφία

Υλοποίηση του Μηχανισμού των Αντικυθήρων σε τρεις διαστάσεις (καταργήθηκε 2014)

O Μηχανισμός των Αντικυθήρων (http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD) είναι ένας αρχαίος μηχανικός υπολογιστής αστρονομικών φαινομένων. Στόχος της εργασίας είναι η αυτοματοποιημένη κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού ιδεατού ψηφιακού αντιγράφου του υπολογιστή σε τρεις διαστάσεις. Ιδέες για τον τρόπο υλοποίησης μπορούν να αντληθούν από την υπάρχουσα προσομοίωση του υπολογιστή σε δύο διαστάσεις ( http://www.spinellis.gr/sw/ameso/index.el.html) στο περιβάλλον Squeak EToys. Παραδοτέο της εργασίας είναι αρχείο στερεολιθογραφίας μορφότυπου STL (https://en.wikipedia.org/wiki/STL_%28file_format%29) για την κατασκευή των γραναζιών καθώς και οδηγίες συναρμολόγησής τους σε τρεις διαστάσεις. Η τοποθέτηση των γραναζιών πρέπει να ακολουθεί όσο το δυνατόν τον αρχαίο μηχανισμό. Ο σχεδιασμός των γραναζιών και οι οδηγίες συναρμολόγησης θα πρέπει να υλοποιηθούν αυτόματα από λογισμικό που θα γραφεί για το σκοπό αυτό.

Βιβλιογραφία

Έλεγχος και βελτιστοποίηση της υλοποίησης OpenMIC (καταργήθηκε 2013)

Ο μετρική MIC (maximal information coefficient) επιτρέπει την εύρεση μη προκαθορισμένων συσχετίσεων σε σύνολα δεδομένων πολλαπλών διαστάσεων. Η εργασία αυτή στοχεύει στον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση μιας υλοποίησης της μετρικής αυτής που είναι διαθέσιμη ως λογισμικό ανοικτού κώδικα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετρική αυτή υπάρχουν στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από την ομάδα που την ανακάλυψε (http://www.exploredata.net/) καθώς και το αντίστοιχο άρθρο (http://dx.doi.org/10.1126/science.1205438) που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science.

Ως βάση της εργασίας παρέχεται κώδικας (https://github.com/dspinellis/OpenMIC) που υλοποιεί τους αλγόριθμους που αναφέρονται στο άρθρο, μεταγλωττίζεται, και περνά όλους τους ελέγχους μονάδας, καθώς και η αρχική εφαρμογή (http://www.exploredata.net/Downloads) ως πλαίσιο αναφοράς.

Πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι τα παρακάτω.

Βιβλιογραφία

Ασφαλής και διαφανής βελτιστοποίηση σκληρού δίσκου (καταργήθηκε 2013)

Τα προγράμματα βελτιστοποίησης σκληρών δίσκων μεταφέρουν τα περιεχόμενα των αρχείων έτσι ώστε να καταλαμβάνουν συνεχή χώρο στην επιφάνεια του δίσκου. Ο συνηθισμένος τρόπος υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων είναι με απευθείας πρόσβαση στα αδόμητα δεδομένα του δίσκου. Ο τρόπος αυτός εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων στην περίπτωση που η βελτιστοποίηση διακοπεί από κάποιον απρόβλεπτο εξωτερικό παράγοντα, εξαρτάται άμεσα από τη δομή του δίσκου και δεν επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος παράλληλα με άλλα. Προτείνουμε την υλοποίηση προγράμματος βελτιστοποίησης το οποίο - σύμφωνα άλλωστε και με την αρχιτεκτονική λειτουργικών προγραμμάτων μικροπυρήνα - θα εργάζεται μετακινώντας αρχεία στο παρασκήνιο με βάση ευρηστικές μεθόδους προσδιορισμού αρχείων που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος.

Βιβλιογραφία

Μαθηματικοί υπολογισμοί σε δηλωτικά συστήματα διαμόρφωσης κειμένου (καταργήθηκε 2012· βλ. SWeave)

Δηλωτικά συστήματα διαμόρφωσης κειμένου (SGML, TeX, troff) παρέχουν ευέλικτες και εξελίξιμες πλατφόρμες για τη συγγραφή επιστημονικών και τεχνικών κειμένων. Ένα στοιχείο που απουσιάζει από τα συστήματα αυτά είναι η δυνατότητα δηλωτικής εισαγωγής παραμετρικών μαθηματικών υπολογισμών. Η δυνατότητα αυτή η οποία παρέχεται από τους σύγχρονους επεξεργαστές κειμένου μέσω της εισαγωγής λογιστικών φύλλων (MS-Word / Excel) μπορεί να υποστηριχτεί με τον ορισμό κατάλληλης γλώσσας και την υλοποίηση ενός ανάλογου προ-επεξεργαστή.

Βιβλιογραφία

Επεκτάσεις τις γλώσσας D (καταργήθηκε 2011)

Το Dtrace είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο ανάλυσης της απόδοσης συστημάτων. Βασίζεται σε μια γλώσσα προγραμματισμού ειδικού πεδίου (D), την οποία και ο χρήστης χρησιμοποιεί για να εισάγει μετρητές απόδοσης στον κώδικα του προγράμματος προς αξιολόγηση. Η γλώσσα D δανείζεται στοιχεία από το συντακτικό της γλώσσας C αλλά η εκτέλεσή της βασίζεται στη λογική της αναγνώρισης προτύπων (pattern matching). Αν και δίνει στο χρήστη μεγάλη ελευθερία σχετικά με τον καθορισμό σημείων μέτρησης, είναι περιοριστική αναφορικά με τις δυνατότητες επεξεργασίας των συλλεγόμενων δεδομένων και της μορφοποίησης της εξόδου των προγραμμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ποιο εξελιγμένα προγράμματα σε γλώσσα D να αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από κώδικα κάποιας άλλης γλώσσας, για παράδειγμα Perl ή Python.

Σκοπός της προτεινόμενης εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επεκτάσεων της γλώσσας D ώστε να επιτρέπει τουλάχιστο:

Ο κώδικας του Dtrace είναι ελεύθερα διαθέσιμος.

Πηγές

Εξωτερική πρόσβαση σε δομές δεδομένων STL (καταργήθηκε 2011)

Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ενδιάμεσης επαφής που θα επιτρέπει την εύκολη σύνδεση των δομών δεδομένων που παρέχει η βιβλιοθήκη STL της C++ (vector, deque, list, set, map) στους τελικούς χρήστες του προγράμματος. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους: Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί κανείς εύκολα να προσθέσει τη δυνατότητα χρήσης εντολών SQL, του φλοιού του Unix, ή XML πάνω στις δομές δεδομένων ενός προγράμματος.

Η σχεσιακή βάση δεδομένων SQLite μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί ως βιβλιοθήκη σε προγράμματα γραμμένα σε C ή C++. Επιπλέον η SQLite παρέχει μια διεπαφή ιδεατών πινάκων (http://www.sqlite.org/cvstrac/wiki?p=VirtualTableMethods) μέσω της οποίας μπορούμε να αντιστοιχίσουμε δικές μας πηγές δεδομένων σε πίνακες SQL.

Παράδειγμα κώδικα

class Employee : public SqlValueInterface {
private:
	int id;
	string givenName;
	string familyName;
	int salary;
};

main()
{
	vector <Employee> e;

	sql_register_vector("Employees", e);
	fuse_register_vector("Employees", e);
	xml_register_vector("Employees", e);
}

Παράδειγμα χρήσης

Μέσω SQL
SELECT MIN(salary), AVG(salary), MAX(salary) FROM Employees;
SELECT * FROM Employees ORDER BY familyName;
Ως αρχείο κειμένου
awk '
{ sum += $4; count++ }
END { print "Average salary is ", sum / count }
' /tmp/fuse/Employees

Σημείωση

Το τμήμα του έργου που αφορά τη σύνδεση με τη σχεσιακή βάση δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί και σε Java με τη χρήση της HSQLB και των κλάσεων που υλοποιούν περιέκτες του πακέτου java.util.

Βιβλιογραφία

Εντοπισμός θέσης με τη χρήση κυψελών κινητής τηλεφωνίας (καταργήθηκε 2011)

Κάθε κυψέλη κινητής τηλεφωνίας εκπέμπει ένα μοναδικό κωδικό. Αν φυλάξουμε την αλληλουχία των κωδικών των κυψελών που σχετίζονται με μια μετακίνηση μαζί με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της μετακίνησης αυτής, μπορούμε να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά έτσι ώστε να υπολογίσουμε τη θέση μας μόνο από το ιστορικό των κυψελών από τις οποίες έχουμε περάσει.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση αλγορίθμου που συνδυάζει τα παραπάνω δεδομένα (συντεταγμένες θέσης, προερχόμενες από GPS και κωδικούς κυψέλης, προερχόμενους από κινητό τηλέφωνο) για τον αυτόματο (προσεγγιστικό) υπολογισμό της θέσης μας.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τμήμα μιας καταγεγραμμένης διαδρομής κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισιάς και της Αττικής οδού καθώς και τις αντίστοιχες αλλαγές κυψελών.
Google Earth GSM Cell changes

Έρευνα υιοθέτησης λογισμικού ανοικτού κώδικα (καταργήθηκε 2011)

Παρόλο που το λογισμικό ανοικτού κώδικα χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές, η έκταση και το εύρος της χρήσης του δεν έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική έρευνα για πληροφοριακά συστήματα ή ενσωματωμένες εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η εργασία περιλαμβάνει την εύρεση, καταχώρηση και συστηματική κατηγοριοποίηση των εφαρμογών αυτών.

Βιβλιογραφία

Οπτικοποίηση και ανάλυση δυναμικών χρήσης εργαλείων ελέγχου εκδόσεων λογισμικού (καταργήθηκε 2008)

Τα συστήματα ελέγχου εκδόσεως λογισμικού κρατούν λεπτομερή στοιχεία για όλες τις αλλαγές που γίνονται στο λογισμικό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Η post mortem ανάλυση των αλλαγών που έγιναν σε ένα μεγάλο σώμα λογισμικού σε μακρύ χρονικό διάστημα και από περισσότερα άτομα μπορεί να προσδιορίσει ενδιαφέροντα στοιχεία για το λογισμικό και την ομάδα που το ανέπτυξε όπως: Τα παραπάνω μπορούν να διερευνηθούν σε επίπεδο αρχείου ή, με λίγη πρόσθετη ανάλυση, σε επίπεδο διαδικασίας ή συνάρτησης.

Υλοποίηση

Η εργασία αυτή δεν προσφέρεται πλέον, μια και έχει υλοποιηθεί παρόμοια λειτουργικότητα στο έργο code_swarm (http://vis.cs.ucdavis.edu/~ogawa/codeswarm/).

Βιβλιογραφία

Εκτέλεση κρυπτογραφημένου λογισμικού σε έξυπνες κάρτες (καταργήθηκε 2007)

Οι έξυπνες κάρτες (http://en.wikipedia.org/wiki/Smartcard) επιτρέπουν την εκτέλεση λογισμικού σε περιβάλλον που δυσκολεύει σημαντικά την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Σύγχρονες έξυπνες κάρτες επιτρέπουν την εκτέλεση προγραμμάτων γραμμένων σε Java (http://www.gemplus.com/products/gemxpresso_pro_range/). Στόχος της εργασίας είναι η προσαρμογή προγραμμάτων Java που εκτελούνται σε έναν προσωπικό υπολογιστή έτσι ώστε μέρος τους να εκτελείται κρυπτογραφημένα στο περιβάλλον της έξυπνης κάρτας. Σημασία στο εγχείρημα αυτό έχουν η αυτοματοποίηση της διαδικασίας, η ασφάλεια και η απόδοση.

Βιβλιογραφία

Μετατροπή της Wikipedia σε βάση γνώσης (καταργήθηκε 2007)

H ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia (http://www.wikipedia.org) παρέχει στον παγκόσμιο ιστό πάνω από ένα εκατομύριο άρθρα δομημένα σε μορφή πλούσιου υπερκειμένου. Το περιεχόμενο της εγκυκλοπαίδειας είναι διαθέσιμο σε μορφή βάσης δεδομένων.

Στόχος της εργασίας είναι η εξόρυξη από τα άρθρα της Wikipedia, κανόνων γνώσης, λ.χ. πως ο Περικλής (http://en.wikipedia.org/wiki/Pericles) ήταν στρατηγός που έζησε από το 495 έως το 429 π.Χ. Οι κανόνες μπορούν να εκφραστούν εύκολα ως κατηγορήματα της γλώσσας Prolog, για παράδειγμα:

military_person('Pericles');
military_rank('Pericles', 'General');
birth_year('Pericles', -495);
death_year('Pericles', -429);
Η εξόρυξη της γνώσης θα γίνει αυτόματα. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για την περιγραφή της μετατροπής προτύπων (templates) της Wikipedia σε κανόνες Prolog.

Βιβλιογραφία

Εύρεση τέλειας συνάρτησης κατακερματισμού με τη χρήση στοχαστικού αλγόριθμου (καταργήθηκε 2007)

Η στατική δομή αναζήτησης είναι ένας αφηρημένος τύπος δεδομένων ο οποίος επιτρέπει την εισαγωγή και την αναζήτηση στοιχείων. Όλες οι εισαγωγές γίνονται πριν από τις αναζητήσεις με αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο υπολογισμός μιας στατικής δομής που να επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση στοιχείων. Μια τέτοια δομή μπορεί να βασίζεται σε συνάρτηση κατακερματισμού. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα gperf υπολογίζει βέλτιστες τέτοιες συναρτήσεις για χρήση στο τμήμα της λεκτικής ανάλυσης μεταγλωττιστών. Η πληθώρα των δυνατών συναρτήσεων κατακερματισμού και ο εύκολος τρόπος αξιολόγησής τους επιτρέπουν τη χρήση γενετικών αλγορίθμων για την "εξέλιξη" μιας βέλτιστης συνάρτησης από έναν πληθυσμό δυνατών συναρτήσεων. Η εργασία περιλαμβάνει τη χρήση γενετικών αλγορίθμων για τον υπολογισμό βέλτιστων συναρτήσεων κατακερματισμού. Η δυναμική αποτίμηση της συνάρτησης μπορεί να οδηγήσει σε αποδοτικό αλγόριθμο αναζήτησης.

Βιβλιογραφία

Έλεγχος τύπων μεταξύ αρχείων της C (καταργήθηκε 2007)

Ο έλεγχος του τύπου των μεταβλητών και των συναρτήσεων μεταξύ διαφορετικών αρχείων στη γλώσσα προγραμματισμού C επαφίεται συνήθως σε εξωγλωσσικές συμβάσεις (τη χρήση κοινών αρχείων ορισμού). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη μετατροπή του διερμηνευτή της C gcc για τον έλεγχο τον τύπων κατά το χρόνο της σύνδεσης των αρχείων. Ο έλεγχος μερικών ευρέως χρησιμοποιούμενων προγραμμάτων με τον νέο αυτό διερμηνευτή πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει ορισμένα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Βιβλιογραφία

Χρονική ανασκόπηση πρακτικών γραφής πηγαίου κώδικα (καταργήθηκε 2007)

Η ύπαρξη μεγάλων συλλογών ανοιχτού πηγαίου κώδικα επιτρέπει την εύκολη συγκριτική έρευνα μετρικών και χαρακτηριστικών του. Η εργασία αυτή θα ερευνήσει τη μεταβολή μετρικών που επηρεάζουν την αναγνωσιμώτητα του κώδικα με βάση το χρόνο και άρα την εξέλιξη της τεχνολογίας. Μερικές τέτοιες μετρικές μπορεί να είναι: Ως βάση για τη μελέτη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθούν υλοποιήσεις του λειτουργικού συστήματος Unix, από αυτές της περιόδου 1973-1979 (http://minnie.tuhs.org/UnixTree/) μέχρι σύγχρονες εκδόσεις Linux, FreeBSD και Minix.

Βιβλιογραφία

Μετρητής κατανομής χρόνου για διερμηνευόμενα προγράμματα (καταργήθηκε 2007)

Η απόδοση προγραμμάτων γραμμένων σε διερμηνευόμενες γλώσσες όπως Perl, Ruby, PHP, Python, καθώς και στη γλώσσα του φλοιού του λειτουργικού συστήματος Unix (shell scripts) δεν είναι σήμερα εύκολο να αναλυθεί και, κατά συνέπεια, να βελτιστοποιηθεί. Με βάση την υπόθεση πως ο χρόνος των προγραμμάτων που γράφονται στις παραπάνω γλώσσες δεν αναλίσκεται στην εκτέλεση κώδικα γραμμένου στην αντίστοιχη γλώσσα αλλά σε κλήσεις του λειτουργικού συστήματος, μπορούμε να διαχωρίσουμε και να αναλύσουμε τις κλήσεις αυτές ανά διεργασία και ανά πόρο (λ.χ. αρχείο, δικτυακή σύνδεση), εξάγοντας έτσι πολύτιμα συμπεράσματα.

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός αναλυτή κατανομής χρόνου εκτέλεσης διεργασιών που βασίζεται στις κλήσεις του λειτουργικού συστήματος. Βάση για την εργασία θα αποτελέσει το πρόγραμμα παρακολούθησης κλήσεων του λειτουργικού συστήματος strace. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού πηγαίου κώδικα και προτείνεται να επεκταθεί έτσι ώστε να κατανέμει τους χρόνους που μετράει για κάθε κλήση ανά πόρο και ανά παρακολουθούμενη διεργασία.

Βιβλιογραφία

Η χρήση μη τεκμηριωμένων εντολών των Windows (καταργήθηκε 2007)

Η Microsoft έχει συχνά κατηγορηθεί ότι χρησιμοποιεί αθέμιτα τις γνώσεις της στον τομέα των λειτουργικών συστημάτων τα οποία η ίδια δημιουργεί για να επιτύχει δεσπόζουσα θέση και στον τομέα των εφαρμογών. Στοιχεία το οποίο θα μπορούσε να τεκμηριώσει την άποψη αυτή θα ήταν η χρήση μη τεκμηριωμένων κλήσεων του λειτουργικού συστήματος από εφαρμογές της Microsoft. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων όπως το apispy και το dumpbin πάνω σε εφαρμογές της Microsoft όπως το Office, ο Internet Explorer και το Visual Studio για την έρευνα του κατά πόσο χρησιμοποιούνται τέτοιες κλήσεις.

Βιβλιογραφία

Έρευνα λαθών σε κρίσιμα προϊόντα (καταργήθηκε 2007)

Πολλοί κατασκευστές προϊόντων υλικού και λογισμικού παρέχουν τεκμηρίωση για λάθη τα οποία έχουν εμφανιστεί στα προϊόντα τους. Στόχος της εργασίας είναι η έρευνα τέτοιας τεκμηρίωσης και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το είδος, την κρισιμότητα και τη συγκριτική συχνότητα των λαθών μεταξύ προϊόντων.

Βιβλιογραφία

Σύγκριση γράφων εξάρτησης ανοιχτού πηγαίου κώδικα και κλειστών εφαρμογών (καταργήθηκε 2007)

Το λογισμικό ανοιχτού πηγαίου κώδικα (open source) και οι τεχνολογικές και κοινωνικές όψεις της διεργασίας παραγωγής του δέχονται τελευταία σημαντική προσοχή από ερευνητές, τεχνικούς και τη βιομηχανία. Η συγκριτική μελέτη της αλληλεξάρτησης υποσυστημάτων ανάμεσα σε λογισμικό ανοιχτού και λογισμικό "ιδιωτικού" πηγαίου κώδικα μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές πτυχές διαφορών του κύκλου ζωής των δύο μοντέλων. Η εργασία περιλαμβάνει την συγκριτική εξέταση της αλληλεξάρτησης σε "κλειστές" εφαρμογές στο περιβάλλον Microsoft Windows και σε ανοιχτές εφαρμογές στο περιβάλλον Red Hat Linux με μεθοδολογία που θα προταθεί από τον επιβλέποντα και μικρά εργαλεία που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της εργασίας. Η σύγκριση θα βασιστεί σε αλγορίθμους γράφων και τεχνικές οπτικοποίησης.

Πληροφορίες

Open Source Software (http://www.opensource.org)
The Halloween Documents (http://www.opensource.org/halloween.html)
The Cathedral and the Bazaar (http://www.redhat.com/redhat/cathedral-bazaar/cathedral-bazaar.html)
Red Hat Linux (http://www.redhat.com)

Ασφαλές περιβάλλον εργασίας Unix σε Perl (καταργήθηκε 2007)

Η γλώσσα Perl επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση προγραμμάτων συστήματος σε χώρο και χρόνο υποπολλαπλάσιο αυτού που απαιτείται για την υλοποίησή τους σε C. Μια πρόσθετη δυνατότητα της γλώσσας επιτρέπει την υλοποίηση ασφαλών προγραμμάτων με δυναμικό έλεγχο ροής δεδομένων ανάμεσα σε προστατευμένα και μη προστατευμένα πεδία (domain tainting). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του φλοιού του Unix καθώς και των βασικών εντολών του σε Perl μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον για την ασφαλή ανάπτυξη προγραμμάτων συστήματος.

Βιβλιογραφία

Προσθήκη καθοριζόμενου τελεστή για πρόσβαση σε μέλη της C++ (καταργήθηκε 2007)

Η γλώσσα C++ δεν επιτρέπει τον καθορισμό του τελεστή . μια και ο δεξιός του τελεστέος δεν είναι τιμή αλλά μια σταθερά. Με τη χρήση του καθοριζόμενου τελεστή . μπορεί να αποφευχθεί ο άχρηστος καθορισμός μεθόδων πρόσβασης (accessor methods) (get* set*) που συνηθίζεται κατά τον αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό. Η εργασία περιλαμβάνει την προσθήκη στο μεταγλωττιστή gcc του παραπάνω τελεστή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χειρισμός δεικτών σε μέλη ο οποίος μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και αποδοτικά.

Βιβλιογραφία

Γλώσσες εξειδεικευμένου πεδίου βασισμένες στην XML (καταργήθηκε 2007)

Υποσυστήματα λογισμικού μπορούν συχνά να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με καθαρό ευσύνοπτο και αισθητικά άρτιο τρόπο με τη χρήση εξειδικευμένων γλωσσικών φορμαλισμών. Σε περιπτώσεις όπου ο φορμαλισμός αυτός είναι ασύμβατος με την κύρια γλώσσα υλοποίησης χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες "μικρές γλώσσες". Τις γλώσσες αυτές τις ονομάζουμε γλώσσες εξειδικευμένου πεδίου (ΓΕΠ) - domain-specific languages (DSL). Τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να εμφανιστούν όταν στοιχεία του προγράμματος ή των δεδομένων επαναλαμβάνονται, στην προδιαγραφή σύνθετων σταθερών, στην υποστήριξη μιας περίπλοκης διεργασίας ανάπτυξης, στην υλοποίηση συστημάτων για τα οποία δεν υπάρχει άμεση υποστήριξη από το περιβάλλον ανάπτυξης, στον πολυπαραδειγματικό προγραμματισμό και σε άλλες σύνθετες υλοποιήσεις. Ένα πρόβλημα με τη χρήση των ΓΕΠ είναι οι εξοικίωση των χρηστών τους με τη σύνταξη που η κάθε μια χρησιμοποιεί.

Η εργασία αυτή θα διερευνήσει το κατά πόσο η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια ΓΕΠ γενικής εφαρμογής. Στοιχεία που ενδιαφέρουν είναι:

Βιβλιογραφία

Σχεσιακή πρόσβαση σε δομές δεδομένων (καταργήθηκε 2006)

Οι σύγχρονες γλώσσες, όπως η Java και η C++, επιτρέπουν την εύκολη δημιουργία τυποποιημένων δομών δεδομένων μέσω περιεχόντων (containers). Συχνά όμως θέλουμε μια πιο σύνθετη πρόσβαση σε ένα σύστημα που περιέχει τέτοιες δομές, για να θέσουμε λ.χ. απαιτητικά ερωτήματα. Αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια σχεσιακή γλώσσα διεπαφής, όπως η SQL.

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μετατροπή μιας ενσωματωμένης σχεσιακής βάσης δεδομένων όπως η HSQLDB (http://www.hsqldb.org/) (Java) ή η SQLite (http://www.sqlite.org/) (C) έτσι ώστε να μπορεί να δίνει εύκολα σχεσιακή πρόσβαση σε περιέχοντες. Ανάλογο παράδειγμα είναι η βιβλιοθήκη SWILL που επιτρέπει εύκολα σ'ένα πρόγραμμα να δρα ως εξυπηρετητής ιστού.

Βιβλιογραφία

Αυτόματη ανίχνευση επιθέσεων ένεσης SQL (καταργήθηκε 2006)

Οι επιθέσεις ένεσης SQL (SQL injection attacks) βασίζονται στην εισαγωγή δεδομένων που θα προκαλέσουν τη μη εξουσιοδοτημένη εκτέλεση εντολών SQL. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προστατευτικού περιβλήματος για βιβλιοθήκες διασύνδεσης με τη βάση δεδομένων, όπως αυτές που υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα ODBC και JDBC. Το περίβλημα, θα συνδέει εντολές SQL με αντίστοιχους τόπους κλήσης τους, έτσι ώστε σε περίπτωση που κληθούν άλλες μη επιτρεπόμενες εντολές να τις ανιχνεύει και να απογερεύει την εκτέλεσή τους ή να σημαίνει συναγερμό.

Βιβλιογραφία

Νέα Επιχειρησιακά Μοντέλα στην Ανάπτυξη και Διάθεση Λογισμικού - Ανάλυση Διεθνών Πρακτικών και Ανάπτυξη Εργαλείου Υποστήριξης Αποφάσεων (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular (http://www.singular.gr). Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.

Νέες Εφαρμογές Σημασιολογικών Δικτύων στην Αναπαράσταση Πληροφορίας και Γνώσης σε Επιχειρησιακό Περιβάλλον (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular (http://www.singular.gr). Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.

Συστήματα Επιχειρησιακής Μοντελοποίησης και Αναπαράστασης : Αξιολόγηση και Εφαρμογές (καταργήθηκε 2006)

Η εργασία αυτή προσφέρεται από την εταιρία Singular (http://www.singular.gr). Το πλαίσιο της εργασίας θα διαμορφωθεί σε συνεργασία με στέλεχος της εταιρίας.

Μεταγλώττιση φύλλων εργασίας του Excel (καταργήθηκε 2006)

Τα φύλλα εργασίας του Excel συχνά περιέχουν χιλιάδες ενεργά κελιά και αντίστοιχους τύπους. Συχνά όμως λίγα μόνο στοιχεία από το φύλο εργασίας μεταβάλλονται ενώ είναι από την αρχή γνωστό ποια στοιχεία αποτελούν το σταθερό μοντέλο και ποια τις εισόδους του. Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός συστήματος που θα μεταγλωττίζει (πιθανώς σε κώδικα C, C# ή .NET CLR) φύλλα εργασίας του Excel. Το νέο φύλλο εργασίας που θα παράγεται θα αντικαθιστά κελιά που περιέχουν τύπους που δε μεταβάλλονται με κλήσεις στις αντίστοιχες μεταγλωττισμένες συναρτήσεις. Η μεταγλώττιση μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνικές αφηρημένης διερμηνείας (abstract interpretation) για τη βελτιστοποίηση του παραγώμενου κώδικα.

Βιβλιογραφία

Διαμόρφωση προγραμμάτων μέσω XML (καταργήθηκε 2005)

Πολλά προγράμματα διαμορφώνουν δυναμικά τη λειτουργία τους με βάση εξωτερικά αρχεία. Στο περιβάλλον Unix τα αρχεία αυτά έχουν ad hoc περιεχόμενο και όνομα .*rc. Στο περιβάλλον Windows η διαμόρφωση γινόταν παλαιότερα από αρχεία με συγκεκριμένη σύνταξη και όνομα *.ini και σήμερα από τη βάση δεδομένων που αναφέρεται ως registry. Στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία ενός σχήματος XML, εργαλείων υποστήριξης και μιας μικρής αυτοδύναμης και αποδοτικής βιβλιοθήκης που θα επιτρέπει τη χρήση αρχείων διαμόρφωσης γραμμένων σε XML.

Τα ονόματα των στοιχείων της διαμόρφωσης καθώς και οι μεταβλητές του προγράμματος που σχετίζονται με αυτά θα αναφέρονται σε ένα αρχείο XML.

<?xml version="1.0" ?>
<metaconfiguration>
	<language>Java</language>
	<item>
		<name>xsize</name>
		<type>int</name>
		<variable>x_size</variable>
	</item>
	<item>
		<name>name</name>
		<type>string</name>
		<method>Properties::set_name</method>
	</item>
</metaconfiguration>
Το αρχείο αυτό θα μετασχηματίζεται (με τη χρήση XSLT) σε κώδικα για σύνδεση με το υπόλοιπο πρόγραμμα καθώς και σε αρχείο XSchema που θα ορίζει το σχήμα του συγκεκριμένου αρχείου διαμόρφωσης.

Επιθυμητό στοιχείο της εργασίας είναι η μέγιστη δυνατή μεταφερσιμότητα του συστήματος μεταξύ C, C++, C# και Java.

Βιβλιογραφία

Δικαιώματα και λίστες ελέγχου πρόσβασης στο Unix (καταργήθηκε 2004)

Το λειτουργικό σύστημα Windows, όπως και ορισμένα άλλα λειτουργικά συστήματα, ελέγχει την πρόσβαση σε αντικείμενα (λ.χ. αρχεία) με βάση τις λίστες ελέγχου πρόσβασης (access control lists). Επίσης, περιορίζει τη χρήση ορισμένων κλήσεων του συστήματος (π.χ. SetSystemPowerState) σε χρήστες που έχουν τα συγκεκριμένα δικαιώματα (privileges).

Στόχος της εργασίας είναι η προσθήκη των παραπάνω δυνατοτήτων σε ένα λειτουργικό σύστημα ανοιχτού πηγαίου κώδικα τύπου Unix, όπως το FreeBSD, OpenBSD ή το Linux.

Οι λίστες πρόσβασης μπορούν να υλοποιηθούν με βάση την υπάρχουσα υποστήριξη ομάδων χρηστών και τη δυναμική δημιουργία συνθετικών ομάδων (π.χ. acl_453). Τα μέλη των συνθετικών ομάδων θα υπολογίζονται με λογισμό επί των δικαιωμάτων των αντικειμένων και των υπαρχόντων ομάδων. Με τον τρόπο αυτό δεν απαιτούνται αλλαγές στον πυρήνα ή σε υπάρχοντα προγράμματα.

Τα δικαιώματα στις κλήσεις του λειτουργικού συστήματος, υλοποιούνται με αλλαγές στον πυρήνα. Ένας παραμετρικός τρόπος προδιορισμού είναι η προσθήκη αρχείων που καθορίζουν την ομάδα χρηστών που έχει τη συγκεκριμένη δυνατότητα κλήσης (π.χ. /etc/privileges/acct).

Βιβλιογραφία

Υλοποίηση ασφαλούς ομότιμου δικτύου για την ανταλλαγή μηνυμάτων σχετικά με την δραστηριότητα κακόβουλου λογισμικού (καταργήθηκε 2003)

Η εργασία περιγράφεται στη σελίδα http://istlab.dmst.aueb.gr/~vbill/topic.htm (http://istlab.dmst.aueb.gr/~vbill/topic.htm)

Μέτρηση συνέπειας στον πηγαίο κώδικα προγραμμάτων (καταργήθηκε 2003)

Η συνέπεια στο πως έχει γραφεί ένα πρόγραμμα είναι συχνά σημαντικός παράγοντας που είναι πιθανό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβλέψει άλλα στοιχεία της συμπεριφοράς του προγράμματος, όπως την παρουσία λαθών. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η χρήση στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση της συνέπειας (η ασυνέπειας) που εμφανίζεται στον τρόπο που έχει γραφεί ο πηγαίος κώδικας. Η ανάλυση του κώδικα θα γίνει με εργαλείο που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια της εργασίας. Στοιχεία που θα αναλυθούν μπορεί να είναι: Στην εργασία θα μελετηθεί η αλληλοσυσχέτιση των παραπάνω κατηγοριών καθώς και η σχέση τους με τη χρήση βέλτιστων πρακτικών γραφής κώδικα και με συχνά εμφανιζόμενα λάθη.

Βιβλιογραφία

Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java bytecodes (καταργήθηκε 2003)

Οι κανονικές εκφράσεις χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές επεξεργασίας συμβολοσειρών. Η αποδοτική χρήση τους είναι σημαντική και αντικείμενο έρευνας. Οι εκφράσεις συχνά μεταγλωττίζονται σε αφηρημένο κώδικα ενός αυτόματου το οποίο και τις εκτελεί. Η εργασία αυτή έχει ως στόχο τη μεταγλώττιση κανονικών εκφράσεων στη γλώσσα της αφηρημένης μηχανής της Java (Java bytecodes) με στόχο την αποδοτική εκτέλεσή τους.

Βιβλιογραφία

Διεπαφή σχεσιακής βάσης δεδομένων πηγαίου κώδικα (καταργήθηκε 2003)

Είναι δυνατό ένα σύνολο από προγράμματα να αναλυθεί και να αποθηκευτεί σε σχεσιακή βάση δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε ο πηγαίος κώδικας να μπορεί να ανασυσταθεί από το περιεχόμενο της βάσης. Ένα κατάλληλο σχεσιακό σχήμα θα επέτρεπε να γίνονται στη βάση μόνο μετασχηματισμοί που θα οδηγούσαν πάλι σε ορθά προγράμματα (refactoring). Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση διεπαφής για μια τέτοια βάση δεδομένων.

Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε Java με τη χρήση JDBC για επικοινωνία με τη βάση δεδομένων. Είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη βάση δεδομένων hsqldb (http://hsqldb.sourceforge.net/). Η διεπαφή μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε περιβάλλον swing ή σε περιβάλλον web με τη χρήση ενός ενσωματωμένου εξυπηρετητή Web.

Βιβλιογραφία

Φλοιός XML (καταργήθηκε - 2002)

Η XML επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό και την επεξεργασία σύνθετων δομών δεδομένων. Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί γράφοντας κώδικα, με τη χρήση γλωσσών μετασχηματισμού, μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον ή μέσα από έναν φλοιό εντολών (command shell). Στόχος της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός φλοιού εντολών για την επεξεργασία σύνθετων δομών ορισμένων με XML. Η εργασία θα εκμεταλλεύεται υπάρχουσες βιβλιοθήκες XML ανοικτού κώδικα.

Βιβλιογραφία

Ποιες βελτιστοποιήσεις υποστηρίζουν οι σύγχρονοι μεταγλωττιστές C++; (καταργήθηκε - 2002)

Ένας μεγάλος αριθμός από συχνά χρησιμοποιούμενες δομές κώδικα της C++ μπορεί εύκολα να βελτιστοποιηθεί έτσι ώστε να μην επιβαρύνει τον τελικό κώδικα. Η εργασία αυτή θα ερευνήσει κατά πόσο μεταγλωττιστές παραγωγής όπως η Microsoft C++ και ο GNU C++ Compiler υλοποιούν τις βελτιστοποιήσεις αυτές. Η έρευνα θα γίνει ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονται παρακάτω.
 1. Περιγραφή των τεχνικών βελτιστοποίησης που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία (κυρίως στο βιβλίο του Stroustrup).
 2. Κατασκευή μικρών προγραμμάτων που να υλοποιούν την κάθε τεχνική.
 3. Μεταγλώττιση και ανάγνωση του παραγόμενου κώδικα.
 4. Συγκέντρωση και σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Βιβλιογραφία

Αυτόματη δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών (καταργήθηκε - 2002)

Το πρόγραμμα BibTeX δημιουργεί αυτόματα λίστες για βιβλιογραφικές αναφορές με βάση τις παραπομπές που υπάρχουν σε ένα κείμενο. Το BibTeX διαβάζει: Από τα παραπάνω στοιχεία το πρόγραμμα δημιουργεί τη λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών στη γλώσσα του LaTeX.

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η επανυλοποίηση του συστήματος με τη χρήση νεώτερης τεχνολογίας. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το νέο σύστημα είναι τα παρακάτω:

Βιβλιογραφία

Γραφική παράσταση ψηφιακών υπογραφών (καταργήθηκε - 2002)

Ένα πρόβλημα στην υλοποίηση διεργασιών που βασίζονται σε κρυπτογραφικά πρωτόκολλα είναι η ταύτιση μιας ψηφιακής υπογραφής με την οντότητα στην οποία αυτή ανήκει. Η ταύτιση αυτή γίνεται συχνά με τη σύγκριση του "αποτυπώματος" της ψηφιακής υπογραφής με ένα αποτύπωμα το οποίο είναι γνωστό με κάποιον ασφαλή τρόπο. Ο άνθρωπος δύσκολα συγκρίνει ακολουθίες αριθμών, ενώ αντίθετα έχει εξελικτικά αναπτύξει ανεπτυγμένη δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματος που μετασχηματίζει ψηφιακές υπογραφές σε εικόνες προσώπων και την έρευνα της απόδοσης του συστήματος αυτού για την ταυτοποίηση των υπογραφών.

Βιβλιογραφία

Οπτικοποίηση διαδρομών GPS (καταργήθηκε - 2000)

Το GPS (Global Positioning System) επιτρέπει την καταγραφή τη διαδρομής που ακολουθεί ένα όχημα ή σκάφος με την αποθήκευση του στίγματός του στις διαδοχικές του θέσεις. Η καταγεγραμμένη πορεία εκτός από στοιχεία της διαδρομής εμπεριέχει και το στοιχείο της ταχύτητας μέσω του χρόνου που είναι αποθηκευμένος σε σχέση με κάθε στίγμα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός εργαλείου για τη δημιουργία ενός αλληλεπιδραστικού χάρτη της διαδρομής ο οποίος θα μπορεί να προβάλλεται στο Web.

Πληροφορίες

Global Positioning System Overview (http://www.utexas.edu/depts/grg/gcraft/notes/gps/gps.html)
GPS Waypoint Registry (http://www.waypoint.org/)
Digital Chart of the World (http://ortelius.maproom.psu.edu/dcw/)
GPS World Home Page (http://www.gpsworld.com/)
Global Positioning System (GPS) Resources (http://www.cnde.iastate.edu/gps.html)
NMEA-0183 and GPS Information (ftp://sundae.triumf.ca/pub/peter/index.html)
GPS - General Information Sites (http://www.inmet.com/~pwt/gps_gen.htm)

Στατιστική και γλωσσολογική ανάλυση δικαστικών αποφάσεων (καταργήθηκε - 2000)

Ανάλυση corpus (σώματος κειμένου) 20000 αποφάσεων των Ελληνικών Ανωτάτων Δικαστηρίων. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών για τη δημιουργία εννοιολογικού δέντρου ανάμεσα στις αποφάσεις, και την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται (δημοτική καθαρεύουσα), την χρονική διαφοροποίησή της και τον τρόπο έκφρασης διαφορετικών δικαστηρίων ή δικαστών.

Βιβλιογραφία

Φλοιός γραφικής επεξεργασίας εικόνων (καταργήθηκε - 2000)

Το περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων pbmplus παρέχει μια πληθώρα εντολών για την επεξεργασία εικόνων. Ο τρόπος χρήσης του περιβάλλοντος βασίζεται στη σειριακή εκτέλεση των εντολών και τον προσδιορισμό παραμέτρων μέσω διακοπτών. Προτείνουμε τη μελέτη ενός πιο φιλικού συστήματος διεπαφής με το χρήστη και την υλοποίησή του σε Tcl/Tk (σύστημα που επιτρέπει την εύκολη υλοποίηση γραφικών εφαρμογών σε παραθυρικά περιβάλλοντα).

Βιβλιογραφία

Η αξιοπιστία παραπομπών στο Internet σε άρθρα περιοδικών (καταργήθηκε - 1999)

Συχνά σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν παραπομπές σε πηγές στο Internet. Οι πηγές αυτές δεν έχουν αρχειακό χαρακτήρα και με την πάροδο του χρόνου παύουν να είναι επίκαιρες απαξιώνοντας έτσι και τα άρθρα τα οποία παραπέμπουν σε αυτές. Οι εργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση εργαλείου για την αυτόματη αξιολόγηση παραπομπών στο Web από άρθρα των ACM, IEEE, Usenix κλπ τα οποία υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή ως προς την επικαιρότητά τους και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφία

Ασφαλής διαμόρφωση εξυπηρετητή ιστοσελίδων (καταργήθηκε - 1999)

Η εξάπλωση του Internet και του WWW παρέχει μια διαδεδομένη πλατφόρμα για την υλοποίηση της επικοινωνίας με το χρήστη διαφόρων εφαρμογών. Προτείνουμε την ανάλυση θεμάτων ασφαλείας και την υλοποίηση με τη χρήση τεχνολογίας CGI φιλικού συστήματος ασφαλούς διαμόρφωσης του εξυπηρετητή του ιστού Apache. Η πιστοποίηση του χρήστη θα γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών.

Βιβλιογραφία

Η αξιοπιστία των προγραμμάτων του Unix: οκτώ χρόνια αργότερα (καταργήθηκε - 1998)

Το 1990 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications of the ACM άρθρο στο οποίο γινόταν εμπειρικός έλεγχος στην αξιοπιστία αντιπροσωπευτικών βοηθητικών προγραμμάτων του Unix. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο επανέλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων με παρόμοιες μεθόδους σε αντιπροσωπευτικά εμπορικά και ερευνητικά συστήματα (λ.χ. AIX, Solaris, Windows NT, Linux) και η εξαγωγή των αντιστοίχων συμπερασμάτων.

Βιβλιογραφία

Διορθωτής με δυνατότητα αντίστροφης εκτέλεσης προγραμμάτων (καταργήθηκε - 1998)

Συχνά η επόμενη ενέργεια μετά την ανακάλυψη ενός λάθους στο διορθωτή είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος με σκοπό την ανακάλυψη της αιτίας που οδήγησε στο λάθος αυτό. Ιδανικά θα έπρεπε να είναι δυνατή η αντίστροφη εκτέλεση των εντολών από την εντολή που κατέδειξε το λάθος μέχρι την εντολή που το δημιούργησε. Λόγω του ότι κατά την εκτέλεση των εντολών χάνονται στοιχεία για να μπορέσει να γίνει δυνατή η αντίστροφη εκτέλεση των εντολών απαιτείται υποστήριξη από το μεταγλωττιστή. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση ενός μεταγλωττιστή (για ένα υποσύνολο της C) που για κάθε εντολή θα παράγει και κώδικα για την αναίρεσή της (undo) καθώς και ενός διορθωτή που θα εκμεταλλεύεται τον παραπάνω κώδικα για να παρέχει τη δυνατότητα αναίρεσης των εντολών.

Βιβλιογραφία

Μετατροπή Java bytecodes σε C (καταργήθηκε - 1998)

Η μετατροπή των bytecodes που αποτελούν τις κλάσεις της μεταγλωττισμένης Java σε κώδικα C και η επαναμεταγλώττισή του θα μπορούσε να προσφέρει βελτίωση της αποδοτικότητας χωρίς προβλήματα μεταφερσιμότητας. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση της μεθόδου αυτής και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του παραγόμενου κώδικα.

Βιβλιογραφία

Ασφαλής κατάλογος LDAP (καταργήθηκε - 1998)

Οι υπηρεσίες καταλόγου για την πιστοποίηση εξυπηρετητών και πελατών πρέπει να προσφέρονται και να ανακτώνται με ασφαλή τρόπο όταν τα στοιχεία πρόκειται να περάσουν μέσα από ένα ανοικτό δίκτυο. Η εργασία περιλαμβάνει την προσθήκη σε λογισμικό καταλόγου LDAP (lightweight directory access protocol) χαρακτηριστικών ασφαλείας με την υποστήριξη της τεχνολογίας SSL (secure session layer).

Βιβλιογραφία

Σύνδεση εξυπηρετητή Web με εξυπηρετητή καταλόγου (καταργήθηκε - 1998)

Οι υπηρέτες Web μπορούν να διασφαλίσουν την ταυτότητα του χρήστη τους με τη χρήση πιστοποιητικών. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η σύνδεση του υπηρέτη Web Apache με έναν υπηρέτη πιστοποιητικών. Ο υπηρέτης Apache περιλαμβάνει ένα δομημένο αντικειμενοστρεφές μοντέλο για την προσθήκη λειτουργιών σε όλα τα στάδια της ανάκτησης και αποστολής ιστοσελίδων και έτσι επιτρέπει σχετικά εύκολα τη σύνδεση με άλλες υπηρεσίες.

Βιβλιογραφία

Εργαλείο ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων σε πληροφοριακά συστήματα (καταργήθηκε - 1997)

Κατά την ανάπτυξη και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων που περιέχουν προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα (σύμφωνα με το Ν. 2472/97 ευαίσθητα δεδομένα είναι αυτά που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες) απαιτείται να λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα μέτρα αυτά πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που είναι αντικείμενο της επεξεργασίας.

Στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου το οποίο με τη χρήση της κατάλληλης μεθόδου (π.χ. της CRAMM: UK Government Risk Analysis and Management Method) θα βοηθά:

Το εργαλείο θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του λογισμικού, από την αρχική μελέτη σκοπιμότητας, το σχεδιασμό και την υλοποίηση, μέχρι τη συντήρηση.

Βιβλιογραφία

Ιδεατή συσκευή τραπεζικών συναλλαγών στο Internet (καταργήθηκε - 1997)

Η εξάπλωση του Internet και του WWW παρέχει μια διαδεδομένη πλατφόρμα για την υλοποίηση δικτυακών εφαρμογών. Προτείνουμε την ανάλυση θεμάτων ασφαλείας και την υλοποίηση σε γλώσσα Java μιας ιδεατής συσκευής τραπεζικών συναλλαγών (ATM) η οποία θα επιτρέπει με ασφαλή τρόπο τη διεκπεραίωση από το σπίτι όλων των συναλλαγών που δεν απαιτούν παρουσία στην τράπεζα (υπόλοιπο λογαριασμού, μεταφορά μεταξύ λογαριασμών, εκτύπωση συναλλαγών, πληρωμή λογαριασμών κ.λπ.)

Βιβλιογραφία

Σύστημα διαχείρισης αλλαγών λογισμικού βασισμένο σε σχεσιακή βάση δεδομένων (καταργήθηκε - 1997)

Τα περισσότερα συστήματα διαχείρισης αλλαγών λογισμικού (Revision Control Systems) υλοποιούν το συντονισμό των αλλαγών χτίζοντας εξ' αρχής μια ad hoc βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας ως δομικά στοιχεία αρχεία του λειτουργικού συστήματος. Η υλοποίηση των συναλλαγών, του κλειδώματος και της αποθήκευσης των διαφορετικών εκδόσεων γίνεται περίπλοκη και δύσκολα μεταφερτή ανάμεσα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή ακόμα και συστήματα αποθήκευσης (λ.χ. NFS). Η εργασία περιλαμβάνει την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης αλλαγών λογισμικού βασισμένου σε σχεσιακή βάση δεδομένων (λ.χ. Ingres) καθώς και την υλοποίηση συστήματος διεπαφής με το χρήστη τεχνικής πελάτη-εξυπηρετητή (client-server).

Βιβλιογραφία

Προσθήκη ελληνικών στον πολυγλωσσικό ορθογραφικό διορθωτή ispell (καταργήθηκε - 1996)

Ο ορθογραφικός διορθωτής ispell είναι εύκολα παραμετροποιήσιμος με τη χρήση αρχείων λέξεων και καταλήξεων. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την ελληνοποίηση του διορθωτή με τη δημιουργία αρχείου ελληνικών λέξεων και αρχείου καταλήξεων. Τα αρχεία αυτά θα προκύψουν από την επεξεργασία ελληνικών κειμένων μέσω κατάλληλων εργαλείων και υπαρχόντων διορθωτών.

Βιβλιογραφία: http://hoth.stsci.edu/gnu/ispell/ispell_toc.html

Περιεχόμενα